Σε 51,6 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα καθαρά κέρδη του Ομίλου της Alpha Bank το πρώτο τρίμηνο του 2010, μειούμενα κατά 39,5% σε ετήσια βάση. Οι αναλυτές ανέμεναν μείωση καθαρών κερδών κατά 49%. Συμπεριλαμβανομένου του εκτάκτου φόρου ύψους 61,9 εκατ. ευρώ που επέβαλαν οι Αρχές στα κέρδη του 2009, τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου ανήλθαν σε ζημίες 10,4 εκατ. ευρώ.

Τα καθαρά έσοδα τόκων ανήλθαν σε 455,8 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 13%, αντανακλώντας την αύξηση του καθαρού επιτοκιακού περιθωρίου σε 2,6% το πρώτο τρίμηνο του 2010 έναντι 2,4% το πρώτο τρίμηνο του 2009.

Σε σχέση με το τέταρτο τρίμηνο του 2009, τα καθαρά έσοδα τόκων κατέγραψαν μικρή υποχώρηση εξαιτίας του υψηλότερου κόστους προσελκύσεως νέων καταθέσεων.

Τα καθαρά έσοδα από προμήθειες ανήλθαν σε 83 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση κατά 10,5% σε ετήσια βάση. Τα αποτελέσματα χρηματοοικονομικών πράξεων ανήλθαν σε 0,8 εκατ. ευρώ, καθώς τα έσοδα από συναλλαγματικές διαφορές απορρόφησαν τις ζημίες χρηματοοικονομικών πράξεων, που προέκυψαν ως απόρροια της σημαντικής μεταβλητότητας στην αγορά ελληνικών ομολόγων.

Στο πρώτο τρίμηνο αυξήθηκε το απόθεμα των αναχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) τίτλων σε 3,5 δισ. ευρώ, ενώ το ύψος των επενδύσεών της Alpha Bank σε ελληνικά ομόλογα ανήλθε σε 4,2 δισ. ευρώ, το οποίο αναλογεί στο 6,1% του ενεργητικού του ιδρύματος.

Το λειτουργικό κόστος αυξήθηκε κατά 2,9% σε ετήσια βάση, και ανήλθε σε 286,9 εκατ. ευρώ, μειούμενο ωστόσο κατά 13,7% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. Ο δείκτης κόστους προς έσοδα σημείωσε μείωση και ανήλθε σε 51,9%. Οι δαπάνες Προσωπικού αυξήθηκαν κατά 3,1% σε ετήσια βάση και ανήλθαν σε 143 εκατ. ευρώ, ενώ τα γενικά έξοδα αυξήθηκαν κατά 3,5% και ανήλθαν σε 121,2 εκατ. ευρώ.

Οι προβλέψεις απομειώσεως ανήλθαν σε 200 εκατ. ευρώ, που ως ποσοστό του μέσου όρου των χορηγήσεων αντιστοιχούν σε 150 πόντους το πρώτο τρίμηνο σε σχέση με 129 πόντους για το 2009. Ο δείκτης καθυστερήσεων του Ομίλου αυξήθηκε κατά 60 πόντους το πρώτο τρίμηνο του 2010 και ανήλθε σε 6,3% στο τέλος Μαρτίου 2010.

Στην Ελλάδα, ο δείκτης καθυστερήσεων ανήλθε σε 6,6%, ενώ στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, πλην Κύπρου, ο αντίστοιχος δείκτης διαμορφώθηκε στο 6%. Οι σωρευτικές προβλέψεις ενισχύθηκαν περαιτέρω, ανερχόμενες σε 1,8 δισ. ευρώ και διαμορφώθηκαν στο 3,4% του χαρτοφυλακίου των δανείων σε σύγκριση με 2,6% την αντίστοιχη περίοδο του 2009.

Η κάλυψη των καθυστερήσεων ανήλθε σε 53%, ενώ, συμπεριλαμβανομένων των εξασφαλίσεων, ανήλθε σε 133%, ποσοστό ιδιαιτέρως ικανοποιητικό, εάν ληφθεί υπ΄ όψιν η συντηρητική σύνθεση του χαρτοφυλακίου.

Τα υπό διαχείριση κεφάλαια πελατών ανήλθαν σε 45,6 δισ. ευρώ. Στο τέλος Μαρτίου 2010, τα υπόλοιπα των καταθέσεων ανήλθαν σε 41,5 δισ. ευρώ (+1,1%). Οι καταθέσεις στην Ελλάδα παρουσίασαν μείωση 0,8% και ανήλθαν σε 34,1 δισ. ευρώ. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται κυρίως στην επιβολή έκτακτης φορολογήσεως στις επιχειρήσεις, καθώς και στην προσαρμογή των ταμειακών αποθεμάτων των επιχειρήσεων στο νέο περιβάλλον οικονομικής υφέσεως.

Επιπλέον, η ανησυχία για την εξέλιξη των ελληνικών δημοσιονομικών μεγεθών οδήγησε πελάτες που δραστηριοποιούνται κυρίως στον χώρο της ναυτιλίας να μεταφέρουν μέρος της ρευστότητάς τους εκτός Ελλάδας.

Οι χορηγήσεις προ απομειώσεων αυξήθηκαν κατά 2,3% και διαμορφώθηκαν σε 53,3 δισ. ευρώ, έναντι 52,2 δισ. ευρώ στο τέλος Μαρτίου του 2009. Η εξέλιξη αυτή προήλθε κυρίως από την αύξηση των χορηγήσεων στην Ελλάδα κατά 2,5% ετησίως και από την αύξηση του δανειακού χαρτοφυλακίου μας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη κατά 3% σε ετήσια βάση.

Οι νέες εκταμιεύσεις προς τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και τα στεγαστικά δάνεια στην Ελλάδα, ανήλθαν σε 1.305 εκατ. ευρώ και 288 εκατ. ευρώ αντιστοίχως στο πρώτο τρίμηνο.

Ο δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας του Ομίλου ανήλθε σε 13,1%, με τους δείκτες Κεφαλαίων Πρώτης Διαβαθμίσεως (Tier I) και Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων (Core Tier I) να ανέρχονται σε 11,5% και 8,8% αντιστοίχως, αναδεικνύοντας την πλεονεκτική κεφαλαιακή μας θέση.

Αναφερόμενος στα οικονομικά αποτελέσματα πρώτου τριμήνου ο Πρόεδρος της Alpha Bank κ. Γιάννης Σ. Κωστόπουλος δήλωσε: “Με τη συμμετοχή της στο κοινό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, η Ελλάδα εξασφαλίζει την εφαρμογή της δημοσιονομικής εξυγιάνσεως και των διαρθρωτικών εκείνων αλλαγών που θα επιτρέψουν στη χώρα να επιβεβαιώσει τη σημαντική θέση της στη Νοτιοανατολική Ευρώπη καθώς και τον ρόλο της ως σημείο προσβάσεως προς τις οικονομίες της Ανατολής. Η Alpha Bank, ως βασικός παράγοντας της πραγματικής οικονομίας στην περιοχή, αναμένει να ωφεληθεί δυναμικά καθώς η οικονομία θα προσεγγίζει την αναστροφή της σε θετική πορεία”.

Από την πλευρά του ο Διευθύνων Σύμβουλος του πιστωτικού ιδρύματος κ. Δημήτριος Π. Μαντζούνης επεσήμανε: “Το πρώτο τρίμηνο του 2010 επικεντρωθήκαμε στον περιορισμό των επιπτώσεων από την τρέχουσα οικονομική κατάσταση θέτοντας ως βασικές προτεραιότητες: τη διατήρηση επαρκούς ρευστότητας, τη συνδρομή μας στην εξυπηρέτηση των υποχρεώσεων της πελατείας μας και στον έλεγχο του λειτουργικού μας κόστους, με σκοπό να διατηρήσουμε τα τρέχοντα επίπεδα της οργανικής κερδοφορίας μας”.