Σημαντική αύξηση στην κερδοφορία της πέτυχε η Εθνική Τράπεζα το 2019, καθώς όπως ανακοινώθηκε το μετά φόρων αποτέλεσμα από συνεχιζόμενες δραστηριότητες του ομίλου διαμορφώθηκε στα 484 εκατ. ευρώ έναντι 65 εκατ. ευρώ την αμέσως προηγούμενη χρήση.

Ο συστημικός όμιλος εμφάνισε ετήσια αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους και προμήθειες, ενώ καθοριστική συμβολή στα αποτελέσματά της είχαν και τα κέρδη από χρηματοοικονομικές πράξεις, τα οποία έφτασαν τα 240 εκατ. ευρώ, λόγω της πώλησης κρατικών ομολόγων.

Επιπλέον, συνεχίστηκε η εξυγίανση του δανειακού χαρτοφυλακίου, με τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα να μειώνονται πέρυσι κατά 4,7 δις. ευρώ και το δείκτη καθυστερήσεων να υποχωρεί στο 31,30% από 40,40% ένα χρόνο νωρίτερα.

Σε γραπτή του δήλωση ο διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας Παύλος Μυλωνάς σημειώνει μεταξύ άλλων πως «η εμφάνιση του κορωνοϊού (Covid-19), με σοβαρό αντίκτυπο στην παγκόσμια οικονομία, υποβαθμίζει τη σημασία των αποτελεσμάτων του Δ’ τριμήνου 2019, το οποίο αντιπροσωπεύει εξελίξεις από ένα παρελθόν που διαφέρει σημαντικά από την πραγματικότητα που αντιμετωπίζουμε σήμερα, αλλά και στο εγγύς μέλλον».

Σύμφωνα με τον ίδιο, προς το παρόν, η πρόβλεψη του μέλλοντος είναι εξαιρετικά δύσκολη. «Αυτό που μπορώ, όμως, να υποσχεθώ είναι ότι η Εθνική Τράπεζα θα σταθεί κοντά στους πελάτες της και θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να εφαρμόσει αποτελεσματικά τις νέες πολιτικές και λύσεις που έχουν εγκριθεί από τις Εθνικές και Ευρωπαϊκές αρχές, ώστε να μειωθεί ο αντίκτυπος από την άνευ προηγουμένου επιβολή περιορισμών σε μεγάλο μέρος της οικονομίας. Επιπλέον, η πορεία μετασχηματισμού της Τράπεζας δεν θα ανακοπεί» τονίζει ο κ. Μυλωνάς.

Και προσθέτει πως «η ΕΤΕ θα επιταχύνει τις αλλαγές στο λειτουργικό της μοντέλο, ιδίως την ψηφιοποίηση της Τράπεζας, επιτρέποντας σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά να κάνουν συναλλαγές, αλλά και να αποκτήσουν νέα προϊόντα μέσω ψηφιακών καναλιών. Επιπρόσθετα, η Τράπεζα θα είναι έτοιμη να προχωρήσει στη διαδικασία τιτλοποίησης ΜΕΑ που θα υπερβαίνει τα 6 δισ., αμέσως μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες της αγοράς».
Εν κατακλείδι, υποστηρίζει πως «δεν έχω την παραμικρή αμφιβολία ότι η ΕΤΕ και σε αυτήν την εξαιρετικά δυσμενή περίοδο θα είναι αντάξια της μακρόχρονης ιστορίας της, παίζοντας καθοριστικό ρόλο στη στήριξη της οικονομίας και της κοινωνίας».

Τα βασικά μεγέθη

Αναλυτικότερα, τα βασικά μεγέθη της Εθνικής Τράπεζας το 2019 κινήθηκαν ως εξής:

o Τα καθαρά έσοδα από τόκους ενισχύθηκαν κατά 7% σε ετήσια βάση, ανερχόμενα σε 1,186 εκατ. ευρώ το 2019, αντανακλώντας τη σημαντική αύξηση των επιτοκιακών εσόδων από χρεόγραφα που απορρόφησε το κόστος των τίτλων μειωμένης εξασφάλισης Tier II το Β’ εξάμηνο 2019, καθώς και τη μικρή μείωση των επιτοκιακών εσόδων από δάνεια ύψους 2,8% σε ετήσια βάση.

