Την επέκταση του μέτρου της ανακύκλωσης μπαταριών θέτει σαν στόχο κοινή υπουργική απόφαση που ορίζει το νέο θεσμικό πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών.

Ως τον Σεπτέμβριο του 2012 μία στις τέσσερις μπαταρίες που διατίθενται στην αγορά πρέπει να ανακυκλώνεται, ενώ το 2016 το ποσοστό συλλογής πρέπει να ανέβει στο 45%. Επιπλέον, από το 2012 πρέπει να συλλέγεται το σύνολο των συσσωρευτών οχημάτων και βιομηχανίας.

Την κοινή υπουργική απόφαση υπέγραψαν η υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Τίνα Μπιρμπίλη και ο υπουργός Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Μιχάλης Χρυσοχοϊδης.

Η απόφαση προβλέπει ακόμη ότι οι παραγωγοί θα χρηματοδοτούν το καθαρό κόστος για τη συλλογή, την επεξεργασία και την ανακύκλωση όλων των αποβλήτων φορητών ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών, όπως και των αποβλήτων από ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές βιομηχανίας και αυτοκινήτων.

Επίσης, θα απαγορεύεται η απόρριψη των μπαταριών σε χώρους υγειονομικής ταφής ή η αποτέφρωσή τους.

Η απόφαση απαγορεύει (με ορισμένες εξαιρέσεις) τη διάθεση στην αγορά των μπαταριών που περιέχουν κατά βάρος άνω του 0,0005% υδράργυρο και άνω του 0,002% κάδμιο.

Αρμόδια αρχή για την εφαρμογή της υπουργικής απόφασης είναι ο Εθνικός Οργανισμός Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (ΕΟΕΔΣΑΠ).

Τέλος, η υπουργική απόφαση:

  • Καθορίζει απαιτήσεις για την επεξεργασία και ανακύκλωση των αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών καθώς και ελάχιστες αποδόσεις ανακύκλωσης.
  • Προβλέπεται υποχρεωτική καταγραφή των παραγωγών σε μητρώο το οποίο τηρεί ο ΕΟΕΔΣΑΠ.
  • Περιλαμβάνονται συγκεκριμένες απαιτήσεις σήμανσης που αποτελούν προϋπόθεση για τη διάθεση στην αγορά των ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών.

* Η κοινή υπουργική απόφαση ενσωματώνει στο εθνικό δίκαιο τις κοινοτικές οδηγίες 2006/66/ΕΚ «σχετικά με τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών και με την κατάργηση της Οδηγίας 91/157/ΕΟΚ» και 2008/103/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Νοεμβρίου 2008 «για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/66/ΕΚ σχετικά με τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών, όσον αφορά στην τοποθέτηση ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών στην αγορά».
.