Αποτελεσματικές λύσεις στην αντιμετώπιση των προκλήσεων και ευκαιριών αγροτικής, οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης σε τοπικό επίπεδο, προσφέρουν τα προγράμματα Leader, σύμφωνα με μελέτη που δημοσίευσε η Κομισιόν και η οποία αξιολογεί τον αντίκτυπο των προγραμμάτων στην εδαφική ανάπτυξη της υπαίθρου και των αγροτικών περιοχών.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την μελέτη οι ισχυρότεροι τομείς των προγραμμάτων Leader είναι η δημιουργία και η συντήρηση θέσεων εργασίας, η τοπική προστιθέμενη αξία των προϊόντων και ο εκσυγχρονισμός των επιχειρήσεων. Η ενίσχυση των ικανοτήτων και της γνώσης της τοπικής διακυβέρνησης στο πλαίσιο των επιχειρήσεων Leader προσδιορίστηκε επίσης ως όφελος.

Λιγότερο ορατές ήταν οι επιδόσεις των Leader στην ανάπτυξη περιβαλλοντικού κεφαλαίου ή την προώθηση της δράσης για το κλίμα.

Αν και αντιπροσωπεύει μόνο το 7% περίπου του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), το Leader απέδειξε τη συνάφεια και την αποτελεσματικότητά του, καθώς και την συμβολή του στην βιώσιμη αγροτική ανάπτυξη σε ολόκληρη την ΕΕ.

Παρά την περιορισμένη πρόσβασή του στους πόρους της ΕΕ, το Leader κατάφερε να αναπτύξει σύνθετες και τοπικά προσαρμοσμένες λύσεις σε πολλές προκλήσεις αγροτικής ανάπτυξης.

Ενώ τα ευρήματα της μελέτης είναι στην πλειοψηφία τους θετικά, εντοπίστηκαν ορισμένοι τομείς προς βελτίωση, ιδίως όσον αφορά την ανταλλαγή γνώσεων μεταξύ των διαφορετικών επιπέδων του συστήματος διακυβέρνησης και παροχής. Αυτά περιλαμβάνουν απλοποίηση των διαδικασιών, ενισχυμένη συνεργασία και νέους δείκτες για την καλύτερη αποτύπωση των αποτελεσμάτων του προγράμματος.

Αυτή η μελέτη, μαζί με τις απαντήσεις στα ειδικά για την Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) ερωτήματα της δημόσιας διαβούλευσης σχετικά με το μακροπρόθεσμο όραμα για τις αγροτικές περιοχές, θα συμβάλει σε μια συνολική αξιολόγηση του αντίκτυπου του προγράμματος στην ισόρροπη εδαφική ανάπτυξη, που θα δημοσιευθεί στο τέλος του 2022.

Να σημειωθεί ότι ένας από τους στόχους της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής της ΕΕ είναι να συμβάλει στην ισόρροπη εδαφική ανάπτυξη μέσω μιας σειράς μέτρων όπως το Leader, το οποίο στοχεύει στη συμμετοχή ανθρώπων και τοπικών οργανισμών στο σχεδιασμό στρατηγικών αγροτικής ανάπτυξης υπό την ηγεσία της κοινότητας.