Στενή εποπτεία στη διοίκηση των τραπεζικών ιδρυμάτων θα ασκούν ο επίτροποι που θα τοποθετηθούν από το Ελληνικό Δημόσιο και την τρόικα.

Το νέο Μνημόνιο θα αναφέρεται ρητά στις υποχρεώσεις που θα αναλαμβάνουν οι τράπεζες που θα ανακεφαλαιοποιούνται από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, αλλά και στις αρμοδιότητες των επιτρόπων που θα τοποθετούνται για να παρακολουθούν τις λειτουργίες και τα σχέδια αναδιάρθρωσης των τραπεζών.

Βάσει των πρώτων πληροφοριών, τις ελληνικές τράπεζες μετά την ανακεφαλαιοποίησή τους θα τοποθετηθούν Ευρωπαίοι ή Έλληνες επίτροποι αναγνωρισμένων προσόντων που θα ενημερώνουν κάθε τρίμηνο τις ελληνικές αρχές αλλά και την ΕΕ για το πως προχωρούν τα σχέδια αναδιάρθρωσης των ελληνικών τραπεζών που ανακεφαλαιοποιούνται. Η τοποθέτησή τους θα εγκρίνεται από την τρόικα και όχι από την Ελληνική Βουλή.

Τα προγράμματα αναδιάρθρωσης των πιστωτικών ιδρυμάτων θα πρέπει να εγκριθούν από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (το οποίο θα αποκτήσει νέα διοίκηση) που θα είναι και ο βασικός μέτοχος των συστημικών τραπεζών.

Το Ταμείο με την βοήθεια των επιτρόπων θα παρακολουθεί όλα τα θέματα που σχετίζονται με την εξυγίανση των ισολογισμών των τραπεζών και θα αποφασίζει για το εάν θα πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερη απομόχλευση. Την ίδια στιγμή θα αποφασίζει για τις μεγάλες χορηγήσεις αλλά και για το εάν πρέπει να εξακολουθούν να δραστηριοποιούνται οι ελληνικές τράπεζες σε γειτονικές χώρες.

Παρεμβάσεις θα υπάρξουν τόσο σε θέματα διακυβέρνησης των τραπεζών, όσο και σε ζητήματα που άπτονται των αμοιβών των τραπεζικών στελεχών.

Δίνοντας ένα στίγμα του τοπίου που διαμορφώνεται στο εγχώριο πολιτικό σύστημα ο Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank κ. Ν Νανόπουλος δήλωσε την Πέμπτη στη Θεσσαλονίκη πως οι όροι της ανακεφαλαιοποίησης δεν είναι ελκυστικοί.

«Χωρίς να προκαταλαμβάνουμε τις εξελίξεις, είναι γεγονός ότι οι όροι της ανακεφαλαιοποίησης δεν φαίνεται να είναι τελικώς τόσο ελκυστικοί ώστε να αποτελέσουν ισχυρό κίνητρο για τη συμμετοχή των ιδιωτών μετόχων. Εντούτοις, η διατήρηση του ιδιωτικού χαρακτήρα του τραπεζικού συστήματος μακροπρόθεσμα δεν μπορεί παρά να παραμένει μια υπέρτατη αρχή κοινής αποδοχής», τόνισε χαρακτηριστικά.


ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

1. Έλεγχος των χορηγήσεων προς τα πολιτικά κόμματα.

2. Έλεγχος όλων των δανείων που έχουν δοθεί σε υπαλλήλους, μετόχους, διευθυντές και στελέχη, όπως επίσης και στις συζύγους τα τέκνα ή τα συγγενικά τους πρόσωπα.

3.Ο ρυθμός των χορηγήσεων προς τις παραπάνω κατηγορίες δεν μπορεί να υπερβαίνει τον ετήσιο ρυθμό χορηγήσεων της τράπεζας.

4. Αυστηρός έλεγχος του κόστους διοίκησης και των εξόδων προώθησης και διαφήμισης.

5. Έλεγχος όλων των χορηγήσεων προς δημόσιους οργανισμούς και δημόσιες επιχειρήσεις.

6. Έλεγχος της πολιτικής ρυθμίσεων και διαγραφών όλων των δανείων του παρελθόντος.

7. Αυστηρός καθορισμός των αμοιβών των διοικητικών στελεχών των τραπεζών.

8. Επανασύσταση Επιτροπών Εσωτερικού Ελέγχου, Διαχείρισης Κινδύνου και Κανονιστικής Συμμόρφωσης και άμεση εμπλοκή της Επιτροπής στις παραπάνω λειτουργίες.

9. Δημοσιοποίηση των ονομάτων των μετόχων που ελέγχουν ποσοστό τουλάχιστον 1% του μετοχικού κεφαλαίου από τις τράπεζες που ελέγχουν ιδιώτες.

10. Διαμόρφωση της πιστωτικής πολιτικής κάθε τράπεζας σε συνεργασία με το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας τρεις μήνες μετά την τοποθέτηση της Εποπτείας.

11. Πλήρης διαχωρισμός των αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου της τράπεζας.

12. Αυστηρή παρακολούθηση του πιστωτικού κινδύνου και κατά πόσο η πολιτική χορηγήσεων εναρμονίζεται με το κόστος άντλησης ρευστότητας.