Το ποσόν των 242 εκατ. ευρώ θα εισρεύσει στα ταμεία της Μarfin Ρopular Βank μετά την ολοκλήρωση της έκδοσης αξιογράφων κεφαλαίου ύψους ως 250 εκατ. ευρώ, τα οποία θα ενισχύσουν την κεφαλαιακή της επάρκεια. Οπως επισημαίνεται σε χθεσινή ανακοίνωση της τράπεζας, η συγκεκριμένη έκδοση απευθύνθηκε σε περιορισμένο κύκλο προσώπων και ειδικότερα σε επαγγελματίες επενδυτές και σε άτομα που επένδυσαν τουλάχιστον 50.000 ευρώ ο καθένας. Οι επενδυτές που απέκτησαν τα αξιόγραφα της τράπεζας θα απολαμβάνουν σταθερό επιτόκιο 7%, ενώ ο τόκος θα καταβάλλεται σε τριμηνιαία βάση.

Τα αξιόγραφα κεφαλαίου θα ενισχύσουν περαιτέρω τα βασικά ίδια κεφάλαια (Ηybrid Τier Ι Capital) της τράπεζας.