Ενιαίο σύστημα ρύθμισης των ασφαλιστικών εισφορών και των οφειλών των εργοδοτών στα ασφαλιστικά ταμεία καθορίζει με το νομοσχέδιο η κυβέρνηση προκειμένου να αυξήσει τα έσοδα των Ταμείων, αλλά και να αντιμετωπίσει τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης στην αγορά παρέχοντας ασφαλιστική ενημερότητα σε χιλιάδες επαγγελματίες.

Στην ενιαία ρύθμιση προβλέπονται η τακτοποίηση των χρεών σε 36 μηνιαίες δόσεις με την προϋπόθεση της καταβολής από τον οφειλέτη των τρεχουσών εισφορών. Η μηνιαία δόση δεν μπορεί να είναι μικρότερη του ποσού των 200 ευρώ (η διμηνιαία των 400 ευρώ) και προκειμένου για οφειλέτες του ΟΓΑ και του ΟΑΕΕ του ποσού των 100 ευρώ (η διμηνιαία των 200 ευρώ).

Οπως προβλέπεται στο νομοσχέδιο, εάν ο οφειλέτης αδυνατεί να καταβάλει την προβλεπόμενη δόση μέχρι και τέσσερις συνεχόμενους μήνες ή έξι μήνες για τους οφειλέτες του ΟΓΑ, μπορεί να συνεχίσει κανονικά την καταβολή από τον επόμενο μήνα. Το 36μηνο παρατείνεται τόσους μήνες όσοι είναι οι μήνες της μη καταβολής της δόσης.

Συνολικά η οφειλή μπορεί να τακτοποιηθεί μέχρι και σε 48 δόσεις. Εάν ο οφειλέτης αδυνατεί να καταβάλει την προβλεπόμενη δόση μέχρι και τέσσερις συνεχόμενους μήνες, μπορεί να συνεχίσει κανονικά την καταβολή από τον επόμενο μήνα.

Επίσης προβλέπεται ότι σε περίπτωση εφάπαξ εξόφλησης των καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών παρέχεται έκπτωση 40% επί των πρόσθετων τελών.

Σε περίπτωση τμηματικής εξόφλησης παρέχεται έκπτωση είκοσι τοις εκατό (20%) επί των πρόσθετων τελών. Το ποσό μείωσης των πρόσθετων τελών στην περίπτωση τμηματικής καταβολής επιμερίζεται ισόποσα σε όλες τις δόσεις.

Επιχείρηση που βρίσκεται στο στάδιο της εκκαθάρισης ή έχει κηρυχθεί σε πτώχευση, της οποίας η κύρια οφειλή έχει επιβαρυνθεί με το ανώτατο ποσοστό προσαυξήσεων και δεν έχουν αποδώσει όλα τα αναγκαστικά και άλλα μέτρα είσπραξης που ισχύουν, είναι δυνατόν τα αρμόδια όργανα να αποφασίζουν τη ρύθμιση σε 60 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, με την προϋπόθεση προκαταβολής ποσού ίσου με 2% της συνολικής οφειλής.

Στην περίπτωση επίσπευσης πλειστηριασμού από τον ασφαλιστικό φορέα πριν από την παρέλευση ενός έτους από την έκδοση της απόφασης ρύθμισης, είναι δυνατή η αναστολή αυτού μόνο εφόσον καταβληθεί το 1/5 της συνολικής οφειλής, πλέον των εξόδων εκτέλεσής του και ρυθμιστεί το υπόλοιπο της οφειλής σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου.

Ασφαλιστική ενημερότητα
Στους οφειλέτες που υπάγονται στην παρούσα ρύθμιση και τηρούν τους όρους της ρύθμισης αυτής, χορηγείται βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας διάρκειας ενός μηνός υπό την προϋπόθεση ότι η ρύθμιση τηρείται έναντι όλων των φορέων κυρίας και επικουρικής ασφάλισης στους οποίους υπάγεται το προσωπικό των επιχειρήσεων ή ο αυτοαπασχολούμενος.

Σε περίπτωση λήψης χρημάτων από τράπεζες ή πιστωτικά ιδρύματα χορηγείται βεβαίωση οφειλής με παρακράτηση εκτός του οριζόμενου στην απόφαση ρύθμισης ποσοστού παρακράτησης και του ποσού της οφειλόμενης τρέχουσας δόσης.