από metereologos.gr
Δευτέρα 25 Ιουνίου 2018
 

129 νέες προσλήψεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Αιτήσεις συμμετοχής έως τις 18 Οκτωβρίου
129 νέες προσλήψεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση
εκτύπωσημικρό μέγεθος  μεγάλο μέγεθος

Αθήνα Τρεις γενικούς διαγωνισμούς για την πρόσληψη 129 διοικητικών υπαλλήλων, στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα., προωθεί η  Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO).

Οι τρεις διαγωνισμοί αφορούν:

- Αρχειοθέτηση (AD 6) : 13 θέσεις
- Τεχνολογίες των πληροφοριών και επικοινωνιών  (AD 7): 71 θέσεις
- Συνεργασία και διαχείριση της βοήθειας προς τις τρίτες χώρες (AD 7):45 θέσεις

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να κάνουν ηλεκτρονική εγγραφή, ακολουθώντας τη διαδικασία που αναφέρεται στον διαδικτυακό τόπο της EPSO (www.eu—careers.eu).

Κάθε υποψήφιος μπορεί να συμμετάσχει μόνο σε έναν από τους τρεις διαγωνισμούς.

Η προθεσμία  της ηλεκτρονικής εγγραφής ολοκληρώνεται στις 18 Οκτωβρίου 

Η επιλογή των νέων υπαλλήλων θα γίνει σε τρία στάδια: προκαταρτικές δοκιμασίες, επιλογή βάσει τίτλων και γενικός διαγωνισμός. 

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τις στρατιωτικές υποχρεώσεις τους και να διαθέτουν τους απαραίτητους τίτλους σπουδών, επαγγελματική πείρα, και άριστη γνώση δύο ξένων γλωσσών.

Η προκήρυξη προσδιορίζει με σαφήνεια τους τίτλους σπουδών, την εμπειρία και τα κριτήρια επιλογής για τις τρεις ειδικότητες , ως εξής:

 Α ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ

1. Τίτλοι σπουδών και διπλώματα

Επίπεδο εκπαίδευσης που αντιστοιχεί σε πλήρη κύκλο σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης διάρκειας τουλάχιστον τριών ετών, πιστοποιημένων από δίπλωμα. Το δίπλωμα αυτό πρέπει:  είτε να περιλαμβάνει μαθήματα αρχειοθέτησης ή διαχείρισης εγγράφων διάρκειας τουλάχιστον ενός έτους, είτε να συνοδεύεται από δίπλωμα (προγενέστερο ή μεταγενέστερο) αρχειοθέτησης ή διαχείρισης εγγράφων.

2. Επαγγελματική πείρα

Απαιτείται επαγγελματική πείρα διάρκειας τουλάχιστον τριών ετών στον τομέα της αρχειοθέτησης ή και διαχείρισης εγγράφων. Η επαγγελματική πείρα προσμετράται μόνο εάν αποκτήθηκε μετά τη λήψη του διπλώματος το οποίο παρέχει τη δυνατότητα συμμετοχής στο διαγωνισμό.

3. Κριτήρια επιλογής

Στο πλαίσιο της επιλογής βάσει τίτλων, η εξεταστική επιτροπή λαμβάνει υπόψη τα ακόλουθα κριτήρια:

- Επαγγελματική πείρα διαχείρισης ομάδων στο εσωτερικό μιας υπηρεσίας αρχείων ή διαχείρισης εγγράφων σε δημόσιο ή ιδιωτικό οργανισμό.

- Επαγγελματική πείρα στη διαχείριση έργων αρχειοθέτησης ή διαχείρισης εγγράφων.

- Επαγγελματική πείρα στην ανάπτυξη διεθνών προτύπων στον τομέα της διαχείρισης εγγράφων και αρχείων.

- Επαγγελματική πείρα στην εφαρμογή των διεθνών προτύπων σε θέματα διαχείρισης εγγράφων και αρχείων.

- Επαγγελματική πείρα σε θέματα διαχείρισης υπηρεσιών σε πελάτες και επικοινωνιών.

- Επαγγελματική πείρα σε θέματα διαχείρισης ενεργειών κατάρτισης.

- Επαγγελματική πείρα στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων και προσκλήσεων υποβολής προσφορών

 

Β. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

1. Τίτλοι σπουδών και διπλώματα

Επίπεδο σπουδών που αντιστοιχεί σε πλήρη κύκλο σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης διάρκειας τεσσάρων ετών ή μεγαλύτερης, που πιστοποιείται από δίπλωμα στον τομέα των τεχνολογιών των πληροφοριών και επικοινωνιών. Εναλλακτικά:  Επίπεδο σπουδών που αντιστοιχεί σε πλήρη κύκλο σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης διάρκειας τουλάχιστον τριών ετών, που πιστοποιείται με δίπλωμα στον τομέα των τεχνολογιών των πληροφοριών και επικοινωνιών, καθώς και επαγγελματική πείρα διάρκειας τουλάχιστον ενός έτους σχετική με τη φύση των καθηκόντων.

2. Επαγγελματική πείρα

Επαγγελματική πείρα τουλάχιστον 6 ετών στον τομέα των τεχνολογιών των πληροφοριών και επικοινωνιών, εκ των οποίων τέσσερα έτη σε έναν από τους τομείς που περιγράφονται στη φύση των καθηκόντων.

 

Γ. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΕΣ  ΧΩΡΕΣ 

1. Τίτλοι σπουδών και διπλώματα

Επίπεδο εκπαίδευσης που αντιστοιχεί σε πλήρη κύκλο σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης διάρκειας τεσσάρων ετών ή μεγαλύτερης, που πιστοποιείται με δίπλωμα σε έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους τομείς: παροχή συμβουλών και υπηρεσιών εμπειρογνώμονα, αγροτική ανάπτυξη, γεωπονία, αλιεία, διαχείριση δασών, περιβάλλον, φυσικοί πόροι, κλιματική αλλαγή, ενέργεια, εκπαίδευση, υγεία, οικονομία, δίκαιο, κοινωνικές επιστήμες, διοίκηση επιχειρήσεων, ανάπτυξη. Εναλλακτικά: Επίπεδο εκπαίδευσης που αντιστοιχεί σε πλήρη κύκλο σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης διάρκειας τουλάχιστον τριών ετών, που πιστοποιείται με δίπλωμα σε έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους τομείς: παροχή συμβουλών και υπηρεσιών εμπειρογνώμονα, αγροτική ανάπτυξη, γεωπονία, αλιεία, διαχείριση δασών, περιβάλλον, φυσικοί πόροι, κλιματική αλλαγή, ενέργεια, εκπαίδευση, υγεία, οικονομία, δίκαιο, κοινωνικές επιστήμες, διοίκηση επιχειρήσεων, ανάπτυξη, καθώς και επαγγελματική πείρα διάρκειας τουλάχιστον ενός έτους σε σχέση με τη φύση των καθηκόντων.

2. Κριτήρια επιλογής

Στο πλαίσιο της επιλογής βάσει τίτλων, η εξεταστική επιτροπή λαμβάνει υπόψη τα ακόλουθα κριτήρια:

-  Γνώση μίας ή περισσότερων από τις ακόλουθες γλώσσες: αγγλική, γαλλική, πορτογαλική ή ισπανική.

- Πρόσθετος τίτλος σπουδών ή πιστοποιητικό σε έναν από τους σχετικούς με τα καθήκοντα κατωτέρω τομείς: παροχή συμβουλών και υπηρεσιών εμπειρογνώμονα, αγροτική ανάπτυξη, γεωπονία, ασφάλεια των τροφίμων, περιορισμός κινδύνου φυσικών καταστροφών, αλιεία, διαχείριση δασών, περιβάλλον, φυσικοί πόροι, κλιματική αλλαγή, ενέργεια, εκπαίδευση, υγεία, οικονομία, δίκαιο, κοινωνικές επιστήμες, διοίκηση επιχειρήσεων, αναπτυξιακές μελέτες.

- Επαγγελματική πείρα στην έδρα ενός διεθνούς οργανισμού ή οργανισμού διμερούς βοήθειας/ υπουργείου.-  - - Πρόσθετη αποδεδειγμένη επαγγελματική πείρα (επιπλέον από τα 4 έτη που απαιτούνται στο σημείο 3 ανωτέρω) στη διαχείριση έργων ή προγραμμάτων σε αναπτυσσόμενες χώρες.

 -  Επαγγελματική πείρα στην αντιπροσωπεία χώρας ενός διμερούς ή πολυμερούς οργανισμού (Αντιπροσωπεία της ΕΕ, πρεσβεία κράτους-μέλους της ΕΕ, γραφείο αναπτυξιακού οργανισμού, περιφερειακό γραφείο των Ηνωμένων Εθνών ή ισοδύναμο οργανισμό).

 -  Πρόσθετη αποδεδειγμένη επαγγελματική πείρα (επιπλέον από τα 2 έτη που απαιτούνται στο σημείο 3 ανωτέρω) ως προϊστάμενος ομάδας.

- Εμπειρία εργασίας με διαφορετικούς όρους χορήγησης βοήθειας, όπως η προσέγγιση έργου, προγράμματα στήριξης τομεακών πολιτικών ή και δημοσιονομικής στήριξης.

 -  Εμπειρία χάραξης πολιτικών και κατευθυντήριων γραμμών για διμερείς ή/και πολυμερείς οργανισμούς.

 - Επαγγελματική πείρα σε θέματα οριζόντιου χαρακτήρα: δημοκρατία, ισότητα φύλων, βιωσιμότητα του περιβάλλοντος και κλιματική αλλαγή, χρηστή διακυβέρνηση και ανθρώπινα δικαιώματα, δικαιώματα των παιδιών και αυτόχθονων πληθυσμών και αντιμετώπιση του HIV/AIDS στο πλαίσιο έργων και προγραμμάτων συνεργασίας για την ανάπτυξη.

 

 Κοινωνία περισσότερες ειδήσεις

εκτύπωσημικρό μέγεθος  μεγάλο μέγεθος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

 
-