• Αναζήτηση
 • Δικαστικό αίτημα διαχειριστικού ελέγχου στην Folli Follie

  Δικαστικό αίτημα διαχειριστικού ελέγχου της Folli Follie, καθώς η εταιρεία δεν έχει προσκομίσει τα στοιχεία που ζητήθηκαν, την ώρα που δεν προκύπτει καμία διασφάλιση ότι ανατέθηκε ο έλεγχος επί του συνόλου των οικονομικών της καταστάσεων, αποφάσισε μεταξύ άλλων η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

  ΤοΒΗΜΑ Team
  Δικαστικό αίτημα διαχειριστικού ελέγχου της Folli Follie, καθώς η εταιρεία δεν  έχει προσκομίσει τα στοιχεία που ζητήθηκαν, την ώρα που  δεν προκύπτει καμία διασφάλιση ότι ανατέθηκε ο έλεγχος επί του συνόλου των οικονομικών της καταστάσεων, αποφάσισε μεταξύ άλλων η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
  Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 822η / 14 Ιουνίου 2018 συνεδρίασή του:
  •      Αναφορικά με την εισηγμένη εταιρία Folli Follie AEBTE (FFG) και λαμβάνοντας υπόψη ότι η FFG:
  α. δεν έχει έως σήμερα προσκομίσει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς το σύνολο των στοιχείων που επανειλημμένα της έχουν ζητηθεί, ιδίως τα ταμειακά της διαθέσιμα της περιοχής Ασίας -Ειρηνικού και
  β. προέβη στην υπογραφή σύμβασης ανάθεσης προσυμφωνημένων διαδικασιών επί συγκεκριμένων κονδυλίων των οικονομικών της καταστάσεων για τη χρήση 2017 με διεθνή ελεγκτική εταιρία,  διαδικασίες που δεν συνιστούν Έλεγχο σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου και ως εκ τούτου δεν προκύπτει καμία διασφάλιση, παρά τις σαφείς υποδείξεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για ανάθεση της διενέργειας ελέγχου επί του συνόλου των εν λόγω οικονομικών καταστάσεων,
  αποφάσισε, μεταξύ άλλων ενεργειών, να υποβάλει στο αρμόδιο δικαστήριο αίτηση έκτακτου ελέγχου της FFG βάσει της περίπτωσης (β) της παρ. 1 του άρθρου 40 του κ.ν.2190/1920.
  •      Αποφάσισε την έγκριση του αιτήματος της εταιρείας «NISSOS HOLDING (CY) LIMITED»  για την άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς (squeeze-out) επί των μετοχών της εταιρίας «ΚΟΡΡΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ», σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 3461/2006
  •      Επέβαλε πρόστιμο συνολικού ύψους € 50.000 στην εταιρία «ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» για παράβαση των διατάξεων των άρθρων 7 παρ. 1 και 2 (γ) και 10 παρ. 1 του ν. 3340/2005, λόγω μη ορθής και μη έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού, κατά τη διαδικασία πώλησης της θυγατρικής της Intracom Telecom.
  Οικονομία
  Σίβυλλα
  Helios Kiosk