• Αναζήτηση
 • Μερικώς καλύφθηκε η αύξηση κεφαλαίου της Attica Bank

  Το ποσό των 90 εκατ. ευρώ άντλησε η διοίκηση της Attica Bank μέσω της αύξησης κεφαλαίου που διενήργησε, στην οποία τελικώς συμμετείχαν κατά συντρηπτική πλειοψηφία ο ΕΦΚΑ και το ΤΣΜΕΔΕ.

  ΤοΒΗΜΑ Team

  Το ποσό των 90 εκατ. ευρώ άντλησε η διοίκηση της Attica Bank μέσω της αύξησης κεφαλαίου που διενήργησε, στην οποία τελικώς συμμετείχαν κατά συντρηπτική πλειοψηφία ο ΕΦΚΑ και το ΤΣΜΕΔΕ.

  Το ύψος της έκδοσης μετοχών ανερχόταν σε 197,97 εκατ. ευρώ, ήτοι καλύφθηκε το 44,90% της αύξησης κεφαλαίου.
  Η διοίκηση της τράπεζας δήλωσε ότι «θα συνεχίσει να εργάζεται για την περαιτέρω κεφαλαιακή ενίσχυσή της, στο πλαίσιο της υλοποίησης του στρατηγικού της σχεδίου και της ιδιωτικοποίησής της».
  Αυτό σημαίνει ότι θα γίνει προσπάθεια το επόμενο διάστημα για την ανεύρεση στρατηγικών επενδυτών, που θα εισφέρουν κεφάλαια για την ανάπτυξη της τράπεζας και την οριστική εξυγίανση του ισολογισμού της.
  Αυτό μπορεί να γίνει είτε με την έκδοση νέων μετοχών της Attica Bank ή με τη διάθεση ομολογιακών τίτλων που προσμετρώνται στους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας.
  Εξάλλου, υπό υλοποίηση είναι και η τιτλοποίηση ανοιγμάτων ύψους 700 εκατ. ευρώ του ομίλου.
  Σημειώνεται ότι το σύνολο των κεφαλαίων που αντλήθηκαν θα χρησιμοποιηθούν για την εξόφληση μέρους των προνομιούχων μετοχών του Δημοσίου ύψους 100 εκατ. ευρώ, ενώ το εναπομένων ποσό θα αποπληρωθεί από υφιστάμενα κεφάλαια, μειώνοντας τους σχετικούς δείκτες.
  Πάντως, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, σήμερα, ακόμη και αν δεν προσμετρηθούν οι προνομιούχες μετοχές, ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας της τράπεζας διαμορφώνεται σε 14,70%, όσο ήταν και στο τέλος του 2017.
  Η ανακοίνωση
  Το Διοικητικό Συμβούλιο της Attica Bank ανακοίνωσε ότι η αύξηση με καταβολή μετρητών και με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων έως του ποσού των 197.970.668,40 ευρώ με την έκδοση έως 659.902.228 νέων, κοινών μετοχών σε αναλογία 4 νέες προς 1 παλαιά μετοχή και τιμή διάθεσης 0,30 ευρώ, που αποφασίσθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση τ της 22.12.2017 και επικυρώθηκε με την από 22.12.2017 Αυτόκλητη Ιδιαίτερη Γενική Συνέλευση των προνομιούχων μετόχων της Τράπεζας, καλύφθηκε κατά 44,90%.
  Ειδικότερα, σε συνεδρίασή του την 21η Μαΐου 2018 το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας διαπίστωσε ότι η Αύξηση καλύφθηκε μερικώς, ήτοι κατά 88.883.536,80 ευρώ, με την έκδοση 296.278.456 νέων, κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστη και ενέκρινε την κατανομή και διάθεση των νέων μετοχών.
  Η ως άνω μερική κάλυψη πραγματοποιήθηκε ως ακολούθως:
  Α. Δικαίωμα Προτίμησης – Ασκήσαντες δικαιώματα προτίμησης που εξέφρασαν ενδιαφέρον εγγραφής για αδιάθετες μετοχές
  (i) αύξηση κατά ποσό 88.712.580,60 ευρώ, που αντιστοιχεί σε 295.708.602 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές, από τα πρόσωπα που άσκησαν Δικαιώματα Προτίμησης (ήτοι ποσοστό 44,81% της Αύξησης).
  (ii) αύξηση κατά ποσό 36.751,50 ευρώ, που αντιστοιχεί σε 122.505 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές, από τα πρόσωπα που άσκησαν Δικαιώματα Προτίμησης και εξέφρασαν ενδιαφέρον εγγραφής για αδιάθετες μετοχές (ήτοι ποσοστό 0,02% της Αύξησης).
  Β. Διάθεση σε λοιπούς επενδυτές
  (i) αύξηση κατά το ποσό 134.204,70 ευρώ, που αντιστοιχεί σε 447.349 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές, βάσει των αιτήσεων λοιπών επενδυτών που υποβλήθηκαν στην Τράπεζα, οι οποίοι εξέφρασαν ενδιαφέρον για την κάλυψη αδιάθετων νέων μετοχών (ήτοι ποσοστό 0,07% της Αύξησης) και οι οποίες διατέθηκαν, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, ικανοποιώντας πλήρως τις σχετικές αιτήσεις τους.
  Περαιτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας κατά την συνεδρίασή του στις 21 Μάϊου 2018, πιστοποίησε την καταβολή του ποσού της Αύξησης, κατόπιν της μερικής κάλυψης αυτής.
  Έτσι, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας μετά την έκδοση των νέων κοινών μετοχών θα ανέρχεται σε 238.576.203,80 ευρώ διαιρούμενο σε 461.254.013 κοινές, ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ευρώ 0,30 εκάστη και 286.285.714 προνομιούχες μετοχές ονομαστικής αξίας ευρώ 0,35 εκάστη.
  Ο δε συνολικός αριθμός δικαιωμάτων ψήφου επί κοινών ονομαστικών μετοχών της Τράπεζας θα ανέρχεται σε 461.254.013. 2
  Οι νέες μετοχές, που προέκυψαν από την ως άνω αύξηση θα αποδοθούν στους δικαιούχους σε άυλη μορφή με πίστωση στη Μερίδα και τον Λογαριασμό Αξιών στο ΣΑΤ, που έχει δηλωθεί από τους δικαιούχους.
  Η ημερομηνία πίστωσης των νέων μετοχών στους λογαριασμούς των δικαιούχων και η έναρξη διαπραγμάτευσής τους στο Χ.Α. θα γνωστοποιηθούν με νεότερη ανακοίνωση της Τράπεζας.
  Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας ευχαριστεί θερμά όλους όσους συμμετείχαν στην παρούσα αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου.
  Οικονομία
  Σίβυλλα
  • Έντυπη έκδοση Extravagant σκηνικό… Η στάχτη από το πούρο έπεσε ξαφνικά πάνω στο βαρύτιμο χαλί του 18ου αιώνα. Δίπλα ακριβώς στον πίνακα του... ΣΙΒΥΛΛΑ
  Helios Kiosk