Σύμφωνα με τις διαπιστώσεις της έρευνας της διαΝΕΟσις, το 87,5% των εταιρειών περιλαμβάνει τη χρήση ψηφιακής τεχνολογίας ως αρχική ιδέα, ενώ 38,6% βασίζονται σε μια καθαρά ψηφιακή ιδέα. Λιγότερες είναι εκείνες που έχουν μια «φυσική» ιδέα, για την οποία όμως χρησιμοποιείται ψηφιακή τεχνολογία (26,6%) ή, αντίστροφα, μια ψηφιακή ιδέα με μερική φυσική παρουσία (22,5%). Μόλις 12,4% ακολουθούν το παραδοσιακό, αμιγώς φυσικό μοντέλο. Αποτυπώνεται πάντως η εικόνα ότι η μεγάλη πλειονότητα των startups της έρευνας, περίπου 7 στις 10, χρειάστηκε να αναπροσαρμόσει την αρχική της ιδέα μία ή περισσότερες φορές (το 19,5% το έκανε περισσότερες από δύο φορές).

Ξεκάθαρο είναι το συμπέρασμα ότι οι startups αποτελούν, κατά μείζονα λόγο, μια εξωστρεφή δραστηριότητα: 63,7% δηλώνουν ότι στοχεύουν σε διεθνείς πελάτες και μόνο 36,3% σε εγχώριους. Ομως την ίδια στιγμή 1 στις 3 δηλώνει ότι το μεγαλύτερο πρόβλημά της είναι η έλλειψη εμπειρίας στην προσέλκυση διεθνών πελατών.

Ενα από τα ενδιαφέροντα στοιχεία της έρευνας είναι ότι σχεδόν οι μισές από τις startups του δείγματος ξεκίνησαν τη δραστηριότητά τους με πολύ χαμηλό κεφάλαιο, από μηδέν έως 10.000 ευρώ. Μόνο μία στις πέντε (21,7%) είχαν κεφάλαιο άνω των 50.000 ευρώ. Το 35,2% αυτών των εταιρειών δηλώνουν σήμερα κερδοφόρες, ενώ περίπου οι μισές (47,9%) δηλώνουν ότι δεν κερδοφορούν στην παρούσα συγκυρία.