Για την καλύτερη προετοιμασία των υποψηφίων ενόψει των Πανελλαδικών Εξετάσεων, το vima.gr σε συνεργασία με το Φροντιστήριο Ορόσημο παρουσιάζει προτεινόμενα θέματα για τα υπό εξέταση μαθήματα.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε προτεινόμενο θέμα για το μάθημα Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (ΑΟΘ).

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΟΘ 2022

 

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ

Να επιλεχθεί η κατάλληλη απάντηση.

  • Ο συντελεστής εργασία είναι:

α) η εργασία των εργατών

β) η εργασία όλων των επιστημόνων

γ) η εργασία των αγροτών

δ) η σωματική και πνευματική προσπάθεια των ανθρώπων που καταβάλλεται για την παραγωγή αγαθών

  • Μια πολύ σημαντική απόφαση κάθε νοικοκυριού, διαφορετική σε χαρακτήρα από τις άλλες είναι :

α) πόσο μέρος του εισοδήματος θα δαπανήσει

β) το μέρος του εισοδήματος που θα αποταμιευθεί, πότε θα χρησιμοποιηθεί και για ποιον σκοπό

γ) η γεωγραφική θέση που είναι εγκατεστημένο

δ) σχετική με το ποια μέλη της οικογένειας θα δουλεύουν για την απόκτηση εισοδήματος

  • Όσο μεγαλύτερη είναι η ανισοκατανομή του εισοδήματος, τόσο

α) περισσότερο αξιόπιστο μέτρο γίνεται το ονομαστικό ΑΕΠ

β) περισσότερο αξιόπιστο μέτρο γίνεται το κατά κεφαλήν ονομαστικό ΑΕΠ

γ) λιγότερο αξιόπιστο μέτρο γίνεται το κατά κεφαλήν πραγματικό ΑΕΠ

δ) λιγότερο αξιόπιστο μέτρο γίνεται το ονομαστικό ΑΕΠ

  • Το “καπέλο” είναι χαρακτηριστικό

α) της ανώτατης τιμής

β) της κατώτατης τιμής

γ) της υπερβάλλουσας προσφοράς

δ) της πλεονάζουσας προσφοράς

5) Αντιστοίχιση :

ΣΤΗΛΗ ΑΣΤΗΛΗ Β
1.Η φάση της καθόδου χαρακτηρίζεται από:Α. Έλλειψη επενδύσεων
Β. Εκτεταμένη ανεργία
Γ. Μείωση της κατανάλωσης
2.Η φάση της ύφεσης χαρακτηρίζεται από:Δ. Ανεπαρκή ζήτηση καταναλωτικών αγαθών
Ε. Στασιμότητα ή μείωση των επενδύσεων
Στ. Μείωση του εισοδήματος
Ζ. Οι επιχειρήσεις έχουν πλεονάζουσα παραγωγική δραστηριότητα
Η. Μείωση της απασχόλησης

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ

Να αναπτυχθεί η έννοια του φόρου. Από τι εξαρτώνται οι φόροι; Να δοθούν παραδείγματα.

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ

Δίνεται ο πίνακας :

ΕΤΟΣΠΟΣΟΣΤΗΤΑΤΙΜΗ
201640030
201745035
201843032

Έστω ότι ο παραπάνω πίνακας παρουσιάζει το επίπεδο παραγωγής ενός αγαθού μιας οικονομία και τις τιμές αυτού για καθένα από τα έτη. Αν το αγαθό αυτό είναι το μοναδικό παραχθέν προϊόν στην οικονομία, να βρεθεί το ονομαστικό ΑΕΠ κάθε έτους, καθώς και το πραγματικό ΑΕΠ κάθε έτους σε σταθερές τιμές του 2016.

 

ΘΕΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ

Μια επιχείρηση, όταν απασχολεί δύο εργάτες, έχει μέσο προϊόν 4. Η προσθήκη του τρίτου εργάτη επιφέρει αύξηση του προϊόντος κατά εφτά φορές περισσότερες από το προϊόν του δεύτερου. Αντίστοιχα, η προσθήκη του τέταρτου εργάτη επιφέρει αύξηση κατά δεκατρείς μονάδες προϊόντος. Η προσθήκη του πέμπτου εργάτη επιφέρει μεγιστοποίηση του μέσου προϊόντος και η προσθήκη του έκτου αντιστοιχεί σε παραγωγή 36 μονάδων. Να βρεθούν όλες οι τιμές του μέσου και οριακού προϊόντος από το δεύτερο ως και τον έκτο εργάτη. Να εξεταστεί αν συμφέρει η πρόσληψη του έβδομου εργάτη, στην περίπτωση που αντιστοιχεί σε μέσο προϊόν ίσο με πέντε μονάδες. Σε ποιο σημείο εμφανίζεται ο νόμος φθίνουσας απόδοσης;

ΟΡΟΣΗΜΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΑΡΙΦΗ ΜΑΡΙΑ

***

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

 

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ : 1) δ, 2) δ, 3) γ, 4) α, 5) 1-γ,ε,στ,η, 2-α,β,δ,ζ

 

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ : βλέπε σχολικό βιβλίο σελίδες 180-182

 

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ

ΕΤΟΣΠΟΣΟΣΤΗΤΑΤΙΜΗΑΕΠονΑΕΠπρ
2016400301200012000
2017450351575013500
2018430321376012900

 

 

 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ

LAPMP
24
357
4713
577
661
75-1

Δε συμφέρει η πρόσληψη του έβδομου εργάτη, γιατί το οριακό προϊόν γίνεται αρνητικό.

Ο Νόμος Φθίνουσας ή Μη Ανάλογης Απόδοσης εμφανίζεται με την προσθήκη του τέταρτου εργάτη, όπου μεγιστοποιείται το οριακό προϊόν. Σύμφωνα με τη θεωρία, ο ΝΦΑ (βλέπε ορισμό στο σχολικό βιβλίο σελίδα 57)

ΟΡΟΣΗΜΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΑΡΙΦΗ ΜΑΡΙΑ