Νέα κίνητρα για την προώθηση στρατηγικών επενδύσεων στη χώρα τα επόμενα χρόνια σχεδιάζει η κυβέρνηση. Πέρα από τη γενικότερη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, σύντομα το νέο πλαίσιο που διαμορφώνει το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων θα κατατεθεί στη Βουλή.

Γι’ αυτό και το νέο πλαίσιο περιέχει σημαντικές διευκολύνσεις σε σχέση με τον νόμο 4608 του 2019 και θα παρέχεται ως κίνητρο σε ορισμένες κατηγορίες στρατηγικών επενδύσεων και η κεφαλαιακή ενίσχυση.

Δηλαδή προβλέπεται η παροχή ενισχύσεων με τη μορφή της επιχορήγησης, της επιδότησης της χρηματοδοτικής μίσθωσης, καθώς και η επιδότηση του κόστους των νέων θέσεων εργασίας και των προσλήψεων που θα γίνονται. Ολα τα κίνητρα θα αφορούν τις «Εμβληματικές Επενδύσεις Εξαιρετικής Σημασίας», όπως χαρακτηρίζονται από το νομοσχέδιο. Μέχρι σήμερα οι στρατηγικές επενδύσεις ενισχύονται με φορολογικά κίνητρα (φορολογικές απαλλαγές), με τη σταθεροποίηση του φορολογικού για 12 έτη, τη διευκόλυνση στη χωροθέτηση και την ταχεία αδειοδότηση.

Με το νέο πλαίσιο, όλες οι μορφές ενισχύσεων θα διατηρηθούν και η απόδοσή τους θα βελτιωθεί. Ωστόσο, η βασική διαφορά είναι η πρόβλεψη για την παροχή ενισχύσεων σε κεφάλαιο.

Οι επιδόσεις από το 2011

Από το 2011 έχουν ενταχθεί συνολικά στους νόμους στρατηγικών επενδύσεων (Ν. 3894/2010 και Ν. 4608/2019) 45 έργα και έχουν δημιουργηθεί 6.619 νέες θέσεις εργασίας.

Ο προϋπολογισμός των έργων αυτών ανέρχεται σε 9,055 δισ. ευρώ και προέρχονται κυρίως από τους κλάδους του τουρισμού και αναψυχής, της ενέργειας, αλλά και της βιομηχανίας.

Από το σύνολο των 45 έργων, τα 19 είναι με τον νέο νόμο (Ν. 4608/2019). Τα έργα αυτά έχουν προϋπολογισμό 7,14 δισ. ευρώ και δημιουργούν 1.779 νέες θέσεις εργασίας.Το 2021 έχουν εγκριθεί, μέχρι σήμερα, 6 έργα, συνολικού προϋπολογισμού πάνω από 1 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με το υπουργείο Ανάπτυξης, η βελτίωση του υφιστάμενου ρυθμιστικού πλαισίου περί στρατηγικών επενδύσεων επιτυγχάνεται με την τροποποίηση των διατάξεων του Ν. 4608/2019, καθώς και με την ενοποίηση των διατάξεων των δύο βασικών νομοθετημάτων περί στρατηγικών επενδύσεων του Ν. 4608/2019 και του Ν. 3894/2010.

Οι βασικές τροποποιήσεις στο νομοθετικό πλαίσιο των στρατηγικών επενδύσεων περιλαμβάνουν ακόμη ειδικές προβλέψεις για την επιτάχυνση της διαδικασίας αδειοδότησης και ελέγχου υλοποίησης των στρατηγικών επενδύσεων.