Από την οργή στην ηρεµία και στην αισιοδοξία πέρασε η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών. Από την οργή που την είχε κυριεύσει από τις αποφάσεις της Συνόδου Κορυφής της 27ης Οκτωβρίου και τις αντιδράσεις για το δηµοψήφισµα στην ηρεµία και στην ασφάλεια του σχηµατισµού κυβέρνησης ευρύτερης συνεργασίας υπό τον κ. Λουκά Παπαδήµο.Η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών επιδοκιµάζει την κυβέρνηση ευρύτερης συνεργασίας και αισθάνεται τώρα περισσότερο ασφαλής ότι θα παραµείνει η χώρα στο ευρώ.

Εντυπωσιακό είναι το στοιχείο ότι οι πολίτες διαφωνούν µε τη συµφωνία-πλαίσιο των τριών αρχηγών κκ. Γ. Παπανδρέου, Αντ. Σαµαρά και Γ. Καρατζαφέρη για βραχύβιο βίο της κυβέρνησης και διεξαγωγή εκλογών στις 19 Φεβρουαρίου, θεωρώντας προφανώς ότι η νέα κυβέρνηση χρειάζεται χρόνο για την υλοποίηση των αποφάσεων της 27ης Οκτωβρίου και την υλοποίηση των µέτρων που απορρέουν από αυτήν.

Είναι εµφανής ωστόσο η επιφυλακτικότητα που υπάρχει όσον αφορά τη συµπεριφορά των τριών κοµµάτων που στήριξαν την κυβέρνηση συνεργασίας, αν δηλαδή θα στηρίξουν ή όχι το έργο της ή αν βρήκαν, µε αυτόν τον τρόπο, την ευκαιρία να διεξαγάγουν τον προεκλογικό αγώνα τους, αφού η κυβέρνηση αυτή µόλις ολοκληρώσει το έργο της θα προκηρύξει εκλογές.

Στην ερώτηση «πώς κρίνετε την εξέλιξη ότι ύστερα από πολυήµερες διεργασίες συµφωνήθηκε ο σχηµατισµός κυβέρνησης ευρύτερης συνεργασίας» το 78% απάντησε «θετικά ή µάλλον θετικά» και ένα ποσοστό 20% απάντησε «µάλλον αρνητικά και αρνητικά».

Οσον αφορά τα συναισθήµατα που δηµιούργησε η συγκρότηση κυβέρνησης ευρύτερης συνεργασίας υπό τον κ. Λουκά Παπαδήµο, το 42,4% απάντησε «ελπίδα», το 17,4% «ηρεµία», το 8,6% «ανησυχία», το 8,5% «αδιαφορία» , το 7,5% «οργή» και µόλις το 5,4% «απαισιοδοξία και φόβο».

Ενα ποσοστό 1,9% απάντησε ότι το συναίσθηµα που του δηµιουργήθηκε ήταν «λύπη» και µόλις το 1,1% «χαρά».

Αντιθέτως σχεδόν ο ένας στους δύο Ελληνες αισθανόταν οργή, ανασφάλεια και απαισιοδοξία στην περίοδο πολιτικής κρίσης µετά την απόφαση της 27ης Οκτωβρίου και τις αντιδράσεις που σηµειώθηκαν για το δηµοψήφισµα. Συγκεκριµένα, το 40,9% απάντησε «οργή», το 19% «ανησυχία», το 15,7% «απαισιοδοξία και φόβο», το 8,9% «ελπίδα», το 5,9% «λύπη», το 3,8% «αδιαφορία», το 3,6% «ηρεµία» και ένα µικρό ποσοστό (0,8%)… « χα ρά». Ενα ποσοστό 78,6% αισθάνεται τώρα περισσότερο ασφαλές ότι µε τη νέα κυβέρνηση η θέση της Ελλάδας στο ευρώ είναι εξασφαλισµένη και µόλις το 9,8% αισθάνεται το αντίθετο. Με συντριπτική επίσης πλειοψηφία οι πολίτες επιδοκιµάζουν και την τοποθέτηση του κ. Λουκά Παπαδήµου ως επικεφαλής της κυβέρνησης συνεργασίας. Το 72,9% θεωρεί ότι ήταν «σωστή και µάλλον σωστή απόφαση» , ενώ το 20% θεωρεί ότι ήταν «λάθος και µάλλον λάθος απόφαση». Η επιδοκιµασία για τον σχηµατισµό µιας τέτοιας κυβέρνησης φαίνεται και από το γεγονός ότι το 63,4% των πολιτών θεωρεί πως η συγκρότηση κυβέρνησης ευρύτερης συνεργασίας ήταν η πιο σωστή κίνηση από το να οδηγηθεί η χώρα άµεσα σε εκλογές, κάτι που υποστηρίζει το 34,4% των πολιτών.

ΗΤΑΥΤΟΤΗΤΑΤΗΣΕΡΕΥΝΑΣ

Επωνυµία εταιρείας: Κάπα Research ΑΕ
Επωνυµία / όνοµα εντολέα:
«Το Βήµα της Κυριακής»
Σκοπός δηµοσκόπησης:
Ερευνα κοινής γνώµης για τη νέα κυβέρνηση συνεργασίας υπό τον κ. Λουκά Παπαδήµο
Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά δείγµατος: Αντιπροσωπευτικό, άνδρες και γυναίκες, 18 ετών και άνω, βάσει της απογραφής του 2001 της ΕΣΥΕ Μέγεθος δείγµατος / γεωγραφική κάλυψη: 1.003 άτοµα, πανελλαδικά, µε αναλογική κατανοµή στις 13 περιφέρειες της χώρας
Χρονικό διάστηµα συλλογής στοιχείων:
11 Νοεµβρίου 2011
Μέθοδος δειγµατοληψίας:
Πολυσταδιακή δειγµατοληψία µε χρήση quota ως προς τη γεωγραφική κατανοµή του πληθυσµού, το φύλο και την ηλικία. Τα αποτελέσµατα είναι σταθµισµένα µε την ψήφο του 2009
Μέθοδος συλλογής στοιχείων:
Η συλλογή των στοιχείων έγινε µε τη µέθοδο των τηλεφωνικών συνεντεύξεων και βάσει ηλεκτρονικού ερωτηµατολογίου
Τυπικό στατιστικό σφάλµα:
Μέγιστο σφάλµα 3,09% µε διάστηµα εµπιστοσύνης 95%.

Η Κάπα Research είναι μέλος της ESOMAR και του ΣΕΔΕΑ και τηρεί τους κώδικες δεοντολογίας για τη διεξαγωγή και δημοσιοποίηση ερευνών κοινής γνώμης.