Η ζημιά ύψους 14,95 εκατ. ευρώ από την αποτίμηση του χαρτοφυλακίου μετοχών του Ιασώ (5.353.214 μετοχές) που ελέγχει η Εuromedica επηρέασε τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου. Ειδικότερα, τα προ φόρων κέρδη τόσο της μητρικής εταιρείας όσο και του ομίλου διαμορφώθηκαν σε ζημιές ύψους 13,8 εκατ. ευρώ και 11,7 εκατ. ευρώ, αντίστοιχα, καθώς εμπεριέχουν την προαναφερθείσα ζημιά, λόγω της αρνητικής χρηματιστηριακής συγκυρίας κατά το πρώτο τρίμηνο του 2008. Οπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, εάν δεν ληφθεί υπόψη η αποτίμηση των μετοχών του Ιασώ που διαθέτει η Εuromedica, τα καθαρά αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώνονται σε κέρδη 3,27 εκατ. ευρώ για τον όμιλο και 1,15 εκατ. ευρώ για τη μητρική εταιρεία.

Ο κύκλος εργασιών του ομίλου Εuromedica αυξήθηκε το πρώτο τρίμηνο του 2008 κατά 14,2% και έφτασε στα 55,7 εκατ. ευρώ από 48,8 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (ΕΒΙΤDΑ) ανήλθαν σε 9,56 εκατ. ευρώ από 8,83 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο και σημείωσαν άνοδο 8,3%.