Κατά 4% αυξημένες ήτταν στη διάρκεια του 2011 οι καταγγελίες και τα παράπονα που υποβλήθηκαν στον Συνήγορο του Καταναλωτή. Ανήλθαν στις 3845 και το 82% εξ αυτών κατέληξαν σε φιλική διευθέτηση σε χρονικό διάστημα που δεν ξεπερνά κατά μέσο όρο τις 88 ημέρες. Το περισσότερες καταγγελίες συγκέντρωσαν οι ταχυδρομικές υπηρεσίες και οι ηλεκτρονικές επικοινωνίες, που δέχτηκαν περίπου το 1/3 του συνόλου των αναφορών (30,1%). Ακολούθησε ο κλάδος των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, που δέχτηκε το 25,8% του συνόλου των αναφορών, και ο κλάδος των γενικών καταναλωτικών αγαθών, που δέχτηκε το 21,5% του συνόλου των αναφορών.

Τα περισσότερα παράπονα που διατύπωσαν οι καταναλωτές αφορούν ζητήματα ορθής τιμολόγησης και ποιότητας αγαθών, καθώς και αθέτησης συμβατικών όρων, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του Συνηγόρου του Καταναλωτή που παρέδωσε ο ο κ. Ευ. Ζερβέας στον πρωθυπουργό κ. Λ. Παπαδήμο και τον πρόεδρο της Βουλής κ. Φ. Πετσάλνικο.

Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με την έκθεση, κατακόρυφη αύξηση, λόγω της τρέχουσας οικονομικής κρίσης και της μείωσης των εισοδημάτων, παρουσίασαν οι αναφορές των πολιτών σχετικά με την αδυναμία τους να ανταποκρίνονται στις οικονομικές τους υποχρεώσεις. Η αδυναμία αυτή παρατηρείται σχεδόν σε όλους τους τομείς που υπάρχουν χρεώσεις πάγιας μορφής, όπως για παράδειγμα σε δόσεις τραπεζικών δανείων και πιστωτικών καρτών, σε λογαριασμούς τηλεφώνου-ρεύματος, κτλ. Επίσης, στην Εκθεση επισημαίνονται μεταξύ άλλων:
– Η παντελής αποτυχία της εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών φυσικών προσώπων, που προβλέπεται από τον ν. 3869/2010. Συγκεκριμένα, από την έναρξη της εφαρμογής του νόμου (Σεπτέμβριος 2010) μέχρι το τέλος του 2011 εξωδικαστικός συμβιβασμός δεν έχει επιτευχθεί σε καμία από τις 2456 αιτήσεις οφειλετών που έχει επεξεργαστεί Αρχή μας. Το γεγονός αυτό υποχρέωσε τον Συνήγορο του Καταναλωτή να εισηγηθεί προς την Πολιτεία τη διακοπή τουλάχιστον της χρηματοδότησης και την εφεξής δωρεάν παροχή συνδρομής σε υπερχρεωμένους πολίτες από Ενώσεις Καταναλωτών, Δικηγορικούς Συλλόγους και, βεβαίως, τον Συνήγορο του Καταναλωτή.
– Η προγραμματισμένη έκδοση Ευρωπαϊκής Οδηγίας μέσα στο 2012, η οποία θα υποχρεώνει τα κράτη-μέλη να διαθέτουν αξιόπιστους φορείς εναλλακτικής επίλυσης των καταναλωτικών διαφορών. Η Ελλάδα είναι ήδη συμμορφωμένη με τις γενικές διατάξεις της μελλοντικής Οδηγίας, αφού στον συγκεκριμένο τομέα διακρίνεται και πρωτοπορεί εδώ και χρόνια σε Ευρωπαϊκό επίπεδο με τη λειτουργία και το έργο του Συνηγόρου του Καταναλωτή.
Στη διάρκεια του 2011 ο Συνήγορος του Καταναλωτή πραγματοποίησε μέσα στο 2011 πολλές δημόσιες παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση αθέμιτων επιχειρηματικών πρακτικών σε βάρος των καταναλωτών, αποφέροντας τεράστιο οικονομικό όφελος γι’ αυτούς. Σημαντικότερες ήταν οι παρεμβάσεις της Αρχής στους κλάδους:
(α) των τραπεζών (παύση της αυθαίρετης έκδοσης πιστωτικών καρτών και της καταχρηστικής επιβολής εξόδων καθυστέρησης για υπερήμερες οφειλές, πάταξη φαινομένων τοκογλυφίας, ορθή αναπροσαρμογή κυμαινόμενου επιτοκίου σε συμβάσεις στεγαστικών δανείων),
(β) των ασφαλιστικών εταιρειών (εναρμόνιση ποσών ασφαλιστικής κάλυψης οχημάτων σύμφωνα με την εκάστοτε τρέχουσα πραγματική αξία τους),
(γ) των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (χρέωση του μισού παγίου σε συνδρομητές, στους οποίους έχει επιβληθεί προσωρινή διακοπή της παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών),
(δ) των υποδομών ενέργειας και νερού (αποφυγή της διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος σε περιπτώσεις ληξιπρόθεσμων λογαριασμών παρά μόνο μετά την αποτυχία καταβολής διακανονισμένων οφειλών, μείωση των λογαριασμών νερού σε περιπτώσεις αφανών διαρροών) και
(ε) των μεταφορών (αποζημίωση επιβατών για φθορά ή απώλεια αποσκευών στις τακτικές θαλάσσιες μεταφορές, αποζημίωση επιβατών-κατόχων καρτών απεριορίστων διαδρομών εξαιτίας απεργιών των εργαζομένων σε Μέσα Μαζικής Μεταφοράς).


    Ολόκληρη η έκθεση εδώ