Με τις διατάξεις του φορολογικού νομοσχεδίου, το οποίο ψηφίστηκε από τη Βουλή την περασμένη Παρασκευή, οι μισθοί, οι συντάξεις, οι αμοιβές των ελευθέρων επαγγελματιών και τα κέρδη των επιχειρήσεων που θα αποκτηθούν το 2013 θα φορολογηθούν βαρύτερα απ’ ό,τι αυτά τα εισοδήματα και τα κέρδη φορολογήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια. Το 2014 όλοι, μισθωτοί, συνταξιούχοι, ελεύθεροι επαγγελματίες και επιτηδευματίες, θα κληθούν να πληρώσουν περισσότερους φόρους από αυτούς που πλήρωναν τα προηγούμενα χρόνια. Ιδιαίτερα βαρύτατη γίνεται από το 2013 η φορολογία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, η οποία υπολογίζεται ότι θα φτάσει σε ποσοστό πάνω από το 100% της φορολογίας που μέχρι πρότινος ίσχυε. Ας δούμε γιατί η φορολογία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων γίνεται βαρύτατη.
Σύμφωνα με τα μέχρι πρότινος ισχύοντα, οι κοινωνίες αστικού δικαίου που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα, οι αστικές κερδοσκοπικές εταιρείες, οι συμμετοχικές ή αφανείς εταιρείες, καθώς και οι κοινοπραξίες φορολογούνται με αναλογικό συντελεστή 25%, με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης. Οι ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρείες, καθώς και οι κοινωνίες κληρονομικού δικαίου εφόσον μεταξύ των κοινωνών περιλαμβάνονταν και ανήλικοι, φορολογούνταν με αναλογικό συντελεστή 20%, στο υπόλοιπο των κερδών που απόμεινε μετά την αφαίρεση επιχειρηματικής αμοιβής για μέχρι τρεις ομόρρυθμους εταίρους ή κοινωνούς.
Το ποσό της επιχειρηματικής αμοιβής υπολογιζόταν στο 50% των καθαρών κερδών των ομορρύθμων και ετερορρύθμων εταιρειών, μεριζόταν μεταξύ των ομόρρυθμων εταίρων, μέχρι τρεις στον αριθμό, ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής τους στην εταιρεία και φορολογούνταν με την εκάστοτε κλίμακα φόρου φυσικών προσώπων, ως εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις. Ας δούμε με βάση τα όσα αναφέρθηκαν ποια θα ήταν το 2013, με βάση το καταργούμενο σύστημα φορολογίας, η φορολογική επιβάρυνση μιας ομόρρυθμης εταιρείας που αποτελεί τη συνηθέστερη νομική μορφή επιχειρηματικής δραστηριότητας των μικρών επιχειρήσεων.

Παράδειγμα:
Εστω ομόρρυθμη εταιρεία με δύο εταίρους οι οποίοι συμμετέχουν στο κεφάλαιο αυτής με ποσοστό 50% ο καθένας. Εστω ότι η εταιρεία τηρεί απλογραφικό λογιστικό σύστημα και προβλέπεται ότι κατά τη χρήση του 2013 θα πραγματοποιήσει καθαρά κέρδη 100.000 ευρώ. Η φορολογική επιβάρυνση της εταιρείας με το σύστημα φορολογίας που ίσχυε θα ήταν η ακόλουθη:
  • Καθαρά κέρδη 100.000 ευρώ
  • Μείον επιχειρηματική αμοιβή: 100.000 x 50%= 50.000 ευρώ
  • Κέρδη φορολογούμενα στο όνομα της εταιρείας: 50.000 ευρώ
  • Φόρος που οφείλεται: 50.000×20%= 10.000 ευρώ
  • Επιχειρηματική αμοιβή εταίρων
α εταίρος: 50.000×50%= 25.000 ευρώ
β εταίρος: 50.000×50%= 25.000 ευρώ
Με βάση την κλίμακα φόρου που ίσχυε κάθε εταίρος θα είχε φορολογική επιβάρυνση 3.670 ευρώ, δηλαδή συνολική επιβάρυνση της εταιρείας 17.340 ευρώ.
=Με τις νέες φορολογικές ρυθμίσεις καταργείται η επιχειρηματική αμοιβή των ομόρρυθμων εταίρων, καθώς και οι αναλογικοί συντελεστές φόρου. Με τις νέες ρυθμίσεις οι ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρείες, οι κοινωνίες αστικού δικαίου που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα, οι αστικές κερδοσκοπικές ή μη εταιρείες, οι συμμετοχικές ή αφανείς, καθώς και οι κοινοπραξίες που τηρούν απλογραφικό λογιστικό σύστημα φορολογούνται με την ακόλουθη κλίμακα φόρου όπως δείχνει ο παρακάτω πίνακας.

Οταν οι πιο πάνω εταιρείες τηρούν διπλογραφικό λογιστικό σύστημα το συνολικό ποσό του καθαρού εισοδήματος φορολογείται με αναλογικό συντελεστή φόρου 26%.

Στην περίπτωση που οι πιο πάνω εταιρείες διανέμουν στους εταίρους κέρδη, εφόσον υπάρχει στο καταστατικό τους σχετική πρόβλεψη, παρακρατείται επιπλέον φόρος με συντελεστή 10%. Ουσιαστικά οι πιο πάνω εταιρείες που τηρούν διπλογραφικό λογιστικό σύστημα φορολογούνται με τις διατάξεις του ΚΦΕ που αφορούν τα νομικά πρόσωπα (ανώνυμες εταιρείες, ΕΠΕ κτλ.).
Ας δούμε ποια θα είναι η φορολογική επιβάρυνση της ομόρρυθμης εταιρείας του παραδείγματος η οποία τηρεί απλογραφικό λογιστικό σύστημα με βάση το νέο φορολογικό σύστημα. Για τα πρώτα 50.000 ευρώ καθαρά κέρδη ο φόρος θα ανέλθει σε 13.000 ευρώ, ενώ για τα υπόλοιπα 50.000 ευρώ καθαρά κέρδη ο φόρος θα ανέλθει σε 16.500 ευρώ, δηλαδή η συνολική φορολογική επιβάρυνση θα είναι 29.500 ευρώ. Με το νέο σύστημα φορολογίας η φορολογική επιβάρυνση της μικρής αυτής εταιρείας θα αυξηθεί στο ποσοστό 80% περίπου.
Αν η ομόρρυθμη εταιρεία τηρεί διπλογραφικό λογιστικό σύστημα και διανέμει στους εταίρους κέρδη 50.000 ευρώ, η φορολογική της επιβάρυνση θα ανέλθει σε: 100.000×26%= 26.000 ευρώ και 50.000×10%= 5.000, δηλαδή περίπου διπλάσια της φορολογικής επιβάρυνσης που είχε με το σύστημα φορολογίας που καταργήθηκε.

ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