Αύξηση 181% στις ασυνεπείς επιχειρήσεις εμφανίστηκε το διάστημα 2010-2011 σε σχέση με την περίοδο 2003 – 2009, η οποία αποτυπώνει την αύξηση του πιστωτικού κινδύνου στην επιχειρηματική αγορά ως συνέπεια της οικονομικής ύφεσης, της πτώσης της κατανάλωσης και των δυσκολιών άντλησης χρηματοδότησης, σύμφωνα με σχετική μελέτη της ICAP Group.

Η ανοδική τάση της ασυνέπειας επιβεβαιώνεται σε όλους τους τομείς της βιομηχανίας, του εμπορίου και των υπηρεσιών. Σε απόλυτη συνάρτηση με την εξέλιξη της ασυνέπειας των επιχειρήσεων, τα στοιχεία της μελέτης καταγράφουν την σημαντική επιβάρυνση της πιστοληπτικής ικανότητας των επιχειρήσεων κατά τη διάρκεια της διετίας 2010 – 2011.

Πιο συγκεκριμένα, το 58,91% των εταιρειών, ήτοι 6 στις 10 επιχειρήσεις, επιδείνωσε την πιστοληπτική ικανότητά της έστω και κατά μια διαβάθμιση. Αναλογικά, λοιπόν, για κάθε μία επιχείρηση της οποίας η πιστοληπτική ικανότητα αναβαθμίστηκε αντιστοιχούν 4,9 επιχειρήσεις των οποίων η πιστοληπτική ικανότητα επιδεινώθηκε.

Χαρακτηριστικό του μεγέθους και της εκτεταμένης κλίμακας των επιπτώσεων της κρίσης είναι το γεγονός ότι η επιδείνωση αφορά το σύνολο των επιμέρους τομέων δραστηριότητας, με τις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, οι οποίες παραδοσιακά εμφάνιζαν υψηλότερη πιστοληπτική ικανότητα να καταγράφουν την σημαντικότερη επιδείνωση ακολουθούμενες από το εμπόριο και την βιομηχανία.

Πιο συγκεκριμένα:

-Επιχειρήσεις Βιομηχανίας:
Το ποσοστό των βιομηχανικών επιχειρήσεων που επιδείνωσαν την πιστοληπτική τους ικανότητα υπολογίζεται στο 53,59% έναντι του 13,54% των εταιρειών που την βελτίωσαν. Ο λόγος υποβαθμίσεων προς αναβαθμίσεις υπολογίζεται στο 3.96:1.

-Επιχειρήσεις Εμπορίου:
Το ποσοστό των εμπορικών επιχειρήσεων που επιδείνωσαν την πιστοληπτική τους ικανότητα υπολογίζεται στο 58,07% έναντι του 12,73% των εταιρειών που την βελτίωσαν. Ο λόγος υποβαθμίσεων προς αναβαθμίσεις υπολογίζεται στο 4.56:1.

-Επιχειρήσεις Υπηρεσιών:
Το ποσοστό των επιχειρήσεων παροχής Υπηρεσιών που επιδείνωσαν την πιστοληπτική τους ικανότητα υπολογίζεται στο 68,16% έναντι του 8,88% των εταιριών που την βελτίωσαν. Ο λόγος υποβαθμίσεων προς αναβαθμίσεις υπολογίζεται στο 7.68:1.

Τέλος, εκτός από το ευρύτερο μακρο-οικονομικό περιβάλλον, αρνητικό αντίκτυπο στη πιστοληπτική ικανότητα μιας επιχείρησης έχει και η εξέλιξη των οικονομικών μεγεθών της. Συγκεκριμένα, κοινά χαρακτηριστικά των εταιρειών των οποίων η πιστοληπτική ικανότητα υποβαθμίστηκε είναι η πτωτική πορεία των εσόδων και των κερδών, οι δυσκολίες στην είσπραξη των απαιτήσεων, η αύξηση των υποχρεώσεων και των χρηματο-οικονομικών εξόδων. Υπογραμμίζεται ότι τα παραπάνω συμπεράσματα αποτυπώνουν την εξέλιξη των εν λόγω μεγεθών βάσει Ισολογισμών χρήσης 2009 και 2010. Όσο η οικονομική ύφεση είναι σε εξέλιξη, τόσο θα επιβαρύνεται η πιστοληπτική ικανότητα των επιχειρήσεων.