Σε σημαντικό μετασχηματισμό των εταιρειών θα οδηγήσει η Γενετική Τεχνική Νοημοσύνη (GEN AI) σε λιγότερο από τρία χρόνια, όπως εκτιμούν 3 στα 4 στελέχη επιχειρήσεων που συμμετείχαν στην έρευνα του Deloitte AI InstituteTM, τα αποτελέσματα της οποίας παρουσιάστηκαν στο World Economic Forum. Παράλληλα, μόνο το ένα τέταρτο των ηγετών πιστεύει ότι οι οργανισμοί τους είναι «πολύ» ή «πάρα πολύ» προετοιμασμένοι να αντιμετωπίσουν ζητήματα διοίκησης και κινδύνου που σχετίζονται με την υιοθέτηση της Gen AI, ενώ περισσότεροι από τους μισούς ανησυχούν ότι η ευρεία χρήση της Gen AI θα οδηγήσει σε αύξηση της οικονομικής ανισότητας (51%).

Αποδοτικότητα

Η έκθεση «The State of Generative AI in the Enterprise: Now decides next» βασίζεται σε έρευνα πάνω από 2.800 συμμετεχόντων, από διευθυντές έως C-suite επιπέδου εργαζομένους, από έξι κλάδους και 16 χώρες. Αν και οι ερωτηθέντες είναι σε διαφορετικό βαθμό έμπειροι στην Gen AI, όλοι έχουν εμπειρία με την τεχνητή νοημοσύνη και εφαρμόζουν ή εξετάζουν την εφαρμογή της Gen AI στον οργανισμό τους.

Τρεις στους τέσσερις (79%) από τους συμμετέχοντες στην έρευνα πιστεύουν ότι η Gen AI θα οδηγήσει σε σημαντικό μετασχηματισμό τον οργανισμό τους σε λιγότερο από τρία χρόνια. Ωστόσο, προς το παρόν, η πλειονότητα αναφέρει πως εστιάζει περισσότερο σε οφέλη τακτικής, όπως η βελτίωση της αποδοτικότητας και η μείωση του κόστους, παρά σε στρατηγικά θέματα όπως η ανάπτυξη και η βελτίωση της καινοτομίας. Οπως συμβαίνει με πολλές νέες τεχνολογίες, η βελτίωση της αποδοτικότητας και της παραγωγικότητας ήταν το κυρίαρχο πλεονέκτημα που ανέφεραν οι οργανισμοί ότι αναζητούσαν (56%). Περιοχές που θεωρούνται πιο στρατηγικές, όπως η προώθηση της καινοτομίας (29%) και η ανακάλυψη νέων ιδεών και συμπερασμάτων (19%), αποτελούν προς το παρόν μικρότερη προτεραιότητα για τους οργανισμούς.

Περισσότεροι από τους τέσσερις στους δέκα (44%) από τους συμμετέχοντες πιστεύουν ότι έχουν «υψηλό» ή «πολύ υψηλό» επίπεδο εξειδίκευσης στην Gen AI. Από αυτήν την ομάδα, το 9% που αναφέρει «πολύ υψηλό» επίπεδο εξειδίκευσης (οι αναφερόμενοι και ως πρώιμοι ειδικοί στην Gen AI) αποκαλύπτει πώς οι ηγέτες σκέφτονται και αντιμετωπίζουν διαφορετικά την Gen AI. Σχεδόν τρία τέταρτα (73%) από αυτούς τους «πρώιμους ειδικούς στην Gen AI» δηλώνουν ότι ήδη το ενσωματώνουν στη δημιουργία νέων προϊόντων και στο R&D τμήμα τους, υποδεικνύοντας ότι αρχίζουν να χρησιμοποιούν την Gen AI αποσκοπώντας στην καινοτομία και στην ανάπτυξη του οργανισμού τους. Επίσης, είναι πιο πιθανό να χρησιμοποιούν την Gen AI σε υψηλότερο ποσοστό σε όλες τις επιχειρηματικές λειτουργίες.

Οι αλλαγές

Οι «πρώιμοι ειδικοί στην Gen AI» αισθάνονται μεγαλύτερη εμπιστοσύνη και λιγότερη αβεβαιότητα για την τεχνολογία και φαίνεται να είναι οι πιο καλά προετοιμασμένοι για τις αλλαγές που θα φέρει η Gen AI, αλλά είναι και οι ίδιοι που αναγνωρίζουν τη μεγαλύτερη πιθανότητα διαταραχής. Για παράδειγμα, σε σύγκριση με τους συμμετέχοντες που διακρίνονται ως «ειδικοί μετρίου επιπέδου εξειδίκευσης», οι «πρώιμοι ειδικοί στην Gen AI» έχουν διπλάσια πιθανότητα να νιώθουν ότι η επιχειρηματική ή λειτουργική δομή των οργανισμών τους απειλείται από την ευρεία υιοθέτηση της Gen AI.

Οι κορυφαίες προκλήσεις στην υιοθέτηση της Gen AI

Οι ερωτηθέντες αναφέρουν ότι αισθάνονται γενικά προετοιμασμένοι όσον αφορά τη στρατηγική και την τεχνολογική υποδομή, αλλά έχουν χαμηλότερη εμπιστοσύνη σε σχέση με τη διαχείριση των απαιτούμενων δεξιοτήτων, τη διοίκηση και το ρίσκο, που θεωρούνται σημαντικά εμπόδια στην υιοθέτηση της Gen AI.

Στην ουσία, οι ερωτηθέντες αναφέρουν την έλλειψη τεχνικών γνώσεων και δεξιοτήτων ως το μεγαλύτερο εμπόδιο στην υιοθέτηση της Gen AI. Μόνο το 22% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι οι οργανισμοί τους είναι σε «μεγάλο» ή σε «πολύ μεγάλο» βαθμό προετοιμασμένοι να αντιμετωπίσουν τα θέματα δεξιοτήτων που αφορούν την υιοθέτηση της Gen AI.

Και πολλοί δεν έχουν ακόμη εστιάσει στην εκπαίδευση και την επανακατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού – μόνο το 47% των οργανισμών συμφωνεί ότι εκπαιδεύει επαρκώς τους υπαλλήλους του σχετικά με τις δυνατότητες, τα πλεονεκτήματα και τα οφέλη της Gen AI. Οι πρώιμοι ειδικοί στην Gen AI, ωστόσο, είναι πιθανότερο να επικεντρωθούν αφενός στην εκπαίδευση και την επανανακατάρτιση του προσωπικού τους και αφετέρου να εστιάσουν στην πρόσληψη νέων συνεργατών που θα διαθέτουν τις τεχνικές δεξιότητες για την υλοποίηση πρωτοβουλιών Gen AI. Για παράδειγμα, το 74% των ερωτηθέντων με «πολύ υψηλή» τεχνογνωσία στην Gen AI δηλώνει ότι εκπαιδεύει το εργατικό δυναμικό του, έναντι του 27% των ερωτηθέντων με «κάποια» τεχνογνωσία.

Τα εμπόδια

Αντίστοιχα, η διοίκηση και το ρίσκο αποτελούν εμπόδια για την υιοθέτηση της Gen AI. Μόνο το ένα τέταρτο (25%) των ηγετών πιστεύει ότι οι οργανισμοί του είναι σε «μεγάλο» ή σε «πολύ μεγάλο» βαθμό προετοιμασμένοι να αντιμετωπίσουν τα ζητήματα διοίκησης και ρίσκου που σχετίζονται με την υιοθέτηση της Gen AI. Οι μεγαλύτερες ανησυχίες των ερωτηθέντων σχετικά με τη διοίκηση είναι: έλλειψη εμπιστοσύνης στα αποτελέσματα (36%), προβληματισμοί αναφορικά με την πνευματική ιδιοκτησία (35%), κατάχρηση δεδομένων πελατών ή καταναλωτών (34%), ικανότητα συμμόρφωσης με τους κανονισμούς (33%) και έλλειψη εξηγήσεων/διαφάνειας (31%).

Ανισότητα

Αν και οι ηγέτες που συμμετείχαν στην έρευνα είναι γενικά ενθουσιασμένοι με τα δυνητικά επιχειρηματικά οφέλη της Gen AI, από την άλλη εκφράζουν λιγότερο αισιόδοξη στάση για τις ευρύτερες κοινωνικές επιπτώσεις του. Περισσότεροι από τους μισούς ερωτηθέντες αναμένουν ότι η ευρεία χρήση της Gen AI θα λειτουργήσει ως μοχλός συγκέντρωσης εξουσίας στην παγκόσμια οικονομία (52%) και θα αυξήσει την οικονομική ανισότητα (51%). Επιπλέον, το 49% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι η άνοδος των εργαλείων/εφαρμογών Gen AI θα κλονίσει το συνολικό επίπεδο εμπιστοσύνης στους εθνικούς και παγκόσμιους θεσμούς.

Για την αντιμετώπιση αυτών των ανησυχιών, η πλειονότητα των ερωτηθέντων συμφωνεί ότι για τη διαχείριση μιας ευρείας και υπεύθυνης υιοθέτησης της Gen AI υπάρχει ανάγκη για περισσότερη ρύθμιση μέσω κανονισμών παγκοσμίως (78%) και συνεργασία (72%).