Σε ισχύ βρίσκεται ο μηχανισμός για την έγκαιρη προειδοποίηση των οφειλετών νοικοκυριών και επιχειρήσεων, με τον οποίο οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προλαμβάνουν ενδεχόμενη αφερεγγυότητά τους σε σχέση με τις οφειλές τους.

Το σύστημα λειτουργεί μέσω μιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας και αποτελεί εργαλείο για την έγκαιρη διάγνωση των προβλημάτων αναφορικά με το αξιόχρεο των δανειοληπτών βοηθώντας τους να προλάβουν ώστε να μην καταστούν «κόκκινοι».

Ο μηχανισμός ο οποίος εποπτεύεται από την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους κατατάσσει τους δανειολήπτες που θα θελήσουν να τον αξιοποιήσουν σε τρεις κατηγορίες κινδύνου ανάλογα με το οικονομικό τους προφίλ (σε χαμηλό, μέτριο και υψηλό κίνδυνο).

Η αίτηση

Ενεργοποιείται μετά από αίτηση του ίδιου του ενδιαφερόμενου μέσω της ενιαίας πύλης του Δημοσίου www.gov.gr ή της ιστοσελίδας της ΕΓΔΙΧ www.keyd.gov.gr με την επιλογή του σχετικού συνδέσμου και τη χρήση των κωδικών taxisnet.

Η αίτηση συνεπάγεται την παροχή άδειας για άρση του απορρήτου των τραπεζικών καταθέσεων και του φορολογικού απορρήτου, ενώ ο ενδιαφερόμενος παρέχει και την άδεια για άντληση ορισμένων στοιχείων και δικαιολογητικών αυτοματοποιημένα από βάσεις δεδομένων του Δημοσίου, των φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης και των χρηματοδοτικών φορέων.

Ανάλογα με το εάν είναι φυσικό πρόσωπο ή επιχείρηση, υπολογίζονται συγκεκριμένοι αριθμοδείκτες που εξετάζουν διάφορους παράγοντες, όπως το εισόδημα, τη δυνατότητα αποπληρωμής των οφειλών ή κάλυψης της εξυπηρέτησης του τραπεζικού χρέους, τη δυνατότητα αποταμίευσης, τη ρευστότητα, κ.λπ. Με βάση αυτά και μετά την επεξεργασία τους γίνεται η κατάταξη στη βαθμίδα κινδύνου αφερεγγυότητας.

Διαβάστε επίσης: Ενεργοποιείται ο «Μηχανισμός Έγκαιρης Προειδοποίησης»

Αν ο ενδιαφερόμενος καταταγεί σε χαμηλό επίπεδο κινδύνου η διαδικασία ολοκληρώνεται. Αν ο ενδιαφερόμενος είναι φυσικό πρόσωπο – μη επιτηδευματίας και καταταγεί σε μέτριο ή υψηλό επίπεδο κινδύνου τότε μπορεί να λάβει δωρεάν υπηρεσίες υποστήριξης παρεχόμενες από τα Κέντρα Ενημέρωσης και Υποστήριξης Δανειοληπτών (ΚΕΥΔ) και τα Γραφεία Ενημέρωσης και Υποστήριξης Δανειοληπτών (ΓΕΥΔ) ενώ αν είναι φυσικό πρόσωπο – επιτηδευματίας ή νομικό πρόσωπο, μπορεί να λάβει δωρεάν συμβουλευτικές υπηρεσίες από τους φορείς υποστήριξης οφειλετών που ανήκουν στα Επιμελητήρια, σε επαγγελματικούς συλλόγους και ινστιτούτα θεσμικών κοινωνικών εταίρων.