Απογείωση βαθμολογικής εξέλιξης δημοσίους υπαλλήλους με προσόντα

Ενισχύεται η βαθμολογική εξέλιξη των δημοσίων υπαλλήλων με υψηλά εκπαιδευτικά προσόντα ενώ πλέον θα υπολογίζεται στο Δημόσιο ως προϋπηρεσία η εργασιακή εμπειρία στον ιδιωτικό τομέα.

Ενισχύεται η βαθμολογική εξέλιξη των δημοσίων υπαλλήλων με υψηλά εκπαιδευτικά προσόντα ενώ πλέον θα υπολογίζεται στο Δημόσιο ως προϋπηρεσία η εργασιακή εμπειρία στον ιδιωτικό τομέα.

Την ίδια ώρα, διαμορφώνεται συνολικά νέο πεδίο αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων και επιλογής προϊσταμένων ενώ ριζικές αλλαγές επέρχονται στο σύστημα προαγωγών.
Παράλληλα, είναι αξιοσημείωτο ότι, εκτός από καθηγητές πανεπιστημίου της χώρας μας ή του εξωτερικού (εφόσον γνωρίζουν άριστα τα ελληνικά), μπορούν να διεκδικήσουν θέσεις των γενικών γραμματέων, αναπληρωτών γενικών γραμματέων και ειδικών γραμματέων των υπουργείων, δημόσιοι υπάλληλοι με βαθμό Α και υψηλά εκπαιδευτικά προσόντα (διδακτορικό, μεταπτυχιακό, απόφοιτοι Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης).
Μέλη ΔΕΠ των πανεπιστημίων που το επιθυμούν και οι προσοντούχοι δημόσιοι υπάλληλοι θα καταγραφούν στο Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης που συστήνεται και τηρείται ηλεκτρονικά από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ). Από αυτή τη δεξαμενή θα επιλέγονται στελέχη για την κάλυψη θέσεων γενικών γραμματέων, προέδρων, διοικητών/τριών, διευθυνόντων/νουσών συμβούλων και όλων των μελών των διοικήσεων των δημοσίων νομικών προσώπων.
Όλα αυτά προβλέπονται στο σχέδιο νόμου «Διαφάνεια, Αξιοκρατία και Αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης», το οποίο δόθηκε την Τετάρτη -ημέρα που απεργούσαν οι δημοσιογράφοι- σε δημόσια διαβούλευση από το υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Ήδη νωρίς το πρωί της Πέμπτης είχαν ξεπεράσει τα 150 τα σχόλια επί του σχεδίου νόμου στο opengov.gr, με θετικές αποτιμήσεις αλλά και αρνητικές κρίσεις κυρίως για την «ψαλίδα» που δημιουργείται μεταξύ δημοσίων υπαλλήλων ΠΕ και ΤΕ και υπαλλήλων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης .
Ως προϊστάμενοι γενικής διεύθυνσης και προϊστάμενοι διεύθυνσης επιλέγονται μόνο υπάλληλοι κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ). Όμως για τη θέση προϊσταμένων Τμήματος μπορούν να επιλεγούν υπάλληλοι ΠΕ και ΤΕ αλλά και υπάλληλοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α βαθμού.
Επίσης, προβλέπεται ότι για τους υπαλλήλους κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, κατόχους μεταπτυχιακού διπλώματος σπουδών διάρκειας ενός τουλάχιστον έτους, ο χρόνος που απαιτείται για τη βαθμολογική εξέλιξη μειώνεται συνολικά κατά δύο έτη. Για τους κατόχους διδακτορικού διπλώματος ο χρόνος που απαιτείται για τη βαθμολογική εξέλιξη μειώνεται συνολικά κατά έξι έτη.
Προαγωγή
Αξίζει να επισημανθεί ότι επέρχονται διαφοροποιήσεις στον χρόνο προαγωγής. Για την προαγωγή από βαθμό σε βαθμό απαιτείται:
* Για την κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης από τον βαθμό Ε΄ στον βαθμό Δ΄ διετής υπηρεσία στον βαθμό Ε΄, από τον βαθμό Δ΄ στον βαθμό Γ΄ δεκαετής υπηρεσία στον βαθμό Δ΄ και από τον βαθμό Γ΄ στον βαθμό Β΄ δεκαετής υπηρεσία στον βαθμό Γ΄.
* Για την κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, από τον βαθμό Δ΄ στον βαθμό Γ΄ διετής υπηρεσία στον βαθμό Δ΄, από τον βαθμό Γ΄ στον βαθμό Β΄ οκταετής υπηρεσία στον βαθμό Γ΄ και από τον βαθμό Β΄ στον βαθμό Α΄ εξαετής υπηρεσία στον βαθμό Β΄.
* Για την κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, από τον βαθμό Δ΄ στον βαθμό Γ΄ διετής υπηρεσία στο βαθμό Δ΄, από το βαθμό Γ΄ στο βαθμό Β΄ εξαετής υπηρεσία στο βαθμό Γ΄ και από το βαθμό Β΄ στο βαθμό Α΄ εξαετής υπηρεσία στο βαθμό Β΄.
* Για την κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, από το βαθμό Δ΄ στο βαθμό Γ΄ διετής υπηρεσία στο βαθμό Δ΄, από το βαθμό Γ΄ στο βαθμό Β΄ πενταετής υπηρεσία στο βαθμό Γ΄ και από το βαθμό Β΄ στο βαθμό Α΄ εξαετής υπηρεσία στο βαθμό Β΄.
Δεξαμενή προσοντούχων για θέσεις ευθύνης
Συστήνεται και τηρείται ηλεκτρονικά Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ), στο οποίο εντάσσονται υποψήφιοι/ες για την κάλυψη διοικητικών θέσεων αυξημένης ευθύνης. Έως τις 28.2.2016 θα πρέπει να έχει συγκροτηθεί. Στο Μητρώο εντάσσονται κατόπιν αίτησής τους:
1. Τακτικοί πολιτικοί υπάλληλοι και υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ) κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ του Δημοσίου, Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (ΝΠΔΔ), οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) α΄ και β’ βαθμού, Ανεξαρτήτων Αρχών και κρατικών νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου που κατέχουν το βαθμό Α’, έχουν λάβει στην αξιολόγηση για δύο συνεχείς περιόδους βαθμολογία μεγαλύτερη ή ίση του 75 και πληρούν τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
* Είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου διδακτορικού διπλώματος
* Είναι απόφοιτοι/ες της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ)
* Είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών τουλάχιστον ετήσιας διάρκειας
* Έχουν διατελέσει προϊστάμενοι Γενικής Διεύθυνσης επί τρία τουλάχιστον έτη.
2. Μέλη ΔΕΠ ΑΕΙ και ΑΤΕΙ της ημεδαπής ή μέλη ΔΕΠ ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, εφόσον κατέχουν άριστη γνώση της ελληνικής γλώσσας, καθώς και οι ερευνητές/τριες των Ερευνητικών Κέντρων και Ινστιτούτων, καθώς και των Ερευνητικών Κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών.
Σε κάθε υπουργείο συγκροτείται ένα Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής (ΕΣΕ), το οποίο κρίνει τις υποψηφιότητες για θέση γενικών γραμματέων, προέδρων, διοικητών/τριών, διευθυνόντων/νουσών συμβούλων και όλων των μελών των διοικήσεων των δημοσίων νομικών προσώπων.
Το Ειδικό Συμβούλιο υποβάλλει πίνακα επικρατέστερων -ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην προσωπικότητα των υποψηφίων, κατόπιν διενέργειας δομημένης συνέντευξης- στον υπουργό Εσωτερικών και διοικητικής Ανασυγκρότησης, ο οποίος κάνει την τελική επιλογή.
