Την προσεχή Τρίτη 12 Οκτωβρίου 2010 θα γίνει η επόμενη δημοπρασία εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου, διάρκειας 26 εβδομάδων, ύψους 900 εκατ. ευρώ και λήξεως στις 15 Απριλίου 2011. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ), η δημοπρασία θα γίνει με ανταγωνιστικές προσφορές από τους βασικούς διαπραγματευτές της αγοράς στην ΗΔΑΤ, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από τον κανονισμό λειτουργίας τους. Η ημερομηνία διακανονισμού θα είναι η Παρασκευή 15 Οκτωβρίου 2010. Βάσει του κανονισμού των βασικών διαπραγματευτών, παρέχεται η δυνατότητα υποβολής μη ανταγωνιστικών προσφορών τόσο κατά την ημέρα διεξαγωγής της δημοπρασίας όσο και κατά το χρονικό διάστημα των δύο εργάσιμων ημερών μετά το τέλος αυτής και μέχρι ώρας 12.00 μ. της δεύτερης εργάσιμης ημέρας. Οι μη ανταγωνιστικές προσφορές θα ικανοποιηθούν στην τιμή της τελευταίας προσφοράς που γίνεται δεκτή στη δημοπρασία (cut-off price) μέχρι συνολικού ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού για καθεμία από τις προαναφερθείσες δύο περιπτώσεις. Για τα έντοκα γραμμάτια δεν θα δοθεί καμία προμήθεια.

Το υπουργείο Οικονομικών παρέχει τη δυνατότητα σε φυσικά πρόσωπα (ιδιώτες αποταμιευτές) να προμηθευτούν τους εν λόγω τίτλους με αφορολόγητη απόδοση, υπό την προϋπόθεση ότι θα διακρατηθούν ως τη λήξη τους και θα αποκτηθούν με έναν από τους παρακάτω τρόπους: * Μέσω δημόσιας εγγραφής σε οποιαδήποτε τράπεζα ή χρηματιστηριακή εταιρεία, με ανώτατο ποσό ονομαστικής αξίας για κάθε φυσικό πρόσωπο τις 15.000 ευρώ. Η τιμή διάθεσης θα είναι η τιμή της τελευταίας προσφοράς που γίνεται δεκτή στη δημοπρασία (cut-off price). Το συνολικό ποσό των τίτλων που θα διατεθούν μέσω αυτής της διαδικασίας θα ανακοινωθεί μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας εγγραφής. Περίοδος εγγραφών: από 11 Οκτωβρίου έως και 13 Οκτωβρίου 2010. * Εντός πέντε εργάσιμων ημερών μετά την ημερομηνία διακανονισμού, δηλαδή έως και την Παρασκευή 22 Οκτωβρίου, για απεριόριστα ποσά αλλά στην τιμή που καθορίζουν οι τράπεζες και οι ΑΧΕ.