• Αναζήτηση
 • φορολογικές απορίες

  Η κυρία Χαρούλα Δημητρούση ερωτά: «Αναφέρετε ότι η κλίµακα παρακράτησης φόρου από 27.10.2011 έχει πάει στα 5.000 ευρώ, εγώ όµως διάβασα τον νόµο άρθρο 38 και λέει πως η κλίµακα έχει εφαρµογή από 1.1.2012. Παρακαλώ τη βοήθειά σας». Απάντηση: Η νέα κλίµακα φόρου µε την οποία θεσπίστηκε αφορολόγητο ποσό 5.000 ευρώ ισχύει για τα εισοδήµατα που αποκτήθηκαν από 1.1.2011. Ειδικά η κλίµακα αυτή ισχύει από 1.1.2012 για την παρακράτηση φόρου.

  Η νέα κλίμακα φόρου

  Η κυρία Χαρούλα Δημητρούση ερωτά: «Αναφέρετε ότι η κλίµακα παρακράτησης φόρου από 27.10.2011 έχει πάει στα 5.000 ευρώ, εγώ όµως διάβασα τον νόµο άρθρο 38 και λέει πως η κλίµακα έχει εφαρµογή από 1.1.2012. Παρακαλώ τη βοήθειά σας».

  Απάντηση: Η νέα κλίµακα φόρου µε την οποία θεσπίστηκε αφορολόγητο ποσό 5.000 ευρώ ισχύει για τα εισοδήµατα που αποκτήθηκαν από 1.1.2011. Ειδικά η κλίµακα αυτή ισχύει από 1.1.2012 για την παρακράτηση φόρου.

  «Πόθεν έσχες» με ανάλωση κεφαλαίου

  Ο κ. Γεώργιος Στασινόπουλος ερωτά: «Μπορώ να χρησιµοποιήσω για το πόθεν έσχες εισοδήµατα που φορολογήθηκαν αυτοτελώς (µερίσµατα µετοχών, αποζηµίωση λόγω λύσεως σχέσεως εργασίας) χρήσεων 2009 και 2008, τα οποία όµως δεν συµπεριέλαβα στις αντίστοιχες φορολογικές δηλώσεις ή θα πρέπει να υποβάλω συµπληρωµατικές δηλώσεις των αντίστοιχων ετών;».

  Απάντηση: Σύµφωνα µε τη διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 6α του ΚΦΕ, η δήλωση φόρου εισοδήµατος αποτελεί για τον φορολογούµενο δεσµευτικό τίτλο. Μπορεί όµως ο φορολογούµενος για λόγους συγγνωστής πλάνης να την ανακαλέσει εν όλω ή εν µέρει φέροντας το βάρος της απόδειξης των πραγµατικών περιστατικών που τη συνιστούν. Η ανάκληση της αρχικής δήλωσης γίνεται µε την υποβολή νέας δήλωσης στον προϊστάµενο της αρµόδιας ∆ΟΥ µέσα στο οικείο οικονοµικό έτος. Με τη νέα δήλωση (την ανακλητική) µπορεί να ανακληθεί φορολογητέα ύλη ή αντικειµενική δαπάνη ή πραγµατική δαπάνη ή οποιοδήποτε προσδιοριστικό της δαπάνης στοιχείο προκειµένου να προσδιοριστεί το εισόδηµα µε βάση το άρθρο 16 (αντικειµενικές δαπάνες) και 17 (δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων) του ΚΦΕ. Από την πιο πάνω διάταξη προκύπτει ότι για να ληφθούν υπόψη ως ανάλωση κεφαλαίου που σχηµατίστηκε τα προηγούµενα χρόνια, έπρεπε τα χρηµατικά ποσά που αποκτήσατε τα έτη 2008 και 2009 τα οποία φορολογήθηκαν αυτοτελώς, να είχαν δηλωθεί µε συµπληρωµατικές δηλώσεις, οι οποίες θα έπρεπε να είχαν υποβληθεί ως 31.12.2009 και ως 31.12.2010.

  Aποδείξεις δαπανών

  Ο κ. Γεώργιος Αδοσίδης ερωτά: «Παρακαλώ µπορείτε να µου πείτε τι θα ισχύσει µε τις αποδείξεις για το οικονοµικό έτος 2012; Αν γίνεται µε ένα-δύο παραδείγµατα. Ευχαριστώ».

