Η μηνιαία πορεία μείωσης του ελλείμματος συνεχίζει να κινείται καλύτερα από τις προβλέψεις του Προγράμματος Οικονομικής Πολιτικής, σε δημοσιονομική βάση, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία η εκτέλεση του κρατικού προϋπολογισμού για το εννεάμηνο ο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2010.

Οπως ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών, το έλλειμμα περιορίστηκε στα 16.299 εκατ. ευρώ από 23.579 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2009 σημειώνοντας μείωση 30,9% έναντι στόχου μείωσης στο εννεάμηνο κατά 29% με βάση τον επικαιροποιημένο στόχο του Αυγούστου του Προγράμματος Οικονομικής Πολιτικής.

Ο ετήσιος στόχος μείωσης του ελλείμματος με βάση το Προσχέδιο Προϋπολογισμού είναι 36,9%.
Σημειώνεται ότι η διαφορά από τον ετήσιο στόχο βασίζεται κατά κύριο λόγο στις προγραμματισμένες δαπάνες για τόκους κατά το εννιάμηνο που αντιστοιχούν σε περισσότερο από το 88% της ετήσιας πρόβλεψης με βάση το πρόγραμμα αποπληρωμής των δανείων, ενώ η διαφορά στα έσοδα υπερκαλύπτεται από την καλύτερη από την προγραμματισμένη πορεία των δαπανών.

Ειδικότερα τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού αυξήθηκαν κατά 3,6% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους, έναντι ετήσιου στόχου για αύξηση κατά 8,7% σύμφωνα με τις εκτιμήσεις πραγματοποιήσεων του προσχεδίου του προϋπολογισμού για το έτος 2011. Η βελτίωση της απόδοσης των εσόδων κατά το εννεάμηνο σε σχέση με το οκτάμηνο (που η αύξηση ήταν 3,4%) οφείλεται κυρίως στην αύξηση των εσόδων από ΦΠΑ κατά 16,9% το μήνα Σεπτέμβριο.

Οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού στο ίδιο χρονικό διάστημα μειώθηκαν κατά 7,0%. Ειδικότερα οι πρωτογενείς δαπάνες είναι μειωμένες 11,6% έναντι ετήσιου στόχου μείωσης κατά 9,2% ενώ οι τόκοι αυξήθηκαν κατά 8,0% έναντι ετήσιας πρόβλεψης για αύξηση κατά 7,2%. Η μείωση των πρωτογενών δαπανών οφείλεται κυρίως στον περιορισμό των δαπανών για Ασφάλιση και Περίθαλψη (μείωση κατά 1.660 εκατ. ευρώ σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2009), των λειτουργικών και λοιπών δαπανών (μείωση κατά 1.110 εκατ. ευρώ), καθώς και στην μείωση των Αποδοχών και Συντάξεων κατά 1.219 εκατ. ευρώ.

Οι δαπάνες τέλος του ΠΔΕ είναι περιορισμένες κατά 30,3% και τα έσοδα του κατά 3,3% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2009.