Πως βλέπει το Cloud Computing η Hewlett Packard

Τα οφέλη της νέας τεχνολογίας

Στα πολλαπλά οφέλη που προκύπτουν για τους πολίτες, τους συναλλασσόμενους και τους κοινωνικούς εταίρους, από τη χρήση των τεχνολογιών και των διαδικασιών cloud computing σε κυβερνητικούς οργανισμούς και φορείς, αναφέρεται ο κ. Mateen Greenway, chief Technologist της Hewllett Packard ΕΜΕΑ. στον τομέα Enterprise Services. Οπως επισημαίνει ο ίδιος, προς το ΒΗΜΑOnline, με την υιοθέτηση πρακτικών cloud computing δημιουργούνται ευκαιρίες από τη μείωση της γραφειοκρατίας, του χρόνου και του κόστους των εσωτερικών διαδικασιών του Δημοσίου, καθώς και από το γεγονός ότι οι πολίτες συναλλάσσονται και επικοινωνούν με το Δημόσιο ταχύτερα και απλούστερα.

Στα πολλαπλά οφέλη που προκύπτουν για τους πολίτες, τους συναλλασσόμενους και τους κοινωνικούς εταίρους, από τη χρήση των τεχνολογιών και των διαδικασιών cloud computing σε κυβερνητικούς οργανισμούς και φορείς, αναφέρεται ο κ. Mateen Greenway, chief Technologist της Hewllett Packard ΕΜΕΑ. στον τομέα Enterprise Services.

Οπως επισημαίνει ο ίδιος, προς το ΒΗΜΑOnline, με την υιοθέτηση πρακτικών cloud computing δημιουργούνται ευκαιρίες από τη μείωση της γραφειοκρατίας, του χρόνου και του κόστους των εσωτερικών διαδικασιών του Δημοσίου, καθώς και από το γεγονός ότι οι πολίτες συναλλάσσονται και επικοινωνούν με το Δημόσιο ταχύτερα και απλούστερα.

– Ποια είναι τα οφέλη και τα πλεονεκτήματα των εφαρμογών του cloud computing σε κυβερνητικούς οργανισμούς – φορείς, ιδιαίτερα σήμερα που διανύουμε μια περίοδο βαθιάς οικονομικής ύφεσης με μεγάλες περικοπές στον ευρύτερο Δημόσιο τομέα;

«Πολλοί χαρακτηρίζουν το cloud computing ως ένα μέσο για τη μείωση του πληροφοριακού κόστους.
Στην πραγματικότητα, η μείωση του κόστους προέρχεται από την υιοθέτηση πρότυπων διαδικασιών, εργαλείων και υπηρεσιών που βασίζονται σε πρότυπες κοινές υποδομές.

Συνεπώς, η μείωση του κόστους προέρχεται από τη μετάβάση από πολύπλοκα, ετερογενή, υπολογιστικά μοντέλα, σε περιβάλλοντα που επιτρέπουν την άμεση και κοινή αξιοποίηση πόρων. Οι διαδικασίες ενοποίησης, απλοποίησης και virtualization μπορούν επίσης να συμβάλλουν στη μείωση του κόστους μιας υποδομής πληροφορικής.

Ωστόσο, η υποδομή είναι μόλις ένα μικρό μέρος των ποσών που δαπανούν οι κυβερνητικοί οργανισμοί για υπηρεσίες. Μπορεί να υπάρξει ακόμη μεγαλύτερη εξοικονόμηση, αν το cloud computing χρησιμοποιηθεί για τη βελτίωση των εσωτερικών διαδικασιών των κυβερνητικών φορέων και του τρόπου με τον οποίο συναλλάσσονται και επικοινωνούν με τους πολίτες. Και οι τρίτοι φορείς μπορούν να δημιουργήσουν τέτοιου είδους ωφέλειες για τον ευρύτερο Δημόσιο τομέα».

Υπάρχουν οφέλη για τους συναλλασσόμενους με Δημόσιες υπηρεσίες που θα υιοθετήσουν εφαρμογές της τεχνολογίας cloud computing; (π. χ. φορολογικές δηλώσεις on line, υπηρεσίες έκδοσης πιστοποιητικών κλπ).

«Με την υιοθέτηση πρακτικών cloud computing, βεβαίως και μπορούν να προκύψουν οφέλη για τους πολίτες, τους συναλλασσόμενους και τους κοινωνικούς εταίρους.

Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι το cloud computing προσφέρει νέες μεθόδους για την ανάπτυξη διαδικασιών, γεγονός που βελτιώνει την εξυπηρέτηση των πολιτών και συνολικότερα τις διαδικασίες του Δημόσιου τομέα, ο οποίος μπορεί να προσαρμόζεται συνεχώς με βάση αυτή την αλληλεπίδραση.

