Το μεγάλο «μάτι» της κυβέρνησης και της Τρόικας για τον έλεγχο των οικονομικών της Αυτοδιοίκησης εγκαταστάθηκε στο υπουργείο Εσωτερικών.

Το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης , το οποίο θα αξιολογεί και ελέγχει, σε μηνιαία βάση, την πορεία των εσόδων και των εξόδων στους ΟΤΑ , με στόχο την επίτευξη ισοσκελισμένων προϋπολογισμών, καθώς και απολογισμών, συγκροτήθηκε –και ορίστηκαν τα 7 μέλη του – με απόφαση του υπουργού Εσωτερικών κ. Ευρ. Στυλιανίδη (απόφ.1288/10.1.2013).
Στο όργανο αυτό μετέχουν η κυρία Γεωργία Μαραγκού, Σύμβουλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η οποία αναλαμβάνει πρόεδρός του, ο κ. Θεόδωρος Οικονόμου, Γενικός Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών, η κυρία Αρετή Μπελιά, Προϊσταμένη Δ/νσης Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών, ο κ. Ευθύμιος Φωτόπουλος, Αντιπεριφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, ως εκπρόσωπο της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας, για τις εργασίες του Παρατηρητηρίου που αφορούν περιφέρειες, ο κ. Κωνσταντίνος Κουτρομάνος, τέως Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού ως εμπειρογνώμονας, ο κ. Ανδρέας Κατσαρός, Επιστήμονας Συνεργάτης του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων ως εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομικών, και ο κ. Παναγιώτης Καρακούσης, Γενικός Διευθυντής Θησαυροφυλακίου και Προϋπολογισμού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, του Υπουργείου Οικονομικών.
Οι αρμοδιότητες και το έργο του Παρατηρητηρίου καθορίζονται από την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου περί δημοσιονομικών κανόνων (18.11.2012) .

Είναι χαρακτηριστικό ότι σε περίπτωση που διαπιστώσει απόκλιση από τους τριμηνιαίους δημοσιονομικούς στόχους άνω του 10%, το Παρατηρητήριο ενημερώνει εντός μηνός από τη λήξη του τριμήνου, τον ΟΤΑ, δίνοντας οδηγίες και εισηγούμενο μεθόδους για τη διόρθωση της απόκλισης.

Εφόσον η εκτέλεση του προϋπολογισμού του ΟΤΑ εξακολουθεί να παρουσιάζει για δύο συνεχόμενα τρίμηνα απόκλιση από τους στόχους, υπάγεται υποχρεωτικά σε Πρόγραμμα Εξυγίανσης με σκληρούς όρους.
Μάλιστα, μεταξύ των μέτρων που μπορεί να ληφθούν είναι αναστολή προσλήψεων, επιβολή υποχρεωτικών μετατάξεων προσωπικού, αύξηση των ιδίων εσόδων από φόρους, τέλη, δικαιώματα και εισφορές, αύξηση του ανώτατου συντελεστή επιβολής του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας για τα ακίνητα που βρίσκονται στην εδαφική περιφέρεια του δήμου σε ποσοστό μέχρι και 3‰ .
Και όχι μόνο. Ακόμα και περιορισμό των δαπανών μόνο σε υποχρεώσεις μισθοδοσίας και λοιπές απολύτως ανελαστικές δαπάνες.