Τον νόμο για τους… νόμους παρουσίασε το απόγευμα της Πέμπτης στο Υπουργικό Συμβούλιο ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης κ. Δημήτρης Ρέππας. Στόχος της νέας νομοθετικής πρωτοβουλίας που ανήκει στην ουσία στον Γραμματέα του Υπουργικού Συμβουλίου κ. Σωτήρη Λύτρα ο οποίος είναι επιφορτισμένος να εποπτεύει το νομοθετικό έργο της κυβέρνησης, είναι ο περιορισμός της γραφειοκρατίας, της πολυνομίας και της επικάλυψης των αρμοδιοτήτων στη δημόσια διοίκηση.
«Το πολυδάπανο, δύσκαμπτο και εστιασμένο στις λεπτομέρειες – παρά στο αποτέλεσμα – κανονιστικό καθεστώς», όπως είπε ο κ. Ρέππας παρουσιάζοντας το σχέδιο νόμου, «και οι διοικητικές πρακτικές ευνοούν το νομικισμό και την τυπολατρία αντί της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας».

Με τις νέες ρυθμίσεις καταβάλεται προσπάθεια να αντιμετωπιστούν αυτά τα προβλήματα, τόσο με τον καλύτερο προγραμματισμό του νομοθετικού έργου, όσο και με τη βελτίωση των κανόνων παραγωγής του. «Η άμεση εντατικοποίηση των σχετικών μέτρων», επισήμανε ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης, «επιβάλλεται, εκτός των άλλων, και από την ανάγκη ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας της Οικονομίας της χώρας μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και στο διεθνές οικονομικό περιβάλλον».

Μεταξύ των άλλων, το σχέδιο νόμου:
– καθιερώνει συγκεκριμένες αρχές για την καλή νομοθέτηση που πρέπει να διέπουν όλες τις ρυθμίσεις και να δεσμεύουν τα μέλη της κυβέρνησης.

– αλλάζει τις δομές της παραγωγής του νομοθετικού έργου, καθώς σε κάθε υπουργείο συστήνεται Γραφείο Νομοθετικής Πρωτοβουλίας, αρμόδιο για τη σύνταξη και ανάλυση συνεπειών ρυθμίσεων, τη διενέργεια κοινωνικού διαλόγου και δημόσιας διαβούλευσης, την αξιολόγηση των επιπτώσεων των ρυθμίσεων, καθώς και την επισήμανση των διατάξεων που χρήζουν απλούστευσης και κωδικοποίησης. Σε κεντρικό επίπεδο συστήνεται το Γραφείο Καλής Νομοθέτησης στη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης, το οποίο συντονίζει και συνεργάζεται με τα Γραφεία Νομοθετικής Πρωτοβουλίας.

– υποχρεώνει τους υπουργούς να ενημερώνουν στην αρχή της ετήσιας κοινοβουλευτικής συνόδου τα αρμόδια όργανα (Γραφεία Καλής Νομοθέτησης και Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης) σχετικά με τον αριθμό των νομοσχεδίων που προτίθενται να εισάγουν για ψήφιση στη Βουλή και τα οποία δεν υπερβαίνουν τα δύο, εκτός και αν η υπέρβαση δικαιολογείται από τις επικρατούσες συνθήκες.
– επιβάλει τον εν των προτέρων εντοπισμό και την οριοθέτηση του προβλήματος το οποίο επιβάλλει την ανάληψη νομοθετικής πρωτοβουλίας και την αναζήτηση εναλλακτικών επιλογών. Προστετρώνται, μ΄αλλα λόγια, τα οφέλη, οι διακινδυνεύσεις και το κόστος που συνεπάγεται κάθε νομοθετική πρωτοβουλία.
Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου, η σχεδιαζόμενη ρύθμιση υποβάλλεται σε διαβούλευση σε δύο στάδια, τα οποία μπορούν να «τρέχουν» παράλληλα: κατ΄ αρχήν όσον αφορά στο στόχο και το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα και ακολούθως κατά άρθρον. Με την ολοκλήρωση της Διαβούλευσης το Γραφείο Νομοθετικής Πρωτοβουλίας συντάσσει Έκθεση Διαβούλευσης, η οποία αναρτάται στο δικτυακό τόπο της διαβούλευσης.
Προβλέπεται ακόμη η απλούστευση των ρυθμίσεων και των διαδικασιών με σκοπό την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, καθώς και η κωδικοποίηση, η οποία επιφέρει τον περιορισμό της πολυνομίας και την επικαιροποίηση της νομοθεσίας, έτσι ώστε οι κανόνες να είναι λειτουργικοί, εύληπτοι και προσιτοί.