Τη νύχτα της 4ης προς την 5η Δεκεμβρίου 1940 εκδόθηκε από το Ελληνικό Γενικό Στρατηγείο το ακόλουθο πολεμικό ανακοινωθέν αναφορικά με την εξέλιξη των επιχειρήσεων του Ελληνικού Στρατού στο Αλβανικό Μέτωπο:

Σκληροί αγώνες επί της δυτικώς Πόγραδετς ορεινής περιοχής εστέφθησαν υπό σημαντικής επιτυχίας.

Πείσμων αντίδρασις του εχθρού εις την περιοχήν βορείως Πρεμετής εκάμφθη κατόπιν ισχυρών επεμβάσεων του πυροβολικού μας. Επί της εκατέρωθεν της αμαξιτής οδού ζώνης ο εχθρός ενήργησε προσβολάς δι’ αρμάτων αποτυχούσας. Κατελάβομεν την Πρεμετήν. 

Ο εχθρός υπέστη βαρείας απωλείας. Συνελάβομεν άνω των 500 αιχμαλώτων και εκυριεύσαμεν 6 πυροβόλα και άφθονον υλικόν.

Επιτυχεστάτη επίσης υπήρξεν η σημερινή δράσις της αεροπορίας μας. Αναγνωρίσεις και βομβαρδισμοί σταθερών και κινητών στρατιωτικών στόχων εξετελέσθησαν με διαπιστωθέντα επιτυχή αποτελέσματα. Εν εχθρικόν αεροπλάνον κατερρίφθη εν αερομαχία. Άπαντα τα ημέτερα επέστρεψαν άθικτα εις τας βάσεις των.

Στο φύλλο της εφημερίδας «Ελεύθερον Βήμα» που είχε κυκλοφορήσει την Πέμπτη 5 Δεκεμβρίου 1940, το πρωτοσέλιδο άρθρο και οι πρωτοσέλιδοι τίτλοι ήταν ασφαλώς αφιερωμένοι στα γεγονότα του πολέμου, στη δράση του Ελληνικού Στρατού και της Ελληνικής Αεροπορίας τις πρώτες εκείνες ημέρες του παγερού Δεκέμβρη του ’40.

«ΕΛΕΥΘΕΡΟΝ ΒΗΜΑ», 5.12.1940, Ιστορικό Αρχείο «ΤΟ ΒΗΜΑ» & «ΤΑ ΝΕΑ»

Μεταξύ άλλων, αναφέρονταν στο πρωτοσέλιδο άρθρο του «Ελευθέρου Βήματος» τα εξής:

Και κατά το τελευταίον εικοσιτετράωρον εσημειώθησαν νέαι λαμπραί επιτυχίαι των στρατευμάτων μας εις ολόκληρον την μετωπικήν γραμμήν και πρωτίστως η αναγγελλομένη διά του ανακοινωθέντος κατάληψις της Πρεμετής […]. Η σημαντικωτέρα εκ των επιτυχιών μας κατά την 38ην ημέραν του πολέμου υπήρξεν η κατάληψις, κατόπιν σκληρών πολυημέρων μαχών, ορεινού όγκου μεγάλης σημασίας, συνεπεία της οποίας εξασφαλίζεται ο έλεγχός μας και επί του δικτύου των διαβάσεων προς βορράν και επί των διαφόρων άλλων υψωμάτων της περιοχής, τα οποία ο εχθρός, εφ’ όσον τα κρατεί εισέτι, είνε τώρα πλέον υποχρεωμένος να εγκαταλείψη.

«ΕΛΕΥΘΕΡΟΝ ΒΗΜΑ», 5.12.1940, Ιστορικό Αρχείο «ΤΟ ΒΗΜΑ» & «ΤΑ ΝΕΑ»

[…] Ειδικώτερον εις την περιοχήν της Πρεμετής εσημειώθησαν δύο εξαιρετικά γεγονότα χάρις εις την απαράμιλλον ανδρείαν του ελληνικού στρατού. Προ της Πρεμετής οι Ιταλοί εξετοπίσθησαν και εγκατέλειψαν κατόπιν μάχης φύσει οχυράν θέσιν και κατόπιν φεύγουν προς δυσμάς. Βορείως δε της Πρεμετής, κατόπιν σφοδράς μάχης διά της λόγχης, ο στρατός μας εξετόπισε τον εχθρόν εκ των οχυρωμένων θέσεών του ας και κατέλαβεν. Οι Ιταλοί και εκ του τομέως αυτού ετράπησαν εις φυγήν προς δυσμάς. Αμφότεραι αύται αι επιτυχίαι του ελληνικού στρατού έχουν εξαιρετικήν στρατηγικήν σημασίαν.

Εις την περιοχήν του Πόγραδετς οι Ιταλοί, οι οποίοι εξηκολούθουν μέχρις της προχθές να αμύνωνται κρατερώς επί των οχυρών των θέσεων, βορειοανατολικώς της πόλεως, εξετοπίσθησαν χθες εξ αυτών διά της ξιφολόγχης και ετράπησαν φεύγοντες προς δυσμάς. Κατά την μάχην ταύτην, η οποία υπήρξε σφοδροτάτη, οι Ιταλοί έσχον δυσαναλόγως μεγάλας απωλείας και εγκατέλειψαν επί του πεδίου του αγώνος πολλούς αιχμαλώτους, άπειρον πολεμικόν υλικόν, μεταξύ του οποίου και τρία πυροβόλα.