  Απάντηση: Σύµφωνα µε τις νέες ρυθµίσεις του Ν. 4021/2011 οι οποίες ισχύουν για εισοδήµατα που αποκτήθηκαν από 1.1.2011, το κατά περίπτωση αφορολόγητο ποσό (των 5.000 ευρώ) ισχύει, εφόσον ο φορολογούµενος προσκοµίσει αποδείξεις που έχουν εκδοθεί, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΚΒΣ για δαπάνες αγοράς αγαθών και λήψης υπηρεσιών, τις οποίες πραγµατοποιεί ο ίδιος, η σύζυγος και τα παιδιά που τους βαρύνουν. Οι δηµόσιοι υπάλληλοι που υπηρετούν στην αλλοδαπή, τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παρ. 3 του άρθρου 47 του ΚΦΕ (δηλαδή οι υπάλληλοι του υπουργείου Εξωτερικών και των λοιπών δηµοσίων πολιτικών υπηρεσιών, οι υπάλληλοι του Ελληνικού Οργανισµού Τουρισµού, οι υπάλληλοι της Μόνιµης Αντιπροσωπείας στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες, οι στρατιωτικοί που υπηρετούν στην αλλοδαπή, κ.λπ.), όσοι διαµένουν σε οίκο ευγηρίας, σε ψυχιατρικά καταστήµατα ή είναι φυλακισµένοι, καθώς οι κάτοικοι κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης που αποκτούν εισόδηµα στην Ελλάδα πλέον του 90% του συνολικού εισοδήµατος, δικαιούνται το αφορολόγητο ποσό της κλίµακας φόρου χωρίς την προσκόµιση αποδείξεων.

  Στις δαπάνες που απαιτούνται για τη δικαιολόγηση του αφορολόγητου ποσού, δεν περιλαµβάνονται οι δαπάνες που προβλέπονται από το άρθρο 9 του ΚΦΕ, δηλαδή τα έξοδα ιατρικής περίθαλψης, το µίσθωµα που καταβάλλεται για κύρια κατοικία, η δαπάνη για παράδοση κατ’ οίκον µαθηµάτων ή για φροντιστήρια, οι τόκοι των στεγαστικών δανείων για την απόκτηση πρώτης κατοικίας, η δαπάνη των ασφαλίστρων ζωής, θανάτου ή προσωπικών ατυχηµάτων, η διατροφή που καταβάλλει ο ένας σύζυγος στον άλ λο, τα ποσά των δωρεών και χορηγιών, η δαπάνη για ενεργειακή αναβάθµιση ακινήτου, η δαπάνη που καταβάλλεται σε ταµεία ασφάλισης του φορολογούµενου, οι δαπάνες που αναφέρονται στο άρθρο 17 του ΚΦΕ, όπως είναι η δαπάνη αγοράς αυτοκινήτου, δίτροχου ή τρίτροχου ατυχήµατος, η δαπάνη αγοράς ή ανέγερσης ακινήτου, οι τοκοχρεολυτικές δόσεις δανείων και πιστώσεων κτλ. Ακόµη στις δαπάνες που δικαιολογούν το αφορολόγητο ποσό δεν περιλαµβάνονται οι δαπάνες που αναφέρονται στο άρθρο 23 του ΚΦΕ, όπως είναι οι δαπάνες για ασφάλιστρα κατά του κινδύνου πυρκαϊάς ή άλλων κινδύνων, οι δαπάνες για αµοιβή δικηγόρου για δίκες µισθωτικών διαφορών ή διαφορών µεταξύ ιδιοκτητών κ.λπ., καθώς επίσης οι δαπάνες ύδρευσης, αποχέτευσης, ηλεκτρισµού και τηλεπικοινωνιών γενικά και οι δαπάνες εισιτηρίων κάθε είδους µεταφορικών µέσων.

  Το ποσό των δαπανών που απαιτείται να προσκοµισθεί για τη δικαιολόγηση του αφορολόγητου ποσού ορίζεται σε ποσοστό 25% του ατοµικού εισοδήµατος κάθε φορολογουµένου, το οποίο δηλώνεται και φορολογείται µε τις γενικές διατάξεις, και για ποσό εισοδήµατος µέχρι 60.000 ευρώ. ∆ηλαδή για ποσό εισοδήµατος 60.000 ευρώ απαιτείται να προσκοµισθούν αποδείξεις δαπανών 15.000 ευρώ. Αν το ποσό των αποδείξεων που θα προσκοµισθούν είναι µικρότερο του οριζοµένου κατά περίπτωση, τότε επί της διαφοράς επιβάλλεται φόρος µε συντελεστή 10%. Το ποσό των δαπανών υπολογίζεται αθροιστικά και για τους δύο συζύγους, λαµβάνεται υπόψη εφόσον έχει αναγραφεί στην αρχική δήλωση και επιµερίζεται µεταξύ των συζύγων ανάλογα µε το δηλούµενο και φορολογούµενο εισόδηµα της εµπρόθεσµης δήλωσης. Η καταγραφή των στοιχείων των αποδείξεων δαπανών που απαιτείται να προσκοµισθούν µπορεί να γίνει µέσω ∆ιαδικτύου ή µαγνητικής κάρτας που είναι ανώνυµη και προαιρετική.

  ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

  Οικονομία