Αυτό σημαίνει ότι η υιοθέτηση μοντέλων cloud για την ανάπτυξη εφαρμογών που βασίζονται σε υπηρεσίες, μπορεί να οδηγήσει σε υπηρεσίες που θέτουν τον πολίτη στο επίκεντρο, αλλά και σε στενότερη συνεργασία μεταξύ φορέων και τρίτων παροχών.

Έτσι, δημιουργούνται ευκαιρίες από τη μείωση της γραφειοκρατίας, του χρόνου και του κόστους των εσωτερικών διαδικασιών του Δημοσίου, καθώς και από το γεγονός ότι οι πολίτες συναλλάσσονται και επικοινωνούν με το Δημόσιο ταχύτερα και απλούστερα.

Παραδοσιακά, οι διαδικασίες του Δημοσίου είναι απομονωμένες μεταξύ τους και απαιτούν από τον πολίτη είτε να συμπληρώσει πολλές αιτήσεις, είτε να επισκεφθεί ο ίδιος τις δημόσιες υπηρεσίες. Αυτά μπορούν να αντικατασταθούν από υπηρεσίες που επιτρέπουν στους πολίτες να εισάγουν οι ίδιοι τις απαραίτητες πληροφορίες ή να προωθήσουν τα αιτήματα τους μέσω του Internet, όποτε και όπως τους βολεύει.

Η υποστήριξη υπηρεσιών web και απομακρυσμένων συσκευών, καθώς και η υιοθέτηση τυποποιημένων υπηρεσιών για διαδικασίες καταγραφής στοιχείων, δημιουργούν συνολικότερες διαδικασίες στις οποίες ασχολείται ενεργά ο πολίτης. Έτσι, επιτυγχάνεται η μετάβαση από τις μεμονωμένες αλυσίδες διαδικασιών που συναντάμε στα τυπικά γραφειοκρατικά συστήματα.
Παράλληλα, μειώνεται το κόστος συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων και οι δημόσιοι οργανισμοί μπορούν να εξυπηρετήσουν καλύτερα τους πολίτες.

Επιπλέον, οι λύσεις cloud, web και SOA προσφέρουν καλύτερη, real – time ενοποίηση των διαδικασιών που χρησιμοποιούν οι δημόσιες υπηρεσίες, οι προμηθευτές τους και όσοι συναλλάσσονται με αυτές, γεγονός που μειώνει το κόστος και βελτιώνει τη ροή της πληροφόρησης συνολικά.

Πέρα όμως από τα παραπάνω, η αλλαγή των εσωτερικών διαδικασιών του Δημοσίου και των διαδικασιών συναλλαγής και επικοινωνίας με τους κοινωνικούς εταίρους, μπορούν να οδηγήσουν και στη μείωση του περιβαλλοντικού αντίκτυπου, καθώς απαιτούνται λιγότερες μετακινήσεις και λιγότεροι πόροι για την παροχή μιας υπηρεσίας».

– Στην πρακτική εφαρμογή των τεχνολογιών cloud computing στο Δημόσιο τομέα υπάρχει η σχετική ευελιξία; Απαιτείται μια συνολική λύση ή μπορεί κάθε οργανισμός ή φορέας να υιοθετεί τις τεχνολογίες αυτές σταδιακά;

«Η ταχύτητα μετάβασης στο cloud computing διαφέρει από οργανισμό σε οργανισμό. Τα επίπεδα εξυπηρέτησης και ασφάλειας που χρειάζεται ο κάθε οργανισμός θα επηρεάσουν και τη δυνατότητα του να υιοθετήσει cloud λύσεις.

Συνεπώς, υπάρχει ευελιξία στην υιοθέτηση αυτών των τεχνολογιών, καθώς οι οργανισμοί μπορούν να τις υλοποιήσουν ακριβώς εκεί που τις χρειάζονται και όπου μπορούν να δημιουργήσουν προστιθέμενη αξία. Η διαδικασία αυτή δεν είναι μια αλλαγή που γίνεται μια κι έξω.

Από πολλές απόψεις, η κατάσταση γύρω από το cloud computing μοιάζει πολύ με τα πρώτα στάδια υιοθέτησης του Internet. Με αυτό εννοώ ότι όταν πρωτοεμφανίστηκε του Internet, οι επιχειρήσεις δεν ήξεραν ακριβώς πώς θα μπορούσαν να το αξιοποιήσουν προς όφελος των δραστηριοτήτων τους.

Οι περισσότερες επιχειρήσεις πέρασαν από διάφορα στάδια υιοθέτησης web λύσεων, οι οποίες εξελίχθηκαν βαθμιαία τόσο όσο προς την πολυπλοκότητα, όσο και ως προς τις δυνατότητες συνεργασίας που προσέφεραν στους τελικούς χρήστες.

