Στη φάση της πλήρους υλοποίησής του μπαίνει, πλέον, ο νόμος που ψηφίστηκε πρόσφατα από τη Βουλή για τις οδικές εμπορευματικές μεταφορές, καθώς εκδόθηκε η σχετική εγκύκλιος από το υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

Στην εγκύκλιο όπουεξειδικεύεται η εφαρμογή του νόμου, παρέχονται οι απαραίτητες πληροφορίες για τη σύσταση των νέων μεταφορικών εταιρειών, από τους περίπου 33.000 σημερινούς ιδιοκτήτες φορτηγών και βυτιοφόρων Δημόσιας Χρήσης και περιγράφει λεπτομερώς τη διαδικασία έκδοσης των νέων αδειών οδικών μεταφορών από το 2013, οπότε λήγει και η μεταβατική περίοδος.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, για την ίδρυση μεταφορικών εταιριών ορίζεται ως ελάχιστο κεφάλαιο τα 9.000 ευρώ, ενώ απαλλάσσονται από φόρους ή τέλη οι εταιρίες που θα ολοκληρώσουν τις σχετικές διαδικασίες ως το τέλος του 2012.

Ορίζεται, επίσης, ότι η κάλυψη του μετοχικού – εταιρικού κεφαλαίου τους μπορεί να γίνεται και με την εισφορά παγίων περιουσιακών στοιχείων, μεταξύ των οποίων και η άυλη υπεραξία των σημερινών αδειών φορτηγών.

Για την έκδοση, εντός τριών μηνών, άδειας Οδικών Μεταφορών, θα υποβάλλονται στην Διεύθυνση Εμπορευματικών Μεταφορών του υπουργείου δημοσιευμένο καταστατικό της εταιρείας, φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας, δικαιολογητικά οικονομικής επιφάνειας, αντίγραφα ποινικού μητρώου, αντίγραφα συμβολαίων ιδιοκτησίας ή μίσθωσης χώρων-γραφείου σύμφωνα με τον κανονισμό 1071/2009 και δικαιολογητικά στάθμευσης, φύλαξης και συντήρησης οχημάτων.

Στην εγκύκλιο προβλέπεται επίσης ότι:

– Μετά την παρέλευση πέντε ετών από την έναρξη του νόμου, σε περίπτωση μεταβίβασης της άδειας οι νέοι κάτοχοι υποχρεούνται να αντικαταστήσουν τα οχήματα με νεότερης τεχνολογίας, εκπομπών τουλάχιστον EURO IV.

– Προβλέπεται η ανάκληση της άδειας άσκησης επαγγέλματος για ένα έτος και σε περίπτωση υποτροπής οριστικά, όταν δεν τηρούνται οι υποχρεώσεις του μεταφορέα αναφορικά με την εξασφάλιση αποκατάστασης ζημιών και εμπορευμάτων.

– Τα Φορτηγά Δημόσιας Χρήσης Νομαρχιακών Μεταφορών μετά το πέρας της μεταβατικής περιόδου μετατρέπονται σε ΦΔΧ Εθνικών Μεταφορών, δηλαδή θα διενεργούν και εθνικές μεταφορές.

– Από την 1η Ιανουαρίου 2013 θα υπάρχουν μόνο δύο είδη οδικών εμπορευματικών μεταφορών, εθνικές και διεθνείς, και παρέχεται το δικαίωμα στους κατόχους άδειας διεθνών μεταφορών να διενεργούν και εθνικές μεταφορές.

Στην εγκύκλιος προβλέπεται επίσης, η Συγκρότηση τριμελούς Εκτιμητικής Επιτροπής, η οποία θα αποτιμά όλα τα πάγια περιουσιακά στοιχεία και την άυλη υπεραξία των εισφερόμενων ΦΔΧ.

Στην Επιτροπή, πέραν του υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, συμμετέχουν εκπρόσωποι των υπουργείων Περιφερειακής Ανάπτυξης-Ανταγωνιστικότητας και Οικονομικών.