Τα μέτρα για τις υπερωρίες, το επίδομα χρόνου υπηρεσίας και το πάγωμα των μισθολογικών προαγωγών, τα οποία περιλαμβάνονται στον εφαρμοστικό νόμο του Μεσοπρόθεσμου για τους δημοσίους υπαλλήλους, εξειδικεύονται σε εγκύκλιο του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών κ. Φίλιππου Σαχινίδη που απεστάλη σε όλους τους φορείς του Δημοσίου.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στην εν λόγω εγκύκλιο, με τις νέες ρυθμίσεις που έχουν συμπεριληφθεί στον εφαρμοστικό νόμο του Μεσοπρόθεσμου, επέρχονται οι εξής μισθολογικές ρυθμίσεις:

Πρώτον,το όριο των ωρών απογευματινής υπερωριακής εργασίας για τους δημοσίους υπαλλήλους δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 20 ώρες μηνιαίως ανά υπάλληλο. Γι΄αυτό το λόγο θα πρέπει μάλιστα να αναπροσαρμοστούν όλες οι σχετικές υπουργικές απόφάσεις του έχουν εκδοθεί πριν από την 1η Ιουλίου 2011.

Δεύτερον, από την 1η Ιουλίου 2011 και έως τη θέσπιση του νέου μισθολογίου, αναστέλλονται οι διατάξεις που προβλέπουν μισθολογική ωρίμανση ή μισθολογική προαγωγή για τους υπαλλήλους του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ και των ΟΤΑ. Αυτό σημαίνει ότι από την 1η Ιουλίου 2011 οι υπάλληλοι παραμένουν στο μισθολογικό κλιμάκιο που κατέχουν ή δικαιούνται μέχρι την 30η Ιουνίου 2011, «χωρίς να είναι δυνατή η εξέλιξή τους στο επόμενο μισθολογικό κλιμάκιο, ακόμη κι αν συμπληρώσουν, μετά την ημερομηνία αυτή (1-7-2011) τον απαιτούμενο προς αυτό χρόνο».

Τρίτον, από την 1η Ιουλίου 2011 αναστέλλεται η χορήγηση επιπλέον ποσοστού 4% στο επίδομα χρόνου υπηρεσίας. Η ρύθμιση αυτή αφορά τους δικαστικούς, τους νοσοκομειακούς, τα μέλη ΔΕΠ Πανεπιστημίων, τους διπλωματικούς υπαλλήλους, τους αρχιερείς, τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας κ.λπ

Τέταρτον, από την 1η Ιουλίου 2011 αναστέλλονται οι διατάξεις που προβλέπουν μισθολογική προαγωγή (δεν αφορά τη χορήγηση νέων αποδοχών λόγω βαθμολογικής προαγωγής) των αμειβόμενων με ειδικά μισθολόγια, όπως είναι οι δικαστικοί, τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων και οι γιατροί του ΕΣΥ.

Πέμπτον, αναστέλλονται οι διατάξεις που προβλέπουν μισθολογική ωρίμανση (π.χ. τριετίες, πολυετίες) και προαγωγή για το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ και των ΟΤΑ που μισθοδοτείται με συλλογικές συμβάσεις εργασίας ή κοινές υπουργικές αποφάσεις ή διαιτητικές αποφάσεις πέραν του ν. 3205/2003. Ολοι οι ανωτέρω θα εξακολουθήσουν να λαμβάνουν τις αποδοχές που αντιστοιχούν στα μισθολογικά κλιμάκια ή στις μισθολογικές ωριμάνσεις (π.χ. χρονοεπίδομα, τριετίες, πολυετίες) και προαγωγές που κατέχουν η δικαιούνται μέχρι την 3οη Ιουνίου 2011.