«Οικονομική ανάσα» στους υπερχρεωμένους δήμους και τις δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμούς, επιχειρεί να δώσει η κυβέρνηση, η οποία με τροπολογία τους παρέχει τη δυνατότητα να ρυθμίσουν τα χρέη τους προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Με την εν λόγω τροπολογία των υπουργείων Εσωτερικών και Οικονομικών το Ταμείο θα μπορεί να ρυθμίζει οφειλές από χορηγηθέντα από αυτό δάνεια στους δήμους, τις περιφέρειες, τα ΝΠΔΔ, τους δημόσιους οργανισμούς και τις κοινωφελείς επιχειρήσεις, μετά από σχετική αίτηση των ενδιαφερομένων.

Η ρύθμιση μπορεί να αφορά το σύνολο των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις δανειακές συμβάσεις δηλαδή κεφάλαιο, τόκους, τόκους υπερημερίας και λοιπές επιβαρύνσεις και προσαυξήσεις.

Ειδικότερα, η ρύθμιση, όπως αναφέρεται στην τροπολογία, αφορά:

Πρώτον, τα ΝΠΔΔ και τα ΝΠΙΔ, των ΟΤΑ και των Περιφερειών, των Συνδέσμων ΟΤΑ, των Δημοτικών εν γένει Επιχειρήσεων, με οικονομική αδυναμία ομαλής εξυπηρέτησης των οφειλών τους από τους ίδιους και από τους εγγυητές τους.

Δεύτερον, τα ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ Κοινωφελούς χαρακτήρα, Δημοσίων Οργανισμών, Δημοσίων Επιχειρήσεων, Φιλανθρωπικών και άλλων Κοινωφελών Ιδρυμάτων.

Η διάρκεια της αποπληρωμής των οφειλών μπορεί να παρατείνεται μέχρι τα 25 χρόνια, ενώ το επιτόκιο θα καθορίζεται από το Δ. Σ του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

Με την ίδια τροπολογία επιλύεται και το θέμα που έχει δημιουργηθεί με τη μεταφορά μαθητών από το τόπο διαμονής τους στο σχολείο φοίτησης.

Γι΄ αυτό το λόγο δίδεται παράταση στην ισχύουσα μεταβατική ρύθμιση μέχρι το τέλος του τρέχοντος σχολικού έτους, οπότε και θα τεθεί σε ισχύ το νέο σύστημα μεταφοράς με ευθύνη των Δήμων.