Για την καλύτερη προετοιμασία των υποψηφίων ενόψει των Πανελλαδικών Εξετάσεων, το vima.gr σε συνεργασία με το Φροντιστήριο Ορόσημο παρουσιάζει προτεινόμενα θέματα για τα υπό εξέταση μαθήματα.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε προτεινόμενο θέμα για το μάθημα Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (ΑΟΘ).

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΟΘ 2022 

 

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ

Να χαρακτηριστούν οι παρακάτω προτάσεις ως Σωστές (Σ) ή Λανθασμένες (Λ).

α) Ο ορισμός “Τελικά αγαθά είναι αυτά που αγοράζονται για τελική χρήση και όχι για περαιτέρω μετασχηματισμό” είναι πλήρης.

β) Παραοικονομία είναι μόνο εκείνο το μέρος της οικονομικής δραστηριότητας το οποίο αποκρύπτουν ορισμένοι πολίτες από το κράτος επειδή είναι παράνομο.

γ) Στην Ελλάδα οι τουριστικές επιχειρήσεις των νησιών είναι παράγοντας που δημιουργεί ανεργία.

δ) Οι φόροι δαπάνης λέγονται και άμεσοι φόροι.

ε) Η βραχυχρόνια περίοδος μιας αυτοκινητοβιομηχαίας είναι συγκριτικά μεγαλύτερη από τη βραχυχρόνια περίοδο μιας γεωργικής επιχείρησης.

στ)Το ΑΕΠστ ενός έτους είναι 120, όταν το ΑΕΠτρ είναι 75 και ο ΔΤ είναι 160.

ζ) Το μέσο προϊόν μεγιστοποιείται στο σημείο, όπου τέμνεται με το μέγιστο του οριακού κόστους.

η) Ο αναλογικός φόρος είναι πάντοτε η ίδια αναλογία εισοδήματος, ανεξάρτητα από το αν το εισόδημα αυξάνεται ή μειώνεται.

θ) Μία από τις συνέπειες της ανεργίας είναι και η κρατική επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού.

ι) Μία από τις τρεις βασικές επιδράσεις στη λειτουργία μιας οικονομίας είναι και η μεταβολή του επιπέδου του εισοδήματος.

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ

Να περιγραφεί η έννοια “οικονομικές διακυμάνσεις” και να αναπτυχθούν οι φάσεις του οικονομικού κύκλου.

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ

Έστω ότι η συνάρτηση της καμπύλης παραγωγικών δυνατοτήτων μιας οικονομίας είναι

Ψ= -10Χ + 80.

α) Πόσες μονάδες Χ πρέπει να θυσιαστούν, ώστε να παραχθούν οι 10 πρώτες μονάδες του Ψ;

β) Ποια είναι η μεταβολή του Ψ, αν η οικονομία επιθυμεί να αυξήσει την παραγωγή του Χ κατά 2 μονάδες; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

γ) Είσοδος οικονομικών μεταναστών από άλλες χώρες έχει ως αποτέλεσμα τη μεταβολή της ΚΠΔ κατά 10%. Ποια είναι η νέα συνάρτηση της ΚΠΔ; Προς τα πού μετατοπίζεται και γιατί;

δ) Σε νέα ΚΠΔ, αν η οικονομία εξακολουθεί να παράγει 7Χ, μέχρι πόσο μπορεί να μεταβληθεί η παραγωγή του Ψ σε σχέση με την αρχική ΚΠΔ;

ε) Παρουσιάστε έναν άριστο, έναν εφικτό κι έναν ανέφικτο συνδυασμό και σχολιάστε την περίπτωση του ανέφικτου.

ΘΕΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ

Έστω μια οικονομία με συνάρτηση ζήτησης ενός αγαθού της μορφής ισοσκελούς υπερβολής και με γραμμική συνάρτηση προσφοράς. Δίνεται ότι η τιμή ισορροπίας είναι 10 χρηματικές μονάδες και σε αυτό το σημείο τα συνολικά έσοδα των παραγωγών είναι ίσα με 800 μονάδες. Στη συνέχεια, αυξάνεται η ζήτηση του αγαθού με αποτέλεσμα τη δημιουργία ελλείμματος 28 μονάδων στην αρχική τιμή ισορροπίας. Εάν η τιμή ισορροπίας αυξάνεται κατά 20%, τότε να βρεθεί η ελαστικότητα προσφοράς στο νέο σημείο ισορροπίας. Να γίνει γραφική παράσταση.

ΟΡΟΣΗΜΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΑΡΙΦΗ ΜΑΡΙΑ

****

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

 

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ : α) Σ, β) Λ, γ) Σ, δ) Λ, ε) Σ, στ) Λ, ζ) Λ, η) Σ, θ) Σ, ι) Σ.

 

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ : (βλέπε σχολικό σελίδα 163-165)

 

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ :

α) Θα θυσιαστεί 1 μονάδα Χ.

β) Θα πρέπει να θυσιαστούν 20 Ψ. Για να αυξηθεί η παραγωγή του Χ, πρέπει να μεταφερθούν παραγωγικοί συντελεστές από το Ψ, για αυτό και υποχρεωτικά πρέπει να μειωθεί η παραγωγή του.

γ) Ψ’ = -11Χ + 88. Η ΚΠΔ θα μετατοπιστεί προς τα δεξιά, γιατί αυξάνονται οι παραγωγικοί συντελεστές και συγκεκριμένα ο συντελεστής “εργασία”.

δ) ΔΨ=1

ε) Έστω άριστο Α(Χ=8, Ψ=0), εφικτό Β(Χ=6, Ψ=10), ανέφικτο Γ(Χ=5, Ψ=20). Ο συνδυασμός Γ είναι ανέφικτος, καθώς δεν επαρκούν οι παραγωγικοί συντελεστές. Οι παραγωγικοί συντελεστές είναι πεπερασμένοι, εν αντιθέσει με τις απεριόριστες ανθρώπινες ανάγκες. Επομένως, η έλλειψη παραγωγικών συντελεστών συνεπάγεται έλλειψη προϊόντων και άρα ανικανοποίητες ανθρώπινες ανάγκες. Αυτό αποτελεί και το τελευταίο υποπρόβλημα του κύριου οικονομικού προβλήματος, δηλαδή την ανάπτυξη της οικονομίας.

ΘΕΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ :

Esε’ = ⅝

ΟΡΟΣΗΜΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΑΡΙΦΗ ΜΑΡΙΑ