Ολοκληρώθηκε στις 27/2/2018 η διαπραγμάτευση για την αναχρηματοδότηση των υφιστάμενων κοινοπρακτικών και διμερών δανείων του ομίλου Σφακιανάκη. Εν αναμονή της σύνταξης και υπογραφής των τελικών συμβατικών κειμένων οι πιστώτριες τράπεζες συμφώνησαν σε παράταση της λήξης των ανωτέρω δανείων έως την 30.06.2018.
Σημειώνεται ότι οι βασικοί όροι της νέας συμφωνίας είναι οι εξής:
  • Αναχρηματοδότηση του συνόλου του τραπεζικού δανεισμού του ομίλου (292 εκατ.)
  • Ενοποίηση όλων των δανείων της μητρικής εταιρείας σε ένα νέο κοινοπρακτικό ομολογιακό δάνειο ύψους 283 εκατ.
  • Διάρκεια 8 έτη (αρχική διάρκεια 5 έτη με δυνατότητα ανανέωσης για 3 έτη).