Οι συνολικές δαπάνες της ΕΕ για την εκπαίδευση και τις δεξιότητες, την περίοδο 2021-2027, εκτιμάται ότι θα τριπλασιαστούν σε σύγκριση με την περίοδο 2014-20, χάρη στο πρόγραμμα Erasmus+, τον μηχανισμό ανάκαμψης και ανθεκτικότητας και τα κονδύλια της πολιτικής συνοχής της ΕΕ.

Ως εκ τούτου, η εστίαση στην υλοποίηση, στις ποιοτικές επενδύσεις, στην απορρόφηση και στην αυστηρή παρακολούθηση της προόδου από τα κράτη μέλη είναι ουσιαστικής σημασίας για τα επόμενα έτη, προκειμένου να εδραιωθούν οι συστημικές μεταρρυθμίσεις και να επιτευχθεί θετικός αντίκτυπος για τους εκπαιδευόμενους, τους εκπαιδευτικούς, την οικονομία και τις κοινωνίες μας, όπως αναφέρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή η οποία σήμερα ενέκρινε την έκθεσή της σχετικά με την πρόοδο προς την επίτευξη του Ευρωπαϊκού Χώρου Εκπαίδευσης.

Η έκθεση προβαίνει σε απολογισμό των εν εξελίξει πρωτοβουλιών της ΕΕ και των τάσεων όσον αφορά την πρόοδο προς την επίτευξη των στόχων σε επίπεδο ΕΕ στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης και προσδιορίζει τις μελλοντικές εργασίες όσον αφορά το ορόσημο του 2025.

Σαράντα πρωτοβουλίες σε εξέλιξη

Οι 40 εν εξελίξει πρωτοβουλίες σε επίπεδο ΕΕ περιλαμβάνουν στρατηγικές δράσεις πολιτικής — από τη μικτή μάθηση έως τη μάθηση για τη βιώσιμη ανάπτυξη και την ευρωπαϊκή στρατηγική για τα πανεπιστήμια — καθώς και έργα χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ — όπως οι Ακαδημίες Εκπαιδευτικών, ο Συνασπισμός για την Εκπαίδευση για το Κλίμα και τα Κέντρα Επαγγελματικής Αριστείας.

Δίνεται επίσης συνέχεια στο έργο των ομάδων εμπειρογνωμόνων — όπως αυτές που αφορούν την παραπληροφόρηση ή τις ποιοτικές επενδύσεις — και προβλέπονται μέτρα για να καταστούν το πρόγραμμα Erasmus+ και το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης πιο συμπεριληπτικά. Χάρη στην κοινή δέσμευση για τον Ευρωπαϊκό Χώρο Εκπαίδευσης, οι πρωτοβουλίες αυτές ενισχύουν τις δράσεις που αναλαμβάνουν τα κράτη μέλη.

Αυτή η κοινή εθνική και ενωσιακή προσέγγιση υπήρξε ιδιαίτερα αποτελεσματική για την αντιμετώπιση των νέων προκλήσεων που αντιμετώπισαν τα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης της ΕΕ τα τελευταία δύο χρόνια: της πανδημίας COVID-19 και της υποδοχής εκπαιδευόμενων προσφύγων και εκπαιδευτικών μετά τον επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας. Το ενισχυμένο στρατηγικό πλαίσιο, στο οποίο συμμετέχουν τα κράτη μέλη και τα βασικά ενδιαφερόμενα μέρη, κατέστησε δυνατή τη συγκέντρωση γνώσεων και πόρων, την οργανωμένη ανταλλαγή ορθών πρακτικών και την εφαρμογή συγκεκριμένων λύσεων.

Η έκθεση παρακολούθησης της εκπαίδευσης και της κατάρτισης που συνοδεύει την παρούσα έκθεση καταγράφει παραδείγματα της προόδου προς την επίτευξη των στόχων σε επίπεδο ΕΕ: τη μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου, με την ταυτόχρονη αύξηση του ποσοστού ολοκλήρωσης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και της συμμετοχής στην προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα. Ταυτόχρονα, εμφανίζονται προειδοποιητικά σημάδια που απαιτούν πιο μακροπρόθεσμες συστημικές προσπάθειες για τη βελτίωση της ισότητας στην εκπαίδευση και την αντιμετώπιση των ελλείψεων σε εκπαιδευτικούς. Νέοι δείκτες σε επίπεδο ΕΕ και στους δύο τομείς θα στηρίξουν τη χάραξη τεκμηριωμένων πολιτικών και την αμοιβαία μάθηση.

Επόμενα βήματα

Η Επιτροπή θα δώσει συνέχεια στην παρούσα έκθεση προόδου με μια διαδικασία ενδιάμεσης επανεξέτασης το 2023, αντλώντας διδάγματα και δημιουργώντας δυναμική για την περίοδο έως το 2025, όταν θα πρέπει να υποβληθεί πλήρης έκθεση σχετικά με την επίτευξη του Ευρωπαϊκού Χώρου Εκπαίδευσης.

Ιστορικό

Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη συνεργάζονται για την επίτευξη του συλλογικού τους οράματος για έναν Ευρωπαϊκό Χώρο Εκπαίδευσης έως το 2025, ο οποίος θα καταστήσει διαθέσιμη σε όλους την υψηλής ποιότητας εκπαίδευση και κατάρτιση. Σύμφωνα με το πολιτικό όραμα που ενέκριναν οι ηγέτες της ΕΕ το 2017, η λεπτομερής προσέγγιση καθορίστηκε σε ανακοίνωση της Επιτροπής το 2020, ακολουθούμενη από δύο ψηφίσματα του Συμβουλίου το 2021, σχετικά με το στρατηγικό πλαίσιο συνεργασίας και τη διακυβέρνηση, αντίστοιχα.

Η έκθεση παρακολούθησης της εκπαίδευσης και της κατάρτισης του 2022 αποτελεί μέρος της έκθεσης προόδου. Περιλαμβάνει σύγκριση των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης σε ολόκληρη την ΕΕ και 27 εμπεριστατωμένες εκθέσεις ανά χώρα που καλύπτουν βασικές προκλήσεις και μεταρρυθμίσεις πολιτικής για την επίτευξη των στόχων του Ευρωπαϊκού Χώρου Εκπαίδευσης στα κράτη μέλη της ΕΕ. Ένας πλήρως ανανεωμένος ιστότοπος παρουσιάζει επίσης μια νέα εργαλειοθήκη παρακολούθησης με όλα τα υποκείμενα δεδομένα.