Tο cloud computing βρίσκεται σε μια παρόμοια κατάσταση. Ενώ το μοντέλο των υποδομών που το αφορά γίνεται ολοένα και πιο ξεκάθαρο, οι μέθοδοι με τις οποίες μπορεί να αξιοποιηθεί καλύτερα από τις επιχειρήσεις και τους δημόσιους οργανισμούς βρίσκονται ακόμη σε πρώιμο στάδιο ανάπτυξης.

Αυτός είναι ίσως και ο λόγος που πολλοί οργανισμοί πιστεύουν ότι μπορούν να ανακαλύψουν το cloud computing και τα οφέλη του μέσω ιδιωτικών και όχι μέσω δημοσίας χρήσης συστημάτων cloud. Ενώ τα δημόσιας χρήσης cloud συστήματα φαίνονται ιδιαίτερα ελκυστικά από άποψη κόστους, οι οργανισμοί έχουν σοβαρές επιφυλάξεις σχετικά με την ασφάλεια τους.
Επιπλέον, ενώ τα δημόσιας χρήσης cloud συστήματα προσφέρουν ένα κοινό επίπεδο υπηρεσιών, οι επιχειρήσεις συχνά θέλουν πιο εξατομικευμένα μοντέλα για τις κρίσιμες πληροφορίες και εφαρμογές τους
».

Στη χώρα μας ο ευρύτερος Δημόσιος τομέας λειτουργεί κάτω από πολλές πλατφόρμες υλικού και λογισμικού. Κάτι τέτοιο είναι δυσκολία για την εφαρμογή του cloud computing; Υπάρχει δυνατότητα ενοποίησης των διαφόρων συστημάτων και λογισμικών κάτω από το cloud computing;

«Για να υιοθετήσουν cloud συστήματα, οι δημόσιοι οργανισμοί οφείλουν να αλλάξουν τη νοοτροπία με την οποία αντιμετωπίζουν τις διαδικασίες προμηθειών.

Δεν πρέπει αποκλειστικά να αναζητούν τρόπους για να βελτιστοποιήσουν αυτή τη διαδικασία σε όρους τιμής και επιλογής hardware για κάθε έργο πληροφορικής. Το cloud computing απαιτεί τη μετάβαση των οργανισμών προς ένα μοντέλο κοινών υπηρεσιών και μεθόδων για την αξιοποίηση πόρων.

Το μοντέλο αυτό μειώνει την πολυπλοκότητα και το κόστος. Νέες εφαρμογές μπορούν να αναπτυχθούν με βάση πρότυπα, επιτρέποντας και στα cloud συστήματα να αξιοποιηθούν για νέες υπηρεσίες.

Στην ΗΡ δεν πιστεύουμε ότι το cloud computing αποτελεί πανάκεια, ούτε ότι θα αντικαταστήσεις όλες τις λύσεις πληροφορικής. Αντιθέτως, πιστεύουμε ότι οι επιχειρήσεις θα συνεχίσουν να αξιοποιούν cloud συστήματα, υπηρεσίες τρίτων και παραδοσιακά μοντέλα εσωτερικών ή εξωτερικών συστημάτων και λύσεων πληροφορικής.

Η διαφορά είναι ότι οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί θα είναι σε θέση να αξιοποιήσουν την εκάστοτε λύση με τον καλύτερο δυνατό τρόπο – σε όρους κόστους, εξυπηρέτησης και ασφάλειας – δημιουργώντας υβριδικά μοντέλα.
Στο πλαίσιο αυτό, η προσέγγιση της HP αφορά την παροχή ενοποιημένων λειτουργιών και δυνατοτήτων διαχείρισης που μπορούν να υποστηρίξουν κάθε τύπο λύσης, από διάφορους παρόχους.

Με αυτό τον τρόπο, ένα cloud σύστημα θα μπορεί να υποστηρίξει διάφορες λύσεις hardware και λογισμικού. Ωστόσο, το πιο σημαντικό κομμάτι ενός cloud συστήματος είναι να μπορεί να δημιουργήσει υπηρεσίες που μπορούν να αξιοποιηθούν μεμονωμένα και όχι στο πλαίσιο μιας και μοναδικής, ενιαίας λύσης, όπως συνέβαινε στο παρελθόν.

Οπότε, η cloud υποδομή μπορεί να υποστηρίξει πολλαπλά λειτουργικά συστήματα, βάσεις δεδομένων κλπ., τα οποία όμως αποτελούν μέρος μιας ελεγχόμενης γκάμας standard υπηρεσιών και που δεν επιτρέπουν σε μεγάλο βαθμό στον εκάστοτε χρήστη να επιλέξει την κάθε λύση ανεξάρτητα».

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από
Science
ΒΗΜΑτοδότης
Σίβυλλα
Helios Kiosk