Μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι ή υπάλληλοι της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, που είναι πτυχιούχοι Νομικής με βαθμό τουλάχιστον Β ή πτυχιούχοι άλλων σχολών που κατέχουν θέση προϊσταμένου τμήματος, τουλάχιστον, θα μπορούν να διορίζονται στις προσεχείς περιφερειακές και δημοτικές εκλογές, στην περίπτωση που δεν επαρκούν δικαστικοί λειτουργοί, δικηγόροι και συμβολαιογράφοι, για να πλαισιώσουν τα εκλογικά τμήματα, όπως αναφέρει έγγραφο του υπουργείου Εσωτερικών.

Για την εφαρμογή της απόφασης, οι Γενικοί Γραμματείς Περιφερειών πρέπει να αποστείλουν στους εφόρους των αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής, προέδρους των Πρωτοδικείων, ονομαστικές καταστάσεις όλων των μονίμων δημοσίων πολιτικών υπαλλήλων της περιφέρειάς τους, των μονίμων υπαλλήλων της Nομαρχιακής Aυτοδιοίκησης που μπορούν, σύμφωνα με τα ανωτέρω, να διοριστούν αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής.

Για όσους υπηρετούν σε υπηρεσίες των υπουργείων, κεντρικές ή περιφερειακές, οι καταστάσεις συντάσσονται από την αρμόδια κεντρική υπηρεσία κάθε υπουργείου και αποστέλλονται στο υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Δ/νση Εκλογών).

Προκειμένου λοιπόν να γίνει έγκαιρα ο διορισμός των αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής στα εκλογικά τμήματα που θα συσταθούν για τις εκλογές της 7ης Νοεμβρίου 2010, πρέπει να φροντίσουν άμεσα οι Γ.Γ.Περιφερειών για τη σύνταξη των ονομαστικών καταστάσεων των υπαλλήλων που υπηρετούν στις κεντρικές και περιφερειακές υπηρεσίες των υπουργείων και έχουν τα παραπάνω νόμιμα προσόντα, καθώς και για την αποστολή αυτών στο υπουργείο Εσωτερικών, το αργότερο μέχρι 18 Οκτωβρίου.

Εξάλλου, με απόφαση του υφυπουργού Εσωτερικών Γιώργου Ντόλιου, συγκροτείται στο υπουργείο Εσωτερικών επιτροπή για την κατάρτιση πινάκων πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στην κεντρική υπηρεσία του υπουργείου Εσωτερικών.

Έργο της ανωτέρω επιτροπής είναι ο έλεγχος των αιτήσεων συμμετοχής και η κατάρτιση πινάκων κατά κωδικό θέσης και ειδικότητα, στους οποίους θα
καταχωρηθούν οι υποψήφιοι για πρόσληψη σε εφαρμογή των προβλεπόμενων κατά σειρά κριτηρίων εγγραφής, σύμφωνα με το Ν. 2190/1994 και τις οδηγίες του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) ως προς τον τρόπο διεξαγωγής της διαδικασίας προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Η ανωτέρω επιτροπή, που θα απαρτίζεται από τρεις ανώτερους υπαλλήλους του υπουργείου Εσωτερικών, θα είναι άμισθη και θα συνεδριάζει εντός ωραρίου εργασίας των δημοσίων υπαλλήλων.