Δίχτυ ελέγχου του νομοθετικού έργου, με τη θέσπιση κανόνων διαφάνειας στην κατάρτιση και επεξεργασία των ρυθμιστικών πράξεων, επιχειρεί να απλώσει η κυβέρνηση με σχετικό νομοσχέδιο που εισηγήθηκε την περασμένη εβδομάδα στο Υπουργικό Συμβούλιο ο υπουργός Εσωτερικών κ. Ι. Ραγκούσης, και αναμένεται σύντομα να δοθεί προς δημόσια διαβούλευση πριν έρθει προς ψήφιση στη Βουλή.

Με το νομοσχέδιο με το οποίο αποκτούν και «θεσμική ταυτότητα» σχετικές οδηγίες που έχει αποστείλει ήδη προς όλους τους υπουργούς ο Γραμματέας της Κυβέρνησης κ. Σωτήρης Λύτρας, θεσπίζονται συγκεκριμένοι κανόνες και αρχές που θα διέπουν την νομοθετική παραγωγή όλων ανεξαιρέτως των μελών του Υπουργικού Συμβουλίου.

Η νομοθετική αυτή πρωτοβουλία του κ. Ραγκούση, υλοποιεί, μεταξύ των άλλων, σχετικές δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η χώρα μας απέναντι στην τρόικα για τη μεταρρύθμιση του.

Η έκθεση εντάσσεται στο πλαίσιο της αξιολόγησης της πολιτικής για την καλή νομοθέτηση 15 κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά και από σχετικό αίτημα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Ετσι, με το νομοσχέδιο για την καλή νομοθέτηση:
Πρώτον, ευθυγραμμίζεται η νομοθεσία της χώρας μας με το κοινοτικό δίκαιο καθώς προβλέπεται η άμεση και χωρίς χρονοτριβή ενσωμάτωση των οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Δεύτερον, τίθεται φραγμός στην ανεξέλεγκτη και αυθαίρετη νομοθετική παραγωγή των υπουργείων.
Τρίτον, καταβάλλεται προσπάθεια να παταχθεί η γραφειοκρατία και να αρθούν οι διοικητικές αγκυλώσεις που θέτουν εμπόδια την εξυπηρέτηση των πολιτών και στη διευκόλυνση των επενδύσεων.
«Στόχος είναι να ελαχιστοποιηθούν οι προκαλούμενες από τις κανονιστικές ρυθμίσεις (νόμοι, προεδρικά διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις κ.λ.π) οι αρνητικές επιπτώσεις στην οικονομία και στην αγορά, και να επιτευχθεί στο μέγιστο δυνατό βαθμό διαφάνεια, κοινωνική συμμετοχή και συλλογικότητα σε όλες τις φάσεις κατάρτισης ενός νομοσχεδίου καθώς και στην εφαρμογή του», επισημαίνουν χαρακτηριστικά στελέχη του υπουργείου Εσωτερικών.

Συγκεκριμένα, με το εν λόγω νομοσχέδιο:

Πρώτον, υποχρεώνονται όλα ανεξαιρέτως τα υπουργεία να καταρτίζουν εκθέσεις επιπτώσεων που θα συνοδεύουν κάθε νομοσχέδιο που θα έρχεται προς ψήφιση στη Βουλή. Η διαδικασία αυτή που ήδη συντονίζεται σήμερα από τη Γραμματεία της Κυβέρνησης, καθίσταται πλέον υποχρεωτική. Δεν επαφίεται, μ’ άλλα λόγια, στην διακριτική ευχέρεια των υπουργών, καθώς οι … απείθαρχοι θα αντιμετωπίζουν τις συνέπειες του νόμου, ενώ οι εκθέσεις επιπτώσεων θα αποτελούν, τρόπον τινά, και το «εισιτήριο» για την κατάθεση του εν λόγω νομοσχεδίου στη Βουλή.

Δεύτερον, κάθε νομοσχέδιο θα καταρτίζεται με βάση συγκεκριμένα κριτήρια τα οποία θα είναι κοινά για όλες τις κανονιστικές πράξεις της κυβέρνησης. Τα κριτήρια αυτά θα απαντούν σε ερωτήματα όπως κατά πόσο είναι αναγκαία η ρύθμιση την οποία καταρτίζει το υπουργείο, τι επιπτώσεις θα έχει αυτή στο κοινωνικό σύνολο και στη ζωή των πολιτών, πόσο κατάλληλη είναι με βάση τις υφιστάμενες συνθήκες που επικρατούν στη χώρα, αν διακρίνεται από σαφήνεια ώστε να μη δημιουργούνται πολλαπλές ερμηνείες που λειτουργούν σε βάρος της διαφάνειας και παράγουν φαινόμενα διαφθοράς κατά την εφαρμογή της, κατά πόσο είναι αποτελεσματική κυρίως όσον αφορά την διευκόλυνση της αγοράς και αν οδηγεί στην εξοικονόμηση πόρων και στη βελτίωση της κλίματος για επενδύσεις.

Τρίτον, για να διασφαλίζεται μάλιστα ότι τα κριτήρια αυτά θα εφαρμόζονται απαρέγκλιτα σε κάθε νομοθετική πράξη, προβλέπεται η σύσταση σε κάθε υπουργείο ειδικών ομάδων που θα αναλάβουν αποκλειστικά την παρακολούθηση του νομοθετικού έργου, οι οποίες θα συντονίζονται από τη Γραμματεία της Κυβέρνησης. Οι Μονάδες Ανάλυσης και Τεκμηρίωσης Πολιτικής, όπως θα ονομάζονται, θα αποτελέσουν ξεχωριστές δομές στα υπουργεία, θα στελεχώνονται από εξειδικευμένα στελέχη και θα έχουν ως αποστολή τους την προώθηση του νομοθετικού έργου και του στρατηγικού σχεδιασμού.

Τέταρτον, κάθε υπουργείο θα υποχρεούται να καταρτίζει ξεχωριστό σχέδιο δράσης, που θα αποτελεί μέρος του γενικότερου προγραμματισμού του, στο οποίο θα περιγράφονται λεπτομερώς όλες οι νομοθετικές πρωτοβουλίες που θα αναλαμβάνει με σκοπό την προώθηση του κυβερνητικού έργου και την υλοποίηση της πολιτικής της κυβέρνησης. Τα σχέδια αυτά θα αξιολογούνται από τη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης.