Το 2009 είναι μια χρονιά μεταρρυθμίσεων στα δημοσιονομικά της χώρας μας. Ο προϋπολογισμός του 2009 είναι ο πρώτος στη δημοσιονομική ιστορία της Ελλάδας που διακρίνεται από τα εξής χαρακτηριστικά:

* Ενσωματώνει την πλειονότητα των Ειδικών Λογαριασμών.

* Προβλέπει αυστηρότερο έλεγχο των δημόσιων δαπανών.

* Προετοιμάζει τη διοίκηση ακόμη περισσότερο για την εφαρμογή του προϋπολογισμού.

* Ο έλεγχος των δημόσιων δαπανών γίνεται ακόμη πιο αυστηρός με στόχο την αποτροπή πραγματοποίησης μη σύννομων δαπανών.

Παράλληλα από το νέο έτος αρχίζει να λειτουργεί διυπουργικός κεντρικός φορέας για τη συνεχή, έγκαιρη αποτύπωση της υπάρχουσας κάθε φορά οικονομικής κατάστασης σε φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ βαθμού, σε νοσηλευτικά ιδρύματα και σε οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης και πρόνοιας. Ανάλογη ρύθμιση έχει γίνει και για τις ΔΕΚΟ, για τις οποίες προβαίνουμε σε περαιτέρω εκσυγχρονισμό του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου προκειμένου να απλοποιήσουμε διαδικασίες, να περιστείλουμε δαπάνες και να εξορθολογίσουμε περαιτέρω τον μηχανισμό λειτουργίας τους.

Παράλληλα στον προϋπολογισμό του 2009 αποτυπώνεται η φιλοσοφία της κυβέρνησης να εστιάσει το ενδιαφέρον της όχι μόνο στο πόσα ξοδεύει το κράτος αλλά στο αν αυτά που ξοδεύει έχουν αποτέλεσμα.

Η ουσία για την κυβέρνηση, δηλαδή, είναι κάθε ευρώ του προϋπολογισμού να επενδύεται, να απολήγει στο καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Και φυσικά αυτό να μπορεί να ελεγχθεί. Προς την κατεύθυνση αυτή ενσωματώνεται στον προϋπολογισμό η πλειονότητα των Ειδικών Λογαριασμών.

Είναι γνωστό ότι ως τώρα πάνω από 200 λογαριασμοί λειτουργούσαν με κάθε δυνατή μορφή νομικής υποστάσεως σε υπουργεία, σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Πολλοί από αυτούς λειτουργούσαν βέβαια με αποκλειστικό ή κύριο σκοπό τους να καταβάλλουν επιδόματα και πάσης φύσεως λοιπές παροχές σε δημοσίους υπαλλήλους. Τα επιδόματα διατηρούνται, πλέον όμως αυτά θα χορηγούνται με απόλυτη διαφάνεια μέσα από τον προϋπολογισμό. Με τον τρόπο αυτόν καταργείται ουσιαστικά και η μεγάλη τροχοπέδη στην πορεία προς το νέο μισθολόγιο.

Στόχος της κυβέρνησης είναι να καταστεί δυνατή η διαμόρφωση του κατάλληλου πλαισίου ώστε το 2012 να είναι το έτος μετάβασης στο σύστημα προϋπολογισμού προγραμμάτων για την κεντρική διοίκηση (υπουργεία και περιφέρειες).

Ο κ. Ν. Λέγκας είναι υφυπουργός Οικονομίας και Οικονομικών.