Μείωση πωλήσεων και ζημίες εμφάνισε το 2011 ο κλάδος παραγωγής και χονδρικής εμπορίας ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών οικιακών συσκευών ο οποίος εξετάζεται σε πρόσφατη μελέτη της Hellastat ΑΕ.

Ο κλάδος έχει επηρεαστεί ιδιαίτερα από την οικονομική ύφεση, καθώς το μειωμένο διαθέσιμο εισόδημα των καταναλωτών δεν επιτρέπει τη διενέργεια αγορών που δεν κρίνονται απολύτως απαραίτητες.

Σύμφωνα με την Hellastat, το 2011 σημειώθηκε κάμψη πωλήσεων σε όλους τους τομείς της αγοράς, ακόμα και στις πιο ανθεκτικές κατηγορίες προϊόντων (λευκές συσκευές, μικροσυσκευές).

Επιπλέον, οι αγορές νέων ηλεκτρικών ή ηλεκτρονικών οικιακών συσκευών για λόγους ανακαίνισης νοικοκυριού ή lifestyle αναβάλλονται, ενώ οι δαπάνες αυτές πραγματοποιούνται μόνο όταν τα υπάρχοντα προϊόντα καταστρέφονται ή λειτουργούν ελαττωματικά λόγω χρόνιας χρήσης.

Η υποχώρηση των πωλήσεων σχετίζεται επίσης με την πτώση της οικοδομικής δραστηριότητας η οποία έχει ενταθεί μετά το 2010.

Όπως προκύπτει από τα συμπεράσματα της μελέτης, οι εταιρείες του κλάδου εφαρμόζουν συγκρατημένη πιστωτική και εμπορική πολιτική, ενώ αναζητούν συνεργασίες με οίκους του εξωτερικού, οι οποίοι διαθέτουν φθηνότερα προϊόντα όντας έτσι προσιτά σε ευρύτερη πελατειακή βάση.

Στη μελέτη της Hellastat αναλύονται οι οικονομικές καταστάσεις 72 επιχειρήσεων. Ο συνολικός κύκλος εργασιών των εταιρειών παραγωγής και χονδρικής εμπορίας οικιακών συσκευών το 2011 εμφάνισε περαιτέρω πτώση στα 1,15 δισ. ευρώ.

Υποχώρηση πωλήσεων εμφάνισαν 8 στις 10 εταιρείες με τη μέση κάμψη να έχει σχηματιστεί στο -20,2% (11/09: -17,6%). Τα κέρδη προ φόρων (ΚΠΤΦΑ) υποχώρησαν κατά 37,4% ενώ οι προ φόρων ζημιές ξεπέρασαν τα 16 εκατ. ευρώ. Από τις 41 ζημιογόνες εταιρείες, οι περισσότερες προήλθαν από κερδοφόρο χρήση.

Ο δείκτης των μικτών αποτελεσμάτων υποχώρησε κατά μια μονάδα σε 28,6%, ενώ τα περιθώρια λειτουργικής και προ φόρων κερδοφορίας μειώθηκαν σημαντικά σε 2,5% και -1,2% αντίστοιχα. Η γενική και η άμεση ρευστότητα διαμορφώθηκε σε 1,44 και 1,13 αντίστοιχα. Οι υψηλές απαιτήσεις (45% του ενεργητικού) εισπράττονται με αργό ρυθμό (6 μήνες) ενώ τα αποθέματα διακρατώνται για 4,5 μήνες. Ο εμπορικός κύκλος διαμορφώθηκε στους 5 μήνες.

Η κεφαλαιακή μόχλευση παρέμεινε στο επίπεδο του προηγούμενου έτους (1,7 προς 1). Τα φθίνοντα περιθώρια κερδοφορίας οδήγησαν τον δείκτη αποδοτικότητας των Ιδίων Κεφαλαίων (RoE) στο να λάβει το 2011 αρνητική τιμή (-0,7%).