Σε αρνητική αναθεώρηση των κερδών της για τη χρήση του 2008 προχώρησε η Sprider Stores μετά την καταστροφή του καταστήματος επί της οδού Ερμού και τις ζημιές σε άλλα καταστήματα του δικτύου της. Τα καθαρά κέρδη θα διαμορφωθούν στα 15,6 εκατ. ευρώ έναντι αρχικής εκτίμησης 18,6 εκατ. ευρώ, αυξημένα όμως κατά 10,4% σε σχέση με το 2007.