Με υπερεξουσίες η νέα Ανεξάρτητη Αρχή επιθεώρησης και ελέγχου στη δημόσια διοίκηση

Εναν ισχυρό ελεγκτικό βραχίονα στη δημόσια διοίκηση δημιουργεί το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης με τη συγχώνευση των υπηρεσιών του Γενικού Επιθεωρητή με το Σώμα Ελεγκτών Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης (ΣΕΕΔΔ) και τη συγκρότηση Ανεξάρτητης Αρχής.

Εναν ισχυρό ελεγκτικό βραχίονα στη δημόσια διοίκηση δημιουργεί το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης με τη συγχώνευση των υπηρεσιών του Γενικού Επιθεωρητή με το Σώμα Ελεγκτών Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης (ΣΕΕΔΔ) και τη συγκρότηση Ανεξάρτητης Αρχής. Ως στόχος τίθεται η εδραίωση του αισθήματος εποπτείας και ελέγχου της δημόσιας διοίκησης, με ένα ανεξάρτητο φορέα, που δεν θα είναι κάτω από κυβερνητική «ομπρέλλα» και θα συμβάλλει αποτελεσματικά στην καταπολέμηση της διαφθοράς, της κακοδιοίκησης και της ατιμωρησίας στο δημόσιο τομέα.

Οπως είχε γράψει το «Βήμα» οι διατάξεις, με τις οποίες θα ορίζεται η συγχώνευση των υπηρεσιών του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Ε.Δ.Δ.) με το Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. θα ενταχθούν στο σχέδιο νόμου «Οργάνωση Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις».
Για τα ζητήματα του σχεδίου νόμου αντάλλαξε απόψεις ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης κ. Αντώνης Μανιτάκης με τον Γενικό Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Ε.Δ.Δ.) κ. Λέανδρο Ρακιτζή και τον Ειδικό Γραμματέα του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. κ. Παρασκευά Νομικό, κατά τις συναντήσεις που είχε μαζί τους, σήμερα, Πέμπτη.
Αίρονται οι επικαλύψεις
Σύμφωνα με το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, με τη δημιουργία της νέας ανεξάρτητης αρχής, μεταξύ άλλων, αίρονται οι υφιστάμενες επικαλύψεις των δύο φορέων και μειώνεται το δημοσιονομικό βάρος που προκαλεί η παράλληλη λειτουργία τους.
Όπως τόνισε χαρακτηριστικά, μετά τις συναντήσεις, ο κ. Μανιτάκης, «η Δημόσια Διοίκηση έχει ανάγκη από έναν ισχυρό και ανεξάρτητο ελεγκτικό βραχίονα. Από μια Αρχή, που θα συμβάλλει στην εδραίωση του αισθήματος εποπτείας και ελέγχου της δημόσιας διοίκησης. Και αυτό ακριβώς πράττουμε. Δημιουργούμε, έναν ενιαίο και ισχυρό ελεγκτικό φορέα, ο οποίος διατηρεί τις αρμοδιότητες και το σύνολο των θεσμικών εγγυήσεων που προβλέπονται υπέρ των δύο υφιστάμενων θεσμών και παράλληλα άρει τις επικαλύψεις αρμοδιοτήτων».
Και πρόσθεσε: «Δημιουργούμε μια Ανεξάρτητη Αρχή, η οποία δεν υπόκειται σε έλεγχο από κυβερνητικό όργανο ή διοικητική αρχή και περιβάλλεται με το κύρος που απαιτείται ώστε να επιτελέσει απερίσπαστη το έργο της και να συμβάλλει αποτελεσματικά στην καταπολέμηση της διαφθοράς, της κακοδιοίκησης και της ατιμωρησίας στο δημόσιο τομέα. Η ανεξαρτητοποίηση αυτή, αποτελεί τη δομική προϋπόθεση, αλλά παράλληλα και την έμπρακτη απόδειξη ύπαρξης της αναγκαίας βούλησης για ένα αποτελεσματικότερο δημόσιο, μακριά από σκοπιμότητες, αλλά και την θεσμική μετεξέλιξη δύο ήδη πετυχημένων θεσμών».
Οι αρμοδιότητες της Αρχής
Στις αρμοδιότητες της Ανεξάρτητης Αρχής θα είναι μεταξύ άλλων η διενέργεια έκτακτου έλεγχου οικονομικής κατάστασης (πόθεν έσχες) των λειτουργών, οργάνων, και υπαλλήλων των φορέων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά της.
Επίσης θα μπορεί να διεξάγει τακτικό έλεγχο των δηλώσεων οικονομικής κατάστασης όλων των μελών των Σωμάτων Επιθεώρησης και Ελέγχου, καθώς και όλων των προϊσταμένων διευθύνσεων, υποδιευθύνσεων του ΣΔΟΕ και όλων των προϊσταμένων και υπαλλήλων του ΣΔΟΕ, που ασκούν ελεγκτικά καθήκοντα.
Κεντρικό στοιχείο της δράσης της θα είναι να διενεργεί ή να διατάσσει τη διενέργεια ελέγχων, προκαταρκτικών ερευνών ή ενόρκων διοικητικών εξετάσεων, να αναθέτει τη διενέργεια ελέγχων σε Επιθεωρητές όλων των Σωμάτων και των Υπηρεσιών Επιθεώρησης και Ελέγχου ή υπαλλήλων ή οργάνων ή λειτουργών, να συγκροτεί μικτά κλιμάκια ελέγχου και να διενεργεί προκαταρκτικές εξετάσεις ή προανακρίσεις κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας.
Κίνηση πειθαρχικών διαδικασιών
Η Ανεξάρτητη Αρχή θα μπορεί να ζητά την έναρξη ή την επίσπευση της πειθαρχικής διαδικασίας και να διατάσσει τη λήψη διοικητικών μέτρων και να παρακολουθεί την εξέλιξή τους. Στις αρμοδιότητητές της θα είναι και η άσκηση πειθαρχική δίωξη κατά οργάνων, λειτουργών και υπαλλήλων, παραπέμποντάς τους ενώπιον των αρμοδίων πειθαρχικών συμβουλίων. Θα μπορεί να ασκεί ένσταση υπέρ της διοίκησης κατά των πειθαρχικών αποφάσεων όλων των μονομελών ή συλλογικών οργάνων και να προσφεύγει ενώπιον των αρμοδίων δικαστηρίων κατά όλων των τελεσίδικων αποφάσεων των μονομελών και συλλογικών πειθαρχικών οργάνων.
Παράλληλα, η Αρχή θα έχει τη δυνατότητα να ζητά από το Δημόσιο ή από τους φορείς που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά της, με υποχρέωση συμμόρφωσής τους:
ί. να παρίστανται ως πολιτικώς ενάγοντες και για χρηματική ικανοποίηση λόγω της ηθικής βλάβης που υπέστησαν από πράξεις υπαλλήλου, λειτουργού ή οργάνου τους που αφορούν σε εγκλήματα περί την υπηρεσία, περί τα υπομνήματα, περί παραβίασης απορρήτων, κατά της ιδιοκτησίας και κατά περιουσιακών δικαιωμάτων που στρέφονται κατά του Δημοσίου και των ως άνω φορέων,
ίί. να ασκούν υπό την ιδιότητα του πολιτικώς ενάγοντος όλα τα παρεχόμενα σε αυτούς ένδικα μέσα,
ίίί. να ζητούν από τον αρμόδιο Εισαγγελέα υπό την ιδιότητα του πολιτικώς ενάγοντος να ασκήσει τα παρεχόμενα σε αυτόν ένδικα μέσα, καθώς και την επίσπευση της ποινικής διαδικασίας και την κατά προτίμηση εκδίκαση των υποθέσεων.
Με αίτημά της το Δημόσιο ή οι φορείς που υπάγονται στην αρμοδιότητά της θα παρίστανται ως πολιτικώς ενάγοντες κατά την ακροαματική διαδικασία προς υποστήριξη της κατηγορίας σε περίπτωση παράβασης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας από υπαλλήλους, όργανα ή λειτουργούς των προαναφερόμενων φορέων ή από φυσικά ή νομικά πρόσωπα.
Επίσης, όπως επισημαίνεται από το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, θα είναι αρμόδια να παρακολουθεί τη δράση και να αξιολογεί το έργο όλων των Σωμάτων και των Υπηρεσιών Επιθεώρησης και Ελέγχου των φορέων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά της. Θα συγκαλεί και προεδρεύει του Συντονιστικού Οργάνου Επιθεώρησης και Ελέγχου (Σ.Ο.Ε.Ε.) ενώ θα συνεργάζεται με τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Διεθνών Οργανισμών, όπως του ΟΟΣΑ, του Συμβουλίου της Ευρώπης, των Ηνωμένων Εθνών και άλλων, με σκοπό τη μεταφορά τεχνογνωσίας και τη συμμετοχή σε δράσεις και προγράμματα καταπολέμησης της διαφθοράς και της κακοδιοίκησης.
Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από
Κοινωνία
Σίβυλλα
Helios Kiosk