Συνολικά πρόστιμα αξίας 219.000 ευρώ επέβαλε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για παραβάσεις της χρηματιστηριακής νομοθεσίας σε φυσικά και νομικά πρόσωπα. Ξεχωρίζουν τα πρόστιμα σε μέλη του ΔΣ της Τεχνικής Ολυμπιακής για παράβαση των διατάξεων περί εταιρικής διακυβέρνησης αλλά και στη UBS για ανάλυση σε εισηγμένη μετοχή οι οποίες δεν εξασφάλιζαν την ορθή ενημέρωση των επενδυτών.
Ειδικότερα, η Επιτροπή αποφάσισε:
* Την επιβολή προστίμων συνολικού ύψους 105.000 ευρώ στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας «ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕ» για παράβαση των διατάξεων του άρθρου 8 του ν. 3016/2002 περί εταιρικής διακυβέρνησης. Ειδικότερα, τα πρόστιμα επιμερίζονται ως εξής: 25.000 ευρώ στον κ. Κωνσταντίνο Στέγγο, 15.000 ευρώ στον κ. Αλέξανδρο Παπαϊωάννου, από 10.000 ευρώ στην κ. Μαρία Σβώλη και στους κ.κ., Ανδρέα Στέγγο, Γεώργιο Στέγγο, Ηλία Κουκούτση και Νικόλαο Σταθάκη και από 5.000 ευρώ στις κυρίες Στυλιανή Στέγγου, Μαριάννα Στέγγου και στον κ. Αθανάσιο Κλαπαδάκη.
* Την επιβολή προστίμου 30.000 ευρώ στην εταιρία «ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕ» διότι δεν προέβη έγκαιρα σε δημοσιοποίηση προνομιακής πληροφορίας σχετικά με την έκδοση οικοδομικής άδειας για υλοποίηση σημαντικού επενδυτικού της σχεδίου, κατά παράβαση του ν. 3340/2005.
* Την επιβολή προστίμου ύψους 75.000 ευρώ στην εταιρεία UBS διότι εκπόνησε και δημοσιοποίησε το 2011 αναλύσεις για μετοχή εισηγμένη στο ΧΑ, οι οποίες δεν εξασφάλιζαν την ορθή ενημέρωση των επενδυτών , κατά παράβαση του άρθρου 14 παρ. του ν. 3340/2005.
* Την επιβολή προστίμου 9.000 ευρώ στον κ. Helgi Thor Bergs, μέτοχο της εταιρείας «ΜΕΝΤΙΜΕΚ ΑΕ» διότι ανήγγειλε εκπρόθεσμα μεταβολή συμμετοχής του επί των δικαιωμάτων ψήφου της παραπάνω εταιρείας, κατά παράβαση του ν.3556/2007.
Παράλληλα, η Επιτροπή ενέκρινε το άιτημα της εταιρείας «EUROCORP Α.Ε.Π.Ε.Υ.» για επέκταση της άδειας λειτουργίας της ως προς τις επενδυτικές υπηρεσίες της διαπραγμάτευσης για ίδιο λογαριασμό και της αναδοχής χρηματοπιστωτικών μέσων ή τοποθέτησης χρηματοπιστωτικών μέσων με δέσμευση ανάληψης.
Τέλος, αποφάσισε την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της εταιρίας «ΜΕΓΑΤΡΑΣΤ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ A.Ε.Π.Ε.Υ.» μετά από σχετικό αίτημα των μετόχων της.