Διευκρινήσεις που αφορούν τη διαδικασία υποβολής δηλώσεων για τη νομιμοποίηση αυθαιρέτων δίνει το ΥΠΕΚΑ. Θα ακολουθήσει η έκδοση των προβλεπόμενων από τον νόμο 4014/2011 Υπουργικών Αποφάσεων στις οποίες θα δίνονται όλες οι απαραίτητες διευκρινίσεις. Οπως προκύπτει από το έγγραφο του ΥΠΕΚΑ τελικά η υποβολή των δηλώσεων θα γίνεται μόνο ηλεκτρονικά και όχι μέσω των πολεοδομιών ή των ΚΕΠ. Το υπουργείο επιλέγει την ηλεκτρονική υποβολή για να αποφύγει τις ουρές που είχαν παρατηρηθεί με την «τακτοποίηση» των ημιυπαιθρίων.
Σύμφωνα με το έγγραφο του ΥΠΕΚΑ:
– ο πολίτης πρέπει να επισκεφθεί μηχανικό της επιλογής του ο οποίος έχει πρόσβαση στο ηλεκτρονικό σύστημα του ΤΕΕ.
ο μηχανικός ενημερώνεται για το αυθαίρετο, κάνει αυτοψία, αναλαμβάνει τη συλλογή των στοιχείων τα οποία απαιτούνται για τη συμπλήρωση της αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση.
– ο μηχανικός υπολογίζει το προσωρινό πρόστιμο και συμπληρώνει το τυποποιημένο ηλεκτρονικό έντυπο της αίτησης, το οποίο καταχωρεί στο ηλεκτρονικό σύστημα από 1ης Οκτωβρίου 2011.
– το σύστημα εκδίδει «μοναδικό αριθμό» για το αυθαίρετο και εντολή «τέλους υπαγωγής» στη ρύθμιση (παράβολο).
– το τέλος καταβάλλεται από τον πολίτη σε τραπεζικό ίδρυμα (και ηλεκτρονικά – web banking) της επιλογής του και η πληρωμή πιστοποιείται αυτόματα. Με την πιστοποίησή της ενεργοποιείται η διαδικασία ένταξης στη ρύθμιση.
– ακολουθούν οι πληρωμές του αριθμού των δόσεων που θα επιλέξει ο πολίτης.
– στον πολίτη θα δίνονται κωδικοί οι οποίοι θα του επιτρέπουν την ενημέρωσή του για την πορεία υπαγωγής στη ρύθμιση, τις δόσεις, την καταχώρηση των πληρωμών μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας καθώς και το οφειλόμενο υπόλοιπο.
– εντός τετραμήνου από την καταχώριση της αίτησης ολοκληρώνονται οι απαιτούμενες μελέτες και ακολουθεί ο τελικός υπολογισμός του προστίμου και ο αυτόματος επαναπροσδιορισμός του ποσού των δόσεων από το σύστημα.
– ο μηχανικός υποβάλλει ηλεκτρονικά στο σύστημα το σύνολο των απαιτούμενων στοιχείων – μελετών – δικαιολογητικών – δηλώσεων.
– μόλις διαπιστωθεί η πληρότητα των στοιχείων που υποβλήθηκαν εκδίδεται αυτόματα «Βεβαίωση Ρύθμισης Αυθαιρέτου».

Πρόκειται για τυποποιημένο έντυπο στο οποίο αναφέρονται όλα τα στοιχεία του εντασσόμενου στη ρύθμιση αυθαιρέτου.

Για να ολοκληρωθεί η διαδικασία νομιμοποίησης θα πρέπει η πολεοδομία να θεωρήσει τη Βεβαίωση Ρύθμισης Αυθαιρέτου με ειδική σφραγίδα με την οποία θα έχει εφοδιαστεί. Η θεωρημένη βεβαίωση θα χρησιμοποιείται για τη μεταβίβαση του αυθαιρέτου.

Διευκολύνσεις για τους …βιαστικούς
Στην περίπτωση που κάποιος πολίτης επιθυμεί την άμεση ολοκλήρωση της διαδικασίας για την έκδοση της βεβαίωσης ρύθμισης αυθαιρέτου (π.χ. προκειμένου να πωληθεί ή να μεταβιβαστεί) τότε, στο ενδιάμεσο διάστημα, έως ότου το σύστημα προετοιμαστεί για την ηλεκτρονική υποβολή μελετών και άλλων στοιχείων, η πληρότητα θα δηλώνεται απλώς με ηλεκτρονική δήλωση του μηχανικού. Μάλιστα, όπως αναφέρεται στο έγγραφο του υπουργείου, ο μηχανικός θα δηλώνει ότι έχει στη διάθεση του όλες τις μελέτες και τα υπόλοιπα στοιχεία και ότι έχει την υποχρέωση να τα υποβάλλει ηλεκτρονικά εντός δέκα ημερών από τη στιγμή που θα ειδοποιηθεί ότι το σύστημα δέχεται πλέον ηλεκτρονικά αρχεία δικαιολογητικών και μελετών.