Το ΕΣΕ αποτελείται από ένα μέλος του ΑΣΕΠ, ένα μέλος ΔΕΠ ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ συναφούς επιστημονικού αντικειμένου με την προκηρυσσόμενη θέση, έναν λειτουργό του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους με βαθμό νομικού συμβούλου ή παρέδρου που υποδεικνύεται από τον πρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, έναν εκπρόσωπο του ΕΚΔΔΑ με ειδικότητα στη διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού και έναν προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης του εποπτεύοντος υπουργείου κατόπιν κλήρωσης.
Έως τις 28.2.2016 εκδίδονται οι υπουργικές αποφάσεις συγκρότησης των Ειδικών Συμβουλίων Επιλογής και έως τις 31.3.2015 προκηρύσσονται όλες οι κενές θέσεις και έως τις 30.6.2016 ολοκληρώνεται η στελέχωσή τους.
Αξιολόγηση προϊσταμένων και από υφισταμένους τους
Κάθε προϊστάμενος/η αξιολογείται από τους διοικητικά ανώτερούς του αλλά και από τους άμεσους υφισταμένους του, εφόσον αυτοί είναι τουλάχιστον τρεις. Ο προϊστάμενος/η Διεύθυνσης αξιολογείται από τους προϊσταμένους Τμήματος και εάν αυτοί είναι λιγότεροι από τρεις από το σύνολο των υπαλλήλων της διεύθυνσης. Ο προϊστάμενος επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης αξιολογείται από τους προϊσταμένους επιπέδου Διεύθυνσης και Τμήματος που υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση. Η αξιολόγηση από τους υφισταμένους πραγματοποιείται βάσει ανώνυμου ερωτηματολογίου, το οποίο καταρτίζεται από την Διεύθυνση Προσωπικού/Διοικητικού.
Ως προϊστάμενοι Γενικής Διεύθυνσης επιλέγονται υπάλληλοι της κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ, εφόσον:
* έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης για ένα έτος τουλάχιστον, ή
* έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου Διεύθυνσης για τρία τουλάχιστον έτη, ή,
* είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου συναφούς διδακτορικού διπλώματος ή απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης ή κάτοχοι αναγνωρισμένου συναφούς μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, κατέχουν βαθμό Α’ με πλεονάζοντα χρόνο τουλάχιστον οκτώ έτη στο βαθμό αυτό, ή,
* κατέχουν το βαθμό Α’ με πλεονάζοντα χρόνο τουλάχιστον δέκα έτη στο βαθμό αυτό.
Ως προϊστάμενοι Διεύθυνσης ή αντίστοιχου ή ενδιάμεσου (μεταξύ Διευθύνσεως και Τμήματος) επιπέδου οργανικών μονάδων επιλέγονται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ εφόσον:
* έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου Διεύθυνσης επί ένα έτος τουλάχιστον, ή,
* είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου συναφούς διδακτορικού διπλώματος ή απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης ή κάτοχοι αναγνωρισμένου μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, κατέχουν το βαθμό Α’ με πλεονάζοντα χρόνο τουλάχιστον έξι έτη στο βαθμό αυτό
* κατέχουν το βαθμό Α’ και έχουν ασκήσει συνολικά τουλάχιστον για τρία έτη καθήκοντα προϊσταμένου Τμήματος, ή,
* κατέχουν το βαθμό Α’ με πλεονάζοντα χρόνο τουλάχιστον δέκα έτη στο βαθμό αυτό
Ως προϊστάμενοι Τμήματος και αυτοτελούς γραφείου ή αντίστοιχου επιπέδου οργανικής μονάδας επιλέγονται υπάλληλοι ΠΕ, ή ΤΕ ή ΔΕ, εφόσον:
* κατέχουν το βαθμό Α’ ή έχουν ασκήσει για τουλάχιστον ένα έτος καθήκοντα προϊσταμένου Τμήματος.
Για την επιλογή προϊσταμένων λαμβάνονται υπόψη τέσσερις ομάδες κριτηρίων με μοριοδότηση βάσει: α) τυπικών, εκπαιδευτικών προσόντων και προσόντων επαγγελματικής κατάρτισης, β) εμπειρίας και άσκησης καθηκόντων ευθύνης, γ) αξιολόγησης και δ) δομημένης συνέντευξης.
Η εργασιακή – διοικητική εμπειρία μοριοδοτείται ως εξής:
* Ο χρόνος υπηρεσίας στο Δημόσιο ή σε συναφή θέση στον ιδιωτικό τομέα, όπου προβλέπεται σε διάταξη προγενέστερου νόμου: 25 μόρια για κάθε έτος με ανώτατο όριο τα 33 έτη για τον δημόσιο τομέα και 25 μόρια για κάθε έτος με ανώτατο όριο τα επτά έτη για τον ιδιωτικό τομέα.
Άριστοι και ακατάλληλοι δημόσιοι υπάλληλοι
Οι δημόσιοι υπάλληλοι αξιολογούνται με κριτήριο τη διοικητική ικανότητα, τη γνώση του διοικητικού έργου του φορέα, την πρωτοβουλία και ανάπτυξη καινοτομιών την εκπόνηση μελετών, την ανάληψη ευθυνών και ικανότητα άσκησης πολλαπλών καθηκόντων συναφών προς τη φύση της υπηρεσίας. Επίσης, λαμβάνεται υπ’ όψιν η άριστη συνεργασία με συνυπηρετούντες, η συμπεριφορά προς τους πολίτες, η ποσοτική και ποιοτική εργασιακή απόδοση στη βάση επίτευξης στόχων.
Η κλίμακα των βαθμών ορίζεται από το 0 έως το 100, με ανώτατο βαθμό τον αριθμό 100 και κατώτατο τον αριθμό 0.
Με βαθμό από 90 έως 100 βαθμολογούνται οι άριστοι υπάλληλοι, «οι οποίοι έχουν επιδείξει όλως εξαιρετική απόδοση στα καθήκοντά τους».
Με βαθμό από 75 έως 89 βαθμολογούνται οι πολύ επαρκείς υπάλληλοι, «οι οποίοι μπορούν να ανταποκριθούν πλήρως στις απαιτήσεις της υπηρεσίας τους, μπορούν να αντιμετωπίσουν κάθε υπηρεσιακό ζήτημα και περιστασιακά μόνο ενδεχομένως να χρειάζονται ελάχιστη υποβοήθηση στο έργο τους».
Με τους βαθμούς 60 έως 74 βαθμολογούνται οι καλοί υπάλληλοι οι οποίοι «επιδιώκουν σταθερά να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της υπηρεσίας, αλλά υπολείπονται των παραπάνω κριτηρίων».
Με τους βαθμούς 50 έως 59 βαθμολογούνται οι μη ιδιαίτερα επαρκείς υπάλληλοι, οι οποίοι «αποδίδουν κάτω του συνηθισμένου μέτρου και μπορεί να χρειάζονται υποβοήθηση στο έργο τους».
Με τους βαθμούς 40 έως 49 βαθμολογούνται οι μέτριοι υπάλληλοι «οι οποίοι κατά κανόνα χρειάζονται υποβοήθηση στο έργο τους».
Με τους βαθμούς 25 έως 39 βαθμολογούνται οι ανεπαρκείς υπάλληλοι.
Με τους βαθμούς 1 έως 24 βαθμολογούνται οι ακατάλληλοι για τη συγκεκριμένη υπηρεσία υπάλληλοι.
Βαθμολογία κάτω του βαθμού 60 πρέπει υποχρεωτικώς να αιτιολογείται και να θεμελιώνεται σε πραγματικά περιστατικά και δεδομένα του προσωπικού μητρώου του υπαλλήλου, όπως η επιβολή πειθαρχικών ποινών, δυσμενών παρατηρήσεων των προϊσταμένων του ή άλλων αντικειμενικών στοιχείων που να καταδεικνύουν προδήλως μειωμένη ανταπόκριση στα υπηρεσιακά καθήκοντα.
Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από
Κοινωνία
ΒΗΜΑτοδότης
Σίβυλλα
Helios Kiosk