Αγορά: Παλαιάς κοπής (Βικτωρίας, Εδουάρδου, Γεωργίου) 144,70 €, Παλαιάς κοπής (Ελισάβετ 1973 και προγενέστερα) 144,70 , Νέας κοπής (Ελισάβετ 1974 και μεταγενέστερα) 144,70 €, Πώληση: Ελισάβετ νέας κοπής 157,69