Ο ρυθμός της δανειακής απομόχλευσης συνέχισε να βαίνει μειούμενος καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Οι εκταμιεύσεις δανείων στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά 13% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκαν σε 3,3 δισ. ευρώ το 2019, επιβεβαιώνοντας τον ετήσιο προϋπολογισμό, ως αποτέλεσμα των υγιών εκταμιεύσεων δανείων προς επιχειρήσεις

o Τα καθαρά έσοδα από προμήθειες ενισχύθηκαν κατά 6% σε ετήσια βάση το 2019, αντικατοπτρίζοντας την ισχυρή ανάκαμψη των εσόδων από προμήθειες Λιανικής Τραπεζικής (+13% σε ετήσια βάση). Το Δ’ τρίμηνο 2019, τα καθαρά έσοδα από προμήθειες αυξήθηκαν κατά 11% σε τριμηνιαία βάση, αντανακλώντας την ενίσχυση των προμηθειών από δάνεια Εταιρικής Τραπεζικής, λόγω των αυξημένων εκταμιεύσεων επιχειρηματικών δανείων στο τρίμηνο (1δισ. ευρώ)

o Τα κέρδη από χρηματοοικονομικές πράξεις και λοιπά έσοδα διαμορφώθηκαν σε 240 εκατ. ευρώ το 2019 έναντι ζημιών ύψους 71 εκατ. ευρώ το 2018, ενσωματώνοντας μη επαναλαμβανόμενα κέρδη σχετιζόμενα με την αντικατάσταση της Συμφωνίας Ανταλλαγής Επιτοκίων (IRS) με Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου (65 εκατ. ευρώ), την πώληση του ξενοδοχείου “Grand Hotel” (30 εκατ. ευρώ), καθώς και την πώληση κρατικών ομολόγων (207 εκατ. ευρώ)

o Οι δαπάνες προσωπικού υποχώρησαν κατά 9% σε ετήσια βάση το 2019, με το Πρόγραμμα Εθελουσίας Εξόδου Προσωπικού που ξεκίνησε το Μάιο του 2019 να καταγράφει σημαντικά οφέλη (συμμετοχή περίπου 800 εργαζομένων το 2019 και 300 εργαζομένων κατά το Α’ τρίμηνο 2020).

Αντανακλώντας τη συνεχή προσπάθεια της Τράπεζας για περιστολή του λειτουργικού της κόστους και προσαρμόζοντας για την επίπτωση από τη μετάβαση στο διεθνές λογιστικό πρότυπο 16 (ΔΠΧΑ 16) και την πώληση της συμμετοχής μας στην ΠΑΝΓΑΙΑ, τα εγχώρια γενικά διοικητικά και λοιπά λειτουργικά έξοδα μειώθηκαν επίσης κατά 9% σε ετήσια βάση το 2019. Ο δείκτης Κόστους προς Οργανικά Έσοδα αποκλιμακώθηκε σε 58% το 2019 από 65% το 2018

o Οι προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις διαμορφώθηκαν σε 365 εκατ. ευρώ το 2019, με το κόστος πιστωτικού κινδύνου να ανέρχεται σε 123μ.β.από 114μ.β.1 το 2018

o Τα λειτουργικά κέρδη διαμορφώθηκαν σε 474 εκατ. ευρώ το 2019 (5 φορές αύξηση σε ετήσια βάση), αντανακλώντας την αύξηση των οργανικών εσόδων, τα υψηλά κέρδη από χρηματοοικονομικές πράξεις, την περιστολή των λειτουργικών δαπανών και τη διατήρηση του κόστους πιστωτικού κινδύνου σε σχετικά χαμηλά επίπεδα, παρά τη σημαντική αποκλιμάκωση ΜΕΑ. Oι ζημίες μετά φόρων από διακοπείσες δραστηριότητες ύψους 494 εκατ. ευρώ περιλαμβάνουν την πρόβλεψη για την Εθνική Ασφαλιστική

Η εξυγίανση του χαρτοφυλακίου

Η μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (ΜΕΑ) σε επίπεδο Τράπεζας ύψους 4,7 δισ. ευρώ σε ετήσια βάση υπερβαίνει τον στόχο του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (ΕΕΜ) για το 2019 κατά 0.5 δισ. ευρώ

o Αντανακλώντας μία σειρά πωλήσεων, τα ΜΕΑ σε επίπεδο Τράπεζας μειώθηκαν κατά 4.7 δισ. ευρώ σε ετήσια βάση. Η συνολική μείωση ΜΕΑ από τις αρχές του 2016 ανέρχεται σε περίπου 11 δισ. ευρώ, με το υπόλοιπο των ΜΕΑ σε επίπεδο Τράπεζας να ανέρχεται σε 10.6 δισ. ευρώ το τέλος του 2019

o Η μείωση ΜΕΑ συνεχίστηκε το Δ’ τρίμηνο 2019 (-0,8 δισ. ευρώ σε τριμηνιαία βάση), αντικατοπτρίζοντας κυρίως οργανικές ενέργειες (0.5 δισ. ευρώ), συμπεριλαμβανομένης της μείωσης των καθαρών εισροών ΜΕΑ, ως αποτέλεσμα της μείωσης των εκ νέου αθετήσεων δανείων (redefaults), καθώς και της αύξησης της αποκατάστασης της τακτικής εξυπηρέτησης δανείων (curings).

Οι αναδιαρθρώσεις δανείων που ενέχουν διαγραφή οφειλών παρέμειναν στα υψηλά επίπεδα του προηγούμενου τριμήνου. Η μεγάλης κλίμακας τιτλοποίηση ΜΕΑ που θα υπερβαίνει τα 6 δισ. ευρώ θα μειώσει τα ΜΕΑ σε επίπεδο Τράπεζας από τα 10,6 δισ. ευρώ στα τέλη του 2019 σε πολύ χαμηλά επίπεδα

Αύξηση καταθέσεων

Οι καταθέσεις στην Ελλάδα ανήλθαν σε 42,2 δισ. ευρώ (+0,8 δισ. ευρώ σε τριμηνιαία βάση)

o Οι εγχώριες καταθέσεις ιδιωτών αυξήθηκαν κατά 2,3 δισ. ευρώ (+6% σε ετήσια βάση), εξαιρουμένων των εκροών κρατικών καταθέσεων ύψους 1,8 δισ. ευρώ

o Οι δείκτες Κάλυψης Ρευστότητας (Liquidity Coverage Ratio – LCR) και Καθαρής Σταθερής Χρηματοδότησης (Net Stable Funding Ratio – NSFR) διαμορφώθηκαν σε 207% και 115% αντίστοιχα, υπερβαίνοντας κατά πολύ το ελάχιστο εποπτικό όριο

Κεφαλαιακή επάρκεια

o Ο δείκτης CET1 διαμορφώνεται σε 16,2% και ο Συνολικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας σε 17,1%, υπερβαίνοντας σημαντικά τις κεφαλαιακές απαιτήσεις βάσει του Εποπτικού Ελέγχου και Διαδικασίας Αξιολόγησης (Supervisory Review and Evaluation Process – SREP) για το 2020

o Οι δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας το Α΄ τρίμηνο 2020 θα επωφεληθούν από κεφαλαιακά κέρδη ύψους 515 εκατ. ευρώ, ως αποτέλεσμα της ανταλλαγής τριών υφιστάμενων Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου (ΟΕΔ) που κατείχε η ΕΤΕ με ένα νέο ΟΕΔ τον Ιανουάριο του 2020. Τα εν λόγω κέρδη θα ενισχύσουν το δείκτη CET1 της Τράπεζας κατά περίπου 140.β.