Πιστοποίησε η Εθνική Τράπεζα την καταβολή του συνολικού ποσού 1,183 δισ. ευρώ του μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου (ΜΟΔ) και προχωρά στην έκδοση των μετατρέψιμων ομολογιών, όπως ανακοίνωσε η τράπεζα. Η περίοδος άσκησης του δικαιώματος μετατροπής ξεκίνησε την Τετάρτη και λήγει το πρωί της 20ής Οκτωβρίου.

Το Δημόσιο άσκησε το δικαίωμα προτίμησης για το σύνολο των νέων μετοχών και ομολογιών που δεν είχαν καλυφθεί, διευκρίνισε επίσης η ΕΤΕ την Τετάρτη.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΤΕ την Τετάρτη, το ΔΣ πιστοποίησε το ποσό της καταβολής του ΜΟΔ, δηλαδή 1.183.731.068 ευρώ, και αποφάσισε την έκδοση των Μετατρέψιμων Ομολογιών σύμφωνα με τους όρους και τις προβλέψεις του προγράμματος Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου που εγκρίθηκε με την από 10.09.2010 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας.

Η ημερομηνία έκδοσης των Μετατρέψιμων Ομολογιών είναι η 13η Οκτωβρίου 2010. Από την ίδια ημερομηνία (13 Οκτωβρίου 2010) αρχίζει και η περίοδος άσκησης του Δικαιώματος Μετατροπής (κατά την έννοια του Προγράμματος), η οποία λήγει στις 20 Οκτωβρίου 2010 και ώρα 09:59 π.μ.

Στην ανακοίνωση επισημαίνεται σχετικά με την άσκηση του ως άνω Δικαιώματος Μετατροπής ότι:

– το Δικαίωμα Μετατροπής δύναται να ασκηθεί από τους Ομολογιούχους (κατά την έννοια του Προγράμματος) μόνον για το σύνολο των Μετατρέψιμων Ομολογιών που κατέχουν και όχι μόνο για μέρος τους
– η Τράπεζα θα ασκήσει το Δικαίωμα Προαιρετικής Επαναγοράς (κατά την έννοια του Προγράμματος) για το σύνολο των Μετατρέψιμων Ομολογιών για τις οποίες δεν θα έχει ασκηθεί από τον Ομολογιούχο το Δικαίωμα Μετατροπής μέχρι τις 17.00 μ.μ. της 19 Οκτωβρίου 2010
– σε περίπτωση που δεν ασκήθηκε ούτε το Δικαίωμα Μετατροπής από τον Ομολογιούχο ούτε το Δικαίωμα Προαιρετικής Επαναγοράς από την Τράπεζα, η Τράπεζα θα καταβάλει στον Ομολογιούχο ποσό ίσο με την ονομαστική αξία του συνόλου των Μετατρέψιμων Ομολογιών που θα κατέχει ο συγκεκριμένος Ομολογιούχος άτοκα.

Διευκρινίσεις για την τελική κάλυψη της ΑΜΚ

Η Εθνική διευκρίνισε επίσης ότι την Τρίτη το Ελληνικό Δημόσιο άσκησε το εκ του νόμου και του καταστατικού δικαίωμα προτίμησης υπό την ιδιότητά του ως προνομιούχος μέτοχος για την απόκτηση του συνόλου των 2.104.379 νέων μετοχών και 4.983.605 μετατρέψιμων ομολογιών, που δεν είχαν καλυφθεί, μετά από την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης από τους κατόχους κοινών μετοχών και πρόσωπα, που απέκτησαν δικαιώματα προτίμησης, κατά την περίοδο διαπραγμάτευσής τους στο ΧΑ, στην τιμή διάθεσης 5,20 ευρώ ανά νέα μετοχή και στην τιμή έκδοσης 5,20 ευρώ ανά μετατρέψιμη ομολογία, καταβάλλοντας την 12.10.2010 το αναλογούν ποσό των 10.942.770,80 ευρώ και 25.914.746,00 ευρώ, αντίστοιχα.

Κατά συνέπεια, μαζί με το ποσό των 620.380.467,20 ευρώ και 1.157.816.322,00 ευρώ, που είχε καταβληθεί, κατά τη διάρκεια της περιόδου άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και την έκδοση του μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου από τους κατόχους κοινών μετοχών και πρόσωπα που απέκτησαν δικαιώματα προτίμησης, κατά την περίοδο διαπραγμάτευσής τους στο ΧΑ, αντίστοιχα, καταβλήθηκε (i) το συνολικό ποσό των 631.323.238 ευρώ για νέες μετοχές, εκ των οποίων 607.041.575 ευρώ αντιστοιχεί στη συνολική ονομαστική αξία των νέων μετοχών και 24.281.663 ευρώ ισούται με τη διαφορά μεταξύ της συνολικής ονομαστικής αξίας των νέων μετοχών και της τιμής διάθεσής τους, που θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού των ιδίων κεφαλαίων «Διαφορά από την Έκδοση Μετοχών Υπέρ το Άρτιο», και (ii) το συνολικό ποσό των μετατρέψιμων ομολογιών, ήτοι 1.183.731.068 ευρώ.

Έτσι, το ολοσχερώς καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της τράπεζας ανέρχεται στα 3.999.749.460 ευρώ, διαιρούμενο σε (α) 728.449.892 κοινές, ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 5 ευρώ η καθεμία (β) 25.000.000 εξαγοράσιμες, προνομιούχες, ονομαστικές μετοχές, άνευ δικαιώματος ψήφου και άνευ σωρευτικού μερίσματος, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η καθεμία, και (γ) 70.000.000 εξαγοράσιμες, προνομιούχες μετοχές Ν. 3723/2008, κυριότητας του Ελληνικού Δημοσίου, ονομαστικής αξίας 5 ευρώ η καθεμία.