Ολοκληρώθηκε η μεταβίβαση δυο πλοίων στην «CPLP SHIPPING HOLDINGS PLC», σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση στο Χρηματιστήριο Αθηνών και διατέθηκαν για το σκοπό αυτό 92,6 εκατ. ευρώ από τα 150 εκατ. ευρώ του εκδοθέντος ομολογιακού δανείου ύψους 150 εκατ. ευρώ.

Η CPLP SHIPPING HOLDINGS PLC, θυγατρική της Capital Product Partners, συμφερόντων της οικογένειας του Βαγγέλη Μαρινάκη, διάθεσε 92,6 εκατ. ευρώ (107,1 εκατ δολ) για την αγορά του συνόλου των μετοχών των εταιρειών «Poseidon Gas Carrier Corp.» και «Maximus Gas Carrier Corp.», οι οποίες κατέχουν ως Ναυλωτές Γυμνού Πλοίου βάσει Σύμβασης Χρηματοδοτικής Μίσθωσης τα πλοία μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου LNG/C Attalos, και LNG/C Asklipios, αντίστοιχα. Ποσό 60.685.321 δολ διατέθηκε για την αγορά του συνόλου των μετοχών της «Poseidon Gas Carrier Corp.» και 46.430.112 δολ για την αγορά του συνόλου των μετοχών της εταιρείας «Maximus Gas Carrier Corp.».

Επίσης με άλλη ανακοίνωση στο αμερικάνικο χρηματιστήριο η CPLP, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για την απόκτηση των δυο υπερσύγχρονων LNG Carriers.

Η ανακοίνωση της CPLP SHIPPING HOLDINGS στο ΧΑ έχει ως εξής: «Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4.1.2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών (εφεξής το «Χ.Α.») και την απόφαση υπ’ αριθ. 25 του Διοικητικού Συμβουλίου του Χ.Α. γνωστοποιείται ότι, από την έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου ποσού ευρώ εκατόν πενήντα εκατομμυρίων (€150.000.000) διάρκειας πέντε (5) ετών, διαιρούμενου σε 150.000 άυλες, κοινές, ανώνυμες ομολογίες με ονομαστική αξία €1.000 εκάστη σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 και, κατόπιν θέσης σε ισχύ του νόμου αυτού, όσες διατάξεις του Ν. 3156/2003 συνεχίζουν να ισχύουν, από την εταιρεία με την επωνυμία «CPLP Shipping Holdings PLC» (η «Εταιρεία»), με την εγγύηση της εταιρείας με την επωνυμία «Capital Product Partners L.P.» (η «Εγγυήτρια»), που πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με την από 7.10.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και την από 7.10.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εγγυήτριας καθώς και την από 12.10.2021 απόφαση έγκρισης του περιεχομένου του Ενημερωτικού Δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, αντλήθηκαν συνολικά κεφάλαια ύψους εκατόν πενήντα εκατομμυρίων ευρώ (€150.000.000). Οι δαπάνες έκδοσης ανήλθαν σε τέσσερα εκατομμύρια οκτακόσιες χιλιάδες ευρώ (€4.800.000) περίπου και μείωσαν αντιστοίχως τα συνολικά αντληθέντα κεφάλαια. Η πιστοποίηση της καταβολής των αντληθέντων κεφαλαίων έγινε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στις 22.10.2021.

Τα αντληθέντα κεφάλαια κατατέθηκαν και θα παραμείνουν κατατεθειμένα σε τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας σε Δολάρια έως την πλήρη διάθεσή τους. Σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που διατυπώνονται στο σχετικό Ενημερωτικό Δελτίο που εγκρίθηκε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και την από 22.10.2021 απόφαση του ΔΣ της Εταιρείας, γνωστοποιείται ότι τα αντληθέντα κεφάλαια ποσού ύψους εκατόν πενήντα εκατομμυρίων ευρώ (€150.000.000), μείον ποσό τεσσάρων εκατομμυρίων οκτακοσίων χιλιάδων ευρώ (€4.800.000) περίπου, το οποίο αφορά δαπάνες έκδοσης, διατέθηκαν μέχρι την 18.11.2021 ως ακολούθως:

Χάριν πληρότητος σημειώνεται ότι το ποσό των €92,6 εκατ. διατέθηκε σε Δολάρια ($107,1 εκατ.) δεδομένου τα αντληθέντα κεφάλαια είναι και θα παραμείνουν κατατεθειμένα σε τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας σε Δολάρια έως την πλήρη διάθεσή τους. Η ως άνω μερική διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων έλαβε χώρα την 18η Νοεμβρίου 2021 για την αγορά του συνόλου των μετοχών των εταιρειών «Poseidon Gas Carrier Corp.» και «Maximus Gas Carrier Corp.», οι οποίες κατέχουν ως Ναυλωτές Γυμνού Πλοίου βάσει Σύμβασης Χρηματοδοτικής Μίσθωσης τα πλοία μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου LNG/C Attalos, και LNG/C Asklipios, αντίστοιχα, έναντι ποσού $60.685.321 για την αγορά του συνόλου των μετοχών της «Poseidon Gas Carrier Corp.» και $46.430.112 για την αγορά του συνόλου των μετοχών της εταιρείας «Maximus Gas Carrier Corp.». Η Εταιρεία θα συνεχίσει να ενημερώνει τη Διοίκηση του Χ.Α. και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, σχετικά με τη χρήση των αντληθέντων κεφαλαίων έως την πλήρη και οριστική διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων. Η ενημέρωση του επενδυτικού κοινού για τη διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων θα γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής ιστοσελίδας του Χ.Α., της Εταιρείας και του Ημερήσιου Δελτίου Τιμών του Χ.Α.

Σε μια δεύτερη ανακοίνωση στο ΧΑ η «CPLP SHIPPING HOLDINGS PLC» επισημαίνει:

«H Εταιρεία «CPLP SHIPPING HOLDINGS PLC» (η «Εταιρεία») ανακοινώνει, σύμφωνα με το άρθρο 17 (Δημοσιοποίηση προνομιακών πληροφοριών) του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 για την κατάχρηση της αγοράς και την υπ’ αριθμ. απόφαση 3/347/12.7.2005 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ότι την 18η Νοεμβρίου 2021 ολοκληρώθηκε η μεταβίβαση του συνόλου των μετοχών των εταιρειών «Poseidon Gas Carrier Corp.» και «Maximus Gas Carrier Corp.», οι οποίες κατέχουν ως Ναυλωτές Γυμνού Πλοίου βάσει Σύμβασης Χρηματοδοτικής Μίσθωσης τα πλοία μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου LNG/C Attalos, και LNG/C Asklipios, αντίστοιχα, από την εταιρεία «CGC Operating Corp.» στην Εταιρεία, στο πλαίσιο της διάθεσης των αντληθέντων κεφαλαίων από την έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου ποσού ευρώ εκατόν πενήντα εκατομμυρίων (€150.000.000) διάρκειας πέντε (5) ετών, οι ομολογίες του οποίου έχουν εισαχθεί και τελούν υπό διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Η Εταιρεία θα ενοποιεί τις ως άνω εταιρείες στις οικονομικές της καταστάσεις σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. και θα συντάσσει ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις».