• Αναζήτηση
 • Εθνική Τράπεζα: Αύξηση οργανικής κερδοφορίας 11% στο εννεάμηνο

  Αύξηση των οργανικών της επιδόσεων κατά 11% πέτυχε η Εθνική Τράπεζα στο γ΄ τρίμηνο του 2017, επιτυγχάνοντας παράλληλα μείωση των δεικτών μη εξυπηρετούμενων δανείων.

  ΤοΒΗΜΑ Team
  Αύξηση των οργανικών της επιδόσεων κατά 11% πέτυχε η Εθνική Τράπεζα στο γ΄ τρίμηνο του 2017, επιτυγχάνοντας παράλληλα μείωση των δεικτών μη εξυπηρετούμενων δανείων.
  Την ίδια περίοδο ωστόσο τα επίπεδα των προβλέψεων για τα κόκκινα δάνεια, παρά την αποκλιμάκωσή τους, δεν επέτρεψαν στην τράπεζα να εμφανίσει κέρδη.
  Θετικό είναι πάντως ότι συνεχίζεται η βελτίωση στη ρευστότητα της Εθνικής, η διοίκηση της οποίας θεωρεί εφικτό το στόχο για εξάλειψη της χρηματοδότησης από τον ELA της Τράπεζας της Ελλάδος, πολύ σύντομα.
  Σε γραπτή του δήλωση, ο διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας Λεωνίδας Φραγκιαδάκης σημειώνει ότι «τα αποτελέσματα της ΕΤΕ καταδεικνύουν την περαιτέρω ισχυροποίηση του ισολογισμού και υπογραμμίζουν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Τράπεζας εν όψει της οικονομικής ανάκαμψης της χώρας».
  Ο ίδιος αναφέρεται στη βελτίωση της ρευστότητας του ομίλου, καθώς η τράπεζα «ολοκλήρωσε τον Οκτώβριο την πρώτη Ελληνική συναλλαγή καλυμμένων ομολόγων στις διεθνείς χρηματαγορές, εκδίδοντας τριετές καλυμμένο ομόλογο, ύψους €750 εκατ., με απόδοση 2,90%».
  Ο κ. Φραγκιαδάκης προσθέτει πως «το ομόλογο προσέλκυσε σημαντικό ενδιαφέρον διεθνών επενδυτών. Η συναλλαγή εντάσσεται στις στρατηγικές πρωτοβουλίες της Τράπεζας με στόχο την επανεδραίωση της παρουσίας της στις διεθνείς αγορές. Παράλληλα, η έκδοση των καλυμμένων ομολόγων επιτάχυνε την προοπτική
  αποδέσμευσής μας από τον έκτακτο μηχανισμό ρευστότητας ELA που ανέρχεται σε μόλις €1,0 δισ. Η ολοκλήρωση όλων των συμφωνηθέντων αποεπενδύσεων θα συντελέσει στην επίτευξη του εν λόγω στόχου και θα ενισχύσει την κεφαλαιακή μας επάρκεια σημαντικά».
  Αναφορικά με την ποιότητα του δανειακού μας χαρτοφυλακίου, τονίζει ότι «η μείωση των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων συνεχίστηκε απρόσκοπτα για 6ο συνεχόμενο τρίμηνο, ανερχόμενη σε €3,5 δισ. συνολικά από το τέλος του 2015. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι επιτυχημένες αναδιαρθρώσεις δανείων αποτέλεσαν το βασικό παράγοντα μείωσης των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων κατά το Γ’ τρίμηνο».
  Τα βασικά μεγέθη
  Όπως ανακοίνωσε η τράπεζα, η πορεία των βασικών της δεικτών το προηγούμενο τρίμηνο συνοψίζεται στα ακόλουθα:
  o      Τα εγχώρια Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα (NPEs) μειώθηκαν κατά €0,2 δισ. σε τριμηνιαία βάση το Γ’ τρίμηνο του 2017, αντανακλώντας τον αρνητικό ρυθμό δημιουργίας νέων Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων και τις περιορισμένες διαγραφές πλήρως καλυμμένων από προβλέψεις δανείων
  o      Η συνολική μείωση των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων ανέρχεται σε €3,5 δισ. από το τέλος του 2015, ενώ η Τράπεζα έχει ήδη υπερβεί το στόχο για το 2017
  o      Στην Ελλάδα, οι δείκτες κάλυψης Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων και δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών από σωρευμένες προβλέψεις διαμορφώθηκαν σε 57% και 75%, στα υψηλότερα επίπεδα του εγχώριου τραπεζικού κλάδου1
  o      Οι δείκτες Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων και δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών διαμορφώθηκαν σε 45% και 34% στην Ελλάδα. Εφικτός ο στόχος για την πλήρη απεξάρτηση από τον μηχανισμό ELA
  o      Η Τράπεζα ολοκλήρωσε την πρώτη έκδοση καλυμμένων ομολόγων από το 2009 στις διεθνείς χρηματαγορές, εκδίδοντας τριετές ομόλογο ύψους €750 εκατ., με απόδοση 2,90%. To 85% της έκδοσης καλύφθηκε από διεθνείς επενδυτές
  o      Η χρηματοδότηση μέσω ΕLA μειώθηκε κατά €4,6 δισ. από το τέλος του Δ’ Τριμήνου 2016 σε μόλις €1,0 δισ. τον Οκτώβριο2. Η χρηματοδότηση από το Ευρωσύστημα διαμορφώθηκε σε €4,7 δισ.2 από €12,3 δισ. το τέλος του 2016
  o      Η επικείμενη ολοκλήρωση των αποεπενδύσεων από την Εθνική Ασφαλιστική, τη Banca Romaneasca και τη Vojvodjanska Banka θα ενισχύσει τη ρευστότητα της ΕΤΕ κατά περίπου €1,7 δισ.
  o      Οι εγχώριες καταθέσεις ενισχύθηκαν κατά €0,5 δισ. σε τριμηνιαία βάση και κατά €1,2 δισ. συνολικά στο διάστημα από την επιβολή ελέγχων στην κίνηση κεφαλαίων
  o      H ισχυρή ρευστότητα και το χαμηλό κόστος χρηματοδότησης επιτρέπουν στην ΕΤΕ να χρηματοδοτήσει την αναμενόμενη αύξηση της ζήτησης επιχειρηματικών δανείων
  o      Ο δείκτης CET 1 ανέρχεται σε 16,8% και σε 16,6% με πλήρη εφαρμογή της Βασιλείας ΙΙΙ, χωρίς να συμπεριλαμβάνει τη θετική κεφαλαιακή επίπτωση από τις υπο ολοκλήρωση αποεπενδύσεις από την Εθνική Ασφαλιστική, Banca Romaneasca, Vojvodjanska Banka και South African Bank of Athens (S.A.B.A.)
  o      Οι εν λόγω συμφωνηθείσες αποεπενδύσεις αναμένεται να ολοκληρωθούν μέχρι τις αρχές του 2018, δημιουργώντας κεφαλαιακό απόθεμα εν όψει των επερχόμενων εποπτικών ασκήσεων
  o      Τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων στην Ελλάδα διαμορφώθηκαν σε €633 εκατ. το Εννιάμηνο του 2017 (+11% σε ετήσια βάση), αντανακλώντας τη θετική επίδοση των καθαρών εσόδων από προμήθειες (+52% σε ετήσια βάση) και τη σημαντική περιστολή των λειτουργικών δαπανών (-9% σε ετήσια βάση)
  o      Στην Ελλάδα, το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο βελτιώθηκε κατά 29 μ.β. σε ετήσια βάση ανερχόμενο σε 306 μ.β. το Εννιάμηνο του 2017, παρά την υποχώρηση των καθαρών εσόδων από τόκους σε €1.116 εκατ. (-5% σε ετήσια βάση), ως αποτέλεσμα της συνεχιζόμενης δανειακής απομόχλευσης και μείωσης της έκθεσης σε ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου υψηλής απόδοσης
  o      Η αύξηση των καθαρών εσόδων από προμήθειες αντανακλά αφενός την εξάλειψη του κόστους των ομολόγων Πυλώνα ΙΙ & ΙΙΙ και αφετέρου την ενίσχυση των προμηθειών από τη Λιανική Τραπεζική και παρεπόμενες τραπεζικές εργασίες
  o      Οι εγχώριες λειτουργικές δαπάνες μειώθηκαν κατά 9% σε ετήσια βάση στο Εννιάμηνο του 2017 σε €640 εκατ., αντικατοπτρίζοντας την περιστολή των δαπανών προσωπικού κατά 12% σε ετήσια βάση, ως αποτέλεσμα του Προγράμματος Εθελουσίας Εξόδου Προσωπικού, το οποίο ολοκληρώθηκε το 2016. Ο δείκτης κόστους προς οργανικά έσοδα διαμορφώθηκε σε 50% από 55% το Εννιάμηνο του 2016
  o      Οι εγχώριες προβλέψεις για επισφαλή δάνεια αποκλιμακώθηκαν κατά 24% σε τριμηνιαία βάση και διαμορφώθηκαν σε €151 εκατ. το Γ’ τρίμηνο του 2017, παραμένουν όμως σε συντηρητικά επίπεδα, με το κόστος πιστωτικού κινδύνου (CoR) να μειώνεται σε 198 μ.β. Ο δείκτης κάλυψης Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων ενισχύθηκε κατά 40 μ.β. σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, ανερχόμενος σε 57% στην Ελλάδα
  Οικονομία
  Σίβυλλα
  • Έντυπη έκδοση Extravagant σκηνικό… Η στάχτη από το πούρο έπεσε ξαφνικά πάνω στο βαρύτιμο χαλί του 18ου αιώνα. Δίπλα ακριβώς στον πίνακα του... ΣΙΒΥΛΛΑ
  Helios Kiosk