Υποχρεωτική δημόσια πρόταση εξαγοράς του 53,0113% της «Γρηγόρης Μικρογεύματα» υπέβαλε στις 22/12 η εταιρεία Ρrime Κέφαλος με τιμή 1,05 ευρώ ανά μετοχή. Η εταιρεία Ρrime Κέφαλος έχει συσταθεί από τον κ. Β.Γεωργάτο, και τις κυρίες Αρτεμη Γεωργάτου και Ασανία Γεωργάτου, οι οποίοι αθροιστικά ελέγχουν το 46,9887% και ενημέρωσαν χθες για τη σύναψη μεταξύ τους συμφωνίας, βάσει της οποίας υποχρεούνται μέσω συντονισμένης άσκησης των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχουν στην εταιρεία Ρrime Κέφαλος να υιοθετούν διαρκώς κοινή πολιτική ως προς τη διοίκηση της εταιρείας. Εξ ού και το υποχρεωτικό της δημόσιας πρότασης. Το τίμημα των 1,05 ευρώ ανά μετοχή είναι 13,48% πάνω από τη μέση χρηματιστηριακή τιμή κατά τους έξι μήνες που προηγούνται της ημερομηνίας όπου η Ρrime υπέβαλε τη δημόσια πρόταση (0,93 ευρώ).

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας σε περίπτωση κατά την οποία μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας πρότασης η Ρrime και τα πρόσωπα που ενεργούν συντονισμένα κατέχουν άμεσα ή έμμεσα μετοχές οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό τουλάχιστον 90% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας θα απαιτήσουν τη μεταβίβαση των υπολοίπων μετοχών και στη συνέχεια θα αιτηθούν τη διαγραφή των μετοχών της εταιρείας από το Χρηματιστήριο. Επίσης αν μετά την ολοκλήρωση της παρούσας δημόσιας πρότασης η Ρrime και τα πρόσωπα που ενεργούν συντονισμένα δεν δύνανται να ασκήσουν το δικαίωμα εξαγοράς, τότε θα επιχειρήσουν να προχωρήσουν σε συγχώνευση διά εξαγοράς της εταιρείας από τον προτείνοντα σύμφωνα με το άρθρο 79 επί του ΚΝ 2190/1920 που ισχύει (Συγχώνευση διά εξαγοράς), όπως έπραξε η ΒC Ρartners με τη Ηyatt. Δηλαδή θα προχωρήσει σε συγχώνευση με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων.