Δημοσιεύθηκαν το απόγευμα της Πέμπτης στο φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως οι πρωθυπουργικές αποφάσεις για την επιστράτευση των εργαζομένων στη ΣΤΑΣΥ και την επίταξη των πάγιων στοιχείων και του τροχαίου υλικού της Αττικό Μετρό.
Ειδικότερα, η πρώτη απόφαση του κ. Αντώνη Σαμαρά προβλέπει την «πολιτική κινητοποίηση των εργαζομένων στην ΣΤΑΣΥ ΑΕ και εξουσιοδότηση Υπουργών να προβούν σε επίταξη των υπηρεσιών αυτών, καθώς και της χρήσης των ακινήτων και κινητών της ΣΤΑΣΥ ΑΕ που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση του συγκοινωνιακού έργου».
Ο πρωθυπουργός επικαλείται την «επιτακτική ανάγκη αποτροπής των δυσμενών συνεπειών της παρατεινόμενης απεργίας των εργαζομένων στη ΣΤΑΣΥ ΑΕ (ΑΜΕΛ ΑΕ, ΗΣΑΠ ΑΕ και ΤΡΑΜ ΑΕ), που έχει προκαλέσει σοβαρή διαταραχή στην κοινωνική ζωή της χώρας, ενέχει σοβαρούς κινδύνους για τη δημόσια τάξη και υγεία από την παρατεινόμενη μη δυνατότητα χρήσης των μέσων σταθερής τροχιάς».
Έτσι, κηρύσσονται «σε κατάσταση πολιτικής κινητοποίησης το σύνολο των εργαζομένων στην Σταθερές Συγκοινωνίες (ΣΤΑΣΥ)» και εξουσιοδοτείται ο μεν υπουργός Υποδομών & Ανάπτυξης «να προβεί σε επίταξη των υπηρεσιών του συνόλου των εργαζομένων» στην ΣΤΑΣΥ) καθώς και να προχωρήσει «σε επίταξη της χρήσης του συνόλου των γραφείων, εγκαταστάσεων, δικτύου, τροχαίου υλικού και λοιπών ακινήτων και κινητών μέσων της ΣΤΑΣΥ ΑΕ, που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση του συγκοινωνιακού έργου», από
κοινού με τον υπουργό Οικονομικών.
Επίσης, καλούνται «να λάβουν κάθε άλλο αναγκαίο μέτρο για τη διασφάλιση των δημόσιων αγαθών που κινδυνεύουν από την κατά τα άνω διατάραξη της ομαλής λειτουργίας της κοινωνικής και οικονομικής ζωής της Χώρας».
Με άλλη απόφαση του κ. Σαμαρά παρέχεται η εξουσιοδότηση στους εν λόγω
υπουργούς «να προβούν σε επίταξη της χρήσης των ακινήτων και κινητών της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΕ που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση του συγκοινωνιακού έργου».
Τι προβλέπει ο νόμος για την «επίταξη»
Σύμφωνα με τον νόμο 3536/2007:
Ως «έκτακτη ανάγκη» ορίζεται κάθε αιφνίδια κατάσταση, η οποία απαιτεί τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση αμυντικών αναγκών της χώρας ή επείγουσας κοινωνικής ανάγκης από κάθε μορφής απειλούμενη φυσική καταστροφή ή ανάγκη, που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία. Έκτακτη ανάγκη, επίσης, είναι κάθε άμεση κοινωνική ανάγκη, που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη δημόσια τάξη ή υγεία.
* Η επίταξη αποφασίζεται με απόφαση του πρωθυπουργού ύστερα από εισήγηση του αρμόδιου υπουργού. Η επίταξη προσωπικών υπηρεσιών πραγματοποιείται με «Φύλλα Επίταξης Προσωπικών Υπηρεσιών» που εκδίδονται από τις οικείες αστυνομικές, λιμενικές ή και πυροσβεστικές αρχές και επιδίδονται από όργανά τους και όργανα της δημοτικής αστυνομίας, καθώς και από υπαλλήλους του Δημοσίου και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου. Από την επίταξη των προσωπικών υπηρεσιών απαλλάσσονται πρόσωπα που έχουν σωματική ή πνευματική αναπηρία ή άλλους λόγους υγείας, εφόσον αυτοί πιστοποιούνται με σχετική γνωμάτευση κλινικής δημόσιου νοσοκομείου.
* Όποιος καλείται να προσφέρει τις υπηρεσίες του ή ακίνητο ή κινητό πράγμα κατά τις διατάξεις του άρθρου αυτού και είτε αρνείται να παραλάβει το σχετικό φύλλο επίταξης είτε αρνείται ή παραλείπει να εκτελέσει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την επίταξη, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) μηνών.
Οπως αναφέρει το Νομοθετικό Διάταγμα 17/1974 «Περί Πολιτικής Σχεδιάσεως Εκτάκτου Ανάγκης», εφόσον απουσιάζει ο παραλήπτης του φύλλου πορείας, αυτό θυροκολλείται και αναλαμβάνει η Αστυνομία τον εντοπισμό του.