Το υπουργικό συμβούλιο ενέκρινε το νομοσχέδιο «Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας – Έλεγχος ποιοτικών κριτηρίων, έλεγχος φαρμακευτικής δαπάνης» που παρουσίασε ο υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης.

Πραγματικός αγοραστής υπηρεσιών υγείας

Σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, το νομοσχέδιο αποβλέπει στην εισαγωγή των αναγκαίων διαρθρωτικών ρυθμίσεων για τον μετασχηματισμό του ΕΟΠΥΥ σε πραγματικό αγοραστή υπηρεσιών υγείας, την πραγματική λειτουργία του ως ασφαλιστικού οργανισμού και τον εξορθολογισμό της φαρμακευτικής δαπάνης.

Επιδιωκόμενοι στόχοι:

-Η εξασφάλιση βέλτιστων υπηρεσιών για τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ με τη θέση ποιοτικών κριτηρίων τόσο για τη σύναψη συμβάσεων με τους παρόχους, όσο και για τον καθορισμό της αποζημίωσης των παρόχων. Καθορισμός ελάχιστων ποιοτικών κριτηρίων, η έλλειψη των οποίων οδηγεί στη μη σύναψη σύμβασης με τον ΕΟΠΥΥ. Εισαγωγή ποιοτικού rebate.

-Προσαρμογή Δ.Σ. και οργανογράμματος του ΕΟΠΥΥ στα πρότυπα ενός σύγχρονου ασφαλιστικού φορέα

-Σε πραγματικό χρόνο έλεγχος σε όλες τις υπηρεσίες προς τον ΕΟΠΥΥ σε σύμπραξη με ιδιωτικές ελεγκτικές εταιρείες.

-Ψηφιακός φάκελος ασθενούς.

-Εξορθολογισμός της φαρμακευτικής δαπάνης και σταδιακή μείωση Claw Back.

-Διαμόρφωση ποιοτικών κριτηρίων για την επιλογή προς σύναψη σύμβασης και την αποζημίωση των παρόχων βάσει αντικειμενικών δεδομένων.

Μείωση του claw back

-Σημαντική μείωση του claw back με

(α) Ένταση των διαπραγματεύσεων σε ικανό πλήθος Φαρμάκων Υψηλού Κόστους και εν γένει όλων των φαρμάκων, μέχρι το τέλος του έτους.

(β) Εφαρμογή κλειστών προϋπολογισμών σε λοιπές κατηγορίες φαρμάκων.

(γ) Πρόταση αφαίρεσης των βιταμινών και άλλων φαρμάκων μικρής θεραπευτικής αξίας από τη λίστα αποζημίωσης.

(δ) Κατάργηση προνομίου μικρότερης συμμετοχής των ασφαλισμένων στα φάρμακα υπό διαπραγμάτευση.

(ε) Κίνητρα για μετάβαση των φαρμάκων από τη θετική σε αρνητική λίστα μη αποζημιούμενων από το Δημόσιο.

(στ) Ρύθμιση περί δυνατότητας συνταγογράφησης των ανασφάλιστων πολιτών μόνο από δημόσιες δομές.

(ζ) Ενδεχόμενη περαιτέρω μείωση τιμών φαρμάκων με έκδοση νέου δελτίου φαρμάκων.

(η) Εντατικοποίηση των Κεντρικών Διαγωνιστικών Διαδικασιών. (θ) Επενδυτικό claw back.

(ι) Εφαρμογή Θεραπευτικών Πρωτοκόλλων και

(κ) Έλεγχος της συνταγογράφησης των ιατρών.