Τα επίκαιρα ζητήματα που αφορούν στην παροχή επενδυτικών υπηρεσιών, ιδίως στο πλαίσιο της MIFID II, συζητήθηκαν στο γεύμα εργασίας προς τον Πρόεδρο, τους Αντιπροέδρους και τη Γενική Διευθύντρια της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, που παρέθεσαν ο Πρόεδρος και η Διοίκηση της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών.
Στη συνάντηση μετείχαν ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κ.κ. Χαρ. Γκότση, Νικ. Τρουλινό, Ξεν. Αυλωνίτη, καθώς και η Γενική Διευθύντρια αυτής κ. Ελ. Μπακατσέλου.
Από πλευράς ΕΕΤ μετείχαν τα μέλη του ΔΣ, Πρόεδροι των επιτροπών της και μέλη της Γενικής Γραμματείας.
Στη συζήτηση κυριάρχησαν επίσης θέματα, όπως η πιστοποίηση και εκπαίδευση στελεχών, καθώς και οι όροι εκδόσεως ομολόγων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.
Στο τέλος της συνάντησης ο Πρόεδρος της ΕΕΤ κ. Νικ. Καραμούζης και ο Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κ. Χαρ. Γκότσης εξέφρασαν την αμοιβαία βούληση των δύο φορέων να συνεχίσουν σε θεσμική, αλλά και σε καθημερινή βάση τη συνεργασία τους και να συμβάλλουν στην καθιέρωση συνθηκών ασφαλούς και διαφανούς λειτουργίας της ελληνικής Κεφαλαιαγοράς, συνεκτιμώντας παράλληλα την ανάγκη προσέλκυσης σταθερών και αξιόπιστων επενδύσεων στην χώρα, ιδίως μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος στήριξης